Kračinovi skulpturi za Narodno galerijo_Arte di Kračina alla Narodna galerija

Ob zaključku praznovanja 100. obletnice Narodne galerije sta Mestna občina Ljubljana in Narodna galerija odkrili skulpturi akademskega kiparja Damijana Kracine v nišah na fasadi palače. Tako je stavba po več kot sto letih le dobila svoj zaključek. Niše so bile namreč, zaradi pomanjkanja denarja, prazne že vse od zgraditve stavbe v drugi polovici 19. stoletja.

»Kipa, sodobna v obliki in materialu, predstavljata poklon umetnosti starejših obdobij in Narodni galeriji,« je ob izbrani idejni zasnovi zapisal umetnik Damijan Kracina.

Navdih je avtor našel v Narodni galeriji in v njeni stalni zbirki. »Kipa sta zasnovana na način, da poleg estetskega učinka gledalcu nudita širok nabor asociacij, ponujata večplastno branje elementov skulptur in vabita k razmisleku.« Oblikoval je dve skulpturi, ki spominjata na moški in ženski princip in se prepletata z vsebinami, ki jih hrani Narodna galerija. Posebej pritegne pozornost povzemanje motiva Robbovega vodnjaka s skalami, iz katerih rasteta skulpturi, s čimer se izpostavlja vez med Narodno galerijo, ki hrani original Robbovega vodnjaka, in mestom. Skulpturi je avtor prilagodil obliki niš, iz katerih je povzel okrasje in pozlato ter prispodobi figur v svitku povezal z znamenitima slikama Jožefa Tominca. Skulpturi, ki simbolno opozarjata na poslanstvo in vsebino ustanove, se tako skladata s kompozicijo fasade Narodnega doma, kljub temu da ohranjata značilen likovni izraz avtorja.

»Kipa poskušata komunicirati z obiskovalcem – opazovalcem, obrazi kipov nam simbolno vračajo pogled, saj pozlačena konkavna oblika dobesedno reflektira svetlobo – pogled. Kipa nas opazujeta, vabita, nadzirata in hkrati čuvata zakladnico,« še pravi Damijan Kracina, domačin iz Starega sela pri Kobaridu, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Tja ga je pot zapeljala že po osnovni šoli, saj se je vpisal na Srednjo oblikovno šolo, nato pa še na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje.

Po zaključenem študiju kiparstva je čez nekaj let na isti akademiji zaključil tudi specialistični študij kiparstva. Ustvarja na področju kiparstva in večmedijske umetnosti. Od leta 2010 je profesor na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Predvsem v poletnih mesecih pa ga je mogoče zaslediti tudi v Logjeh pri Breginju, kjer je leta 2015 odprl Poslednji muzej sodobne umetnosti. Muzej se nahaja v rojstni hiši njegovega očeta in je zasnovan kot ‘kabinet čudes’, ki je bil predhodnik muzejev. Vanj je avtor postavil svoje skulpture, instalacije, slike, video in druga umetniška dela, pa tudi dela drugih avtorjev. (P. U.)

In conclusione dei festeggiamenti per il centenario della Narodna galerija, il Comune di Ljubljana e la Narodna galerija hanno scoperto due sculture dell’artista Damijan Kracina, collocate nelle nicchie sulla facciata del palazzo. Dopo oltre cento anni la facciata è, così, compiuta. Per mancanza di fondi, infatti, le nicchie erano rimaste vuote sin dalla costruzione dell’edificio, nella seconda metà del XIX secolo.

«Le due sculture, contemporanee nella forma e nel materiale, rappresentano un omaggio all’arte delle epoche più antiche e alla Narodna galerija», ha scritto Damijan Kracina circa il concetto scelto.

L’autore ha tratto l’ispirazione dalla Narodna galerija e dalla sua collezione stabile. «Le due sculture sono abbozzate in modo tale che, accanto all’effetto estetico, offrono allo spettatore un’ampia gamma di associazioni, offrono una lettura a più sfaccettature degli elementi delle sculture e invitano alla riflessione». L’artista ha dato forma a due opere che ricordano il principio maschile e femminile e che s’intrecciano coi contenuti conservati nella Narodna galerija. Desta in modo particolare l’attenzione il riassunto del motivo della Fontana di Robba con rocce da cui crescono sculture, il che instaura un legame tra la Narodna galerija, che custodisce l’originale della Fontana di Robba, e la città. L’autore ha adattato le due sculture alla forma delle nicchie, di cui ha ripreso decorazioni e la doratura. Ha, inoltre, collegato le due metafore delle figure in attorcigliamento a due famosi quadri di Jožef Tominc. Le due sculture, che richiamano simbolicamente l’attenzione sulla missione e sul contenuto dell’istituzione, si accordano, così, alla composizione della facciata del Narodni dom. E, tuttavia, mantengono la caratteristica espressione artistica dell’autore.

«Le due sculture provano a comunicare col visitatore-osservatore, i loro volti ci ritornano simbolicamente lo sguardo, visto che la forma concava dorata riflette letteralmente la luce-sguardo. Le sculture ci osservano, invitano, controllano e, al tempo stesso, custodiscono un tesoro», dice ancora Damijan Kracina, che è originario di Staro selo presso Kobarid, ma già da anni vive a Ljubljana. Il suo percorso lo ha portato là già dopo la scuola elementare. Prima si è iscritto, infatti, alla Srednja oblikovna šola (scuola superiore di design) di Ljubljana, dopodiché all’Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Accademia di belle arti e design).

Conclusi gli studi in scultura, alla stessa accademia ha anche portato a termine, in alcuni anni, gli studi specialistici nello stesso ambito. Ora crea nel campo della scultura e dell’arte plurimediale. Dal 2010 è professore alla Scuola superiore di design e fotografia di Ljubljana. Soprattutto in estate lo si può trovare anche a Logje di Breginj dove, nel 2015, ha aperto il museo di arte contemporanea Poslednji muzej sodobne umetnosti. Il museo si trova nella casa di nascita di suo padre ed è concepito come una ‘camera delle meraviglie’, ossia le stanze che hanno preceduto i musei. In esso l’autore ha collocato le proprie sculture, installazioni, video e altri lavori artistici, ma anche lavori di altri autori.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp