»Dajte vsaj milijon za naše ljudi«_Chiesto un milione di euro per le valli

Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino je na seji dne 17. novembra z sedmimi glasovi za in šestimi vzdržanimi podprarla pobudo vseh šestih članov in videnske pokrajine, da poveča s sedanjih 500 tisoč na miljion evrov letno dotacija iz zaščitnega zahona za razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline. Demografska, socialna in gospodarska slika je na območju od Trbiža do Prapotnega katastrofalna. Število prebivalcev nenehno upada. Naravni saldo, to se pravi razlika med rojenimi in umrlimi, se še naprej slabša; k temu je treba prišteti izseljevanje iz potrebe ali zaradi boljših delovnih priložnosti. Razlogi, ki so pripeljali do takega položaja, so znani vsem: pomanjkanje delovnih mest, izseljevanje, razkosavanje posesti, zlasti pa »manjvrednostni kompleks«, ki so ga rodile politične izbire, zaradi katerih je hriboviti svet postal služabnik nižine, ozemlje je bilo izkoriščeno na kolonialističen način, slovenski jezik in kultura pa sta bila stalno zasramovana. To dejstvo je ugotovil sam državni zaščitni zakon; določil je posebno finančno postavko za posege, ki naj prispevajo k ozemeljskemu razvoju občin videnske pokrajine, v katerih je zgodovinsko prisotna slovenska manjšina. Letna vsota znaša sicer zgolj pol milijona evrov in povsem jasno je, da nikakor ne zadostuje potrebam.

»V zadnjih desetih letih so bila sredstva iz 21. člena, kljub temu, da niso bila redno izplačana in uporabljena vsako leto, po zaslugi intenzivnega dogovarjanja med lokalnimi upravitelji, slovenskimi stanovskimi združenji, slovenskimi organizacijami iz videnske pokrajine in ključne vloge, ki jo je odigrala posvetovalna komisija, uspešno in učinkovito uporabljena