Deset let pod skupno evropsko streho_Da dieci anni nella casa comune europea

Pred desetimi leti je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Pričakovanja so bila velika. Na Evropsko unijo smo gledali kot na obljubljeno deželo, kjer bo življenje lepo in veselo. Desetletno obdobje je dovolj dolg čas, da ocenimo, kaj smo z vstopom v Evropsko unijo dobili in kaj izgubili. Na referendumu pred desetimi leti je vstop Slovenije v EU podprlo skoraj 90 % volivcev, ki so se udeležili referenduma. Najnovejše ankete v Sloveniji kažejo, da približno polovica Slovencev ni zadovoljna z Evropsko unijo in z njenimi ustanovami. Druga polovica je zadovoljna. Verjetno je nezadovoljstvo ljudi z EU pogojeno z osebnim doživljanjem krize, ki je prizadela Evropo. Ljudje evropske politike, ki jo vodijo Evropska komisija, Parlament in Evropska centralna banka, ne čutijo kot politike, naklonjene ljudem. Bruselj je odtujen center, kjer se sprejemajo direktive in sklepi, ki slabšajo življenje ljudi. Zelo zadovoljni so zaradi odprave meja med državami in zaradi prostega zaposlovanja v evropskih državah. To je priložnost predvsem za mlade, saj jim omogoča dodatno izobraževanje in zaposlovanje. Prednosti so še prosti trg, namenski denar za evropske projekte, enotna valuta evro, boljše gospodarsko sodelovanje in mir med državami. Tisti, ki niso zadovoljni z Evropsko unijo pravijo, da je Slovenija izgubila del samostojnosti in suverenosti, slabši so pogoji za življenje, velike so podražitve in manj je socialne države. In kako Posočje in obmejni pas Videmske pokrajine občutita vključitev Slovenije v Evropsko unijo? Največja sprememba je nastopila 20. decembra 2007, ko je “padla” meja. Ukinjena je bila mejna kontrola. Čez tolikokrat prekleti konfin gremo sedaj svobodno. Nihče nam ne postavlja več neprijetnih vprašanj in omejuje našega gibanja. Svoboda na konfinu je največji dosežek slovenskega vstopa v Unijo. Tudi skupen denar evro zelo olajšuje življenje ljudi. Zaživela je trgovina. Iz Posočja vozijo v Furlanijo kamioni z gramozom, mlekom, drvmi, lesom in živino. Prej je bilo treba ves tovor voziti čez mejni prehod v Vrtojbi. Na gorah se ni več treba bati kontrol. Turisti in planinci sploh ne vedo več, kje poteka meja med Slovenijo in Italijo. Tudi strah, da se bo kriminal v obmejnem prostoru zelo povečal, se ni uresničil. V Posočju so tujci kupili veliko hiš in odprli mnogo novih podjetij, predvsem turističnih. Očarale so jih naravne lepote ter številne kulturne in zgodovinske znamenitosti. Pri nas se počutijo varne. V Posočju ni avtocest in velikih tovarn. Velika vrednota so mir, čisto okolje in prijazni ljudje. Podobno je v obmejnem pasu Videmske pokrajine. Sosedje smo z evropskim denarjem uresničili več skupnih projektov. Naredili smo cesto na Solarje, čezmejni muzej na Kolovratu, skupno varujemo Nadižo, povezujeta se naravna parka, narejena je bila cesta s posoške na beneško stran Mije, povezani sta bili obe strani Kanina, etc. Priložnosti je še zelo veliko. Zelo pomemben projekt Jezik – Lingua je z otvoritvijo Slovenskega okna vlil Slovencem v Videmski pokrajini novega upanja in ponosa. Ta ustanova ima veliko prihodnost, saj bo lahko dajala kruh mladim Benečanom. Naj se zgleduje po Kobariškem muzeju! Vstop Slovenije v Evropsko unijo je prinesel več pozitivnih kot negativnih stvari za obmejno prebivalstvo. Kljub temu, da je gospodarska kriza prinesla mnogo težav in znižala življenjski standard ljudi, moramo z optimizmom gledati v prihodnost. Moč Evrope je v njeni različnosti, čeprav nas evropski birokrati delijo na evropski sever in evropski jug. Potreben je zdrav narodni ponos. Imeti rad svoje in ceniti tuje je pot, ki more popeljati evropsko pestrost do izvirnega modela sožitja. Moja velika želja je, da bi Slovenci, Furlani in Italijani živeli v miru in prijateljstvu v združeni Evropi. Zdravko Likar

Dieci anni fa la Slovenia entrava a fare parte dell’Unione Europea. Le aspettative erano tante. Guardavamo all’Unione Europea come ad una terra promessa, che ci avrebbe agevolato la vita. Il tempo trascorso da allora è sufficientemente lungo da permetterci di valutare cosa abbiamo guadagnato e cosa, invece, abbiamo perso con il nostro ingresso nella compagine europea. Al referendum di dieci anni fa quasi il 90% degli elettori sloveni si espresse a favore dell’ingresso nell’Unione Europea. Le più recenti statistiche, invece, dimostrano che quasi la metà degli sloveni è insoddisfatta dell’Unione Europea e delle sue istituzioni. L’altra metà, invece, è soddisfatta. Probabilmente l’insoddisfazione espressa è condizionata dalle ripercussioni sul piano personale della crisi economica che ha colpito l’Europa. La gente non avverte come favorevole la politica europea messa in atto dalla Commissione europea, dal Parlamento e dalla Banca centrale europea. Nell’opinione pubblica Bruxelles è un centro lontano, nel quale vengono accolte direttive e decisioni, che peggiorano la vita della gente. La soddisfazione per l’ingresso della Slovenia nell’UE è legata soprattutto alla soppressione dei confini e alla libera circolazione della forza lavoro negli Stati europei. È un’occasione soprattutto per i giovani, ai quali consente un’ulteriore opportunità di formazione e occupazione. Altri punti che soddisfano l’opinione pubblica rispetto all’Unione Europea sono: il libero mercato, i finanziamenti per i progetti europei, l’adozione dell’euro come moneta unica, una migliore cooperazione economica e la promozione di rapporti pacifici tra i Paesi membri. Quanti sono insoddisfatti con l’Unione Europea affermano che la Slovenia ha perso parte della sua autonomia e indipendenza, che è peggiorato il tenore di vita, che sono rincarati i costi e diminuita la politica sociale. Ma quali effetti ha prodotto l’ingresso della Slovenia nella Ue nell’Alta Valle dell’Isonzo e nella fascia confinaria in provincia di Udine? Il maggiore cambiamento è legato alla “caduta” del confine, il 20 dicembre 2007. È stato abolito il controllo alla frontiera con conseguente libera circolazione. È il più alto traguardo raggiunto con l’ingresso della Slovenia nella Ue. Anche la moneta unica europea, l’euro, semplifica molto la vita. Il commercio ne ha tratto beneficio. Dall’Alta valle dell’Isonzo sono tanti i camion che trasportano in Friuli ghiaia, latte, legname e bestiame. Quando c’era ancora il confine potevano farlo solo attraverso il valico di Vrtojba, nei pressi di Nova Gorica. Non è più necessario temere i controlli lungo i sentieri boschivi. I turisti e gli alpinisti non sanno più dove corre il confine tra Slovenia e Italia. E si è rivelato privo di fondamento il timore che la caduta del confine avrebbe incrementato in modo significativo la criminalità nell’area di confine. Nell’alta Valle dell’Isonzo gli stranieri hanno acquistato molte case e avviato diverse nuove imprese, soprattutto turistiche. Sono rimasti stregati dalle bellezze naturali e dai numerosi monumenti culturali e storici. Nell’Alta valle dell’Isonzo, dove non ci sono reti autostradali né grandi fabbriche, si sentono al sicuro. Pace, ambiente pulito e cortesia della popolazione locale sono le carte vincenti di questo territorio, come anche della fascia confinaria della provincia di Udine. Grazie ai fondi europei con i vicini di casa abbiamo realizzato molti progetti comuni: la strada a Solarje, il museo transfrontaliero sul monte Kolovrat, una comune azione di tutela del fiume Natisone, la collaborazione tra i due parchi naturali, è stata realizzata la strada tra la parte slovena e quella italiana a ridosso del monte Mia, sono state collegate entrambi i versanti del monte Canin, ecc. e di opportunità ce ne sono ancora molte. L’importantissimo progetto europeo Jezik_Lingua, grazie all’apertura del centro multimediale sloveno a San Pietro al Natisone, ha profuso nella locale comunità slovena nuove speranze e una punta di orgoglio. Il centro multimediale Smo, infatti, ha un grande futuro davanti a sé, dal momento che rappresenta un’opportunità occupazionale per le giovani leve della Slavia friulana. Che segua l’esempio del museo di Kobarid! L’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea ha portato alla popolazione del territorio transfrontaliero più aspetti positivi che negativi. Nonostante la crisi economica abbia creato molte difficoltà e peggiorato lo standard di vita della gente, dobbiamo guardare al futuro con ottimismo. La forza dell’Europa sta nella sua diversità, anche se i burocrati europei suddividono il territorio in nord e sud Europa. È necessario un sano orgoglio nazionale. Amare la propria e apprezzare l’altrui realtà è la strada che deve condurre la diversità europea a diventare un modello originale di convivenza. Il mio più grande auspicio è che sloveni, friulani e italiani possano vivere in un clima di pace e di amicizia all’interno dell’Unione Europea. Zdravko Likar

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp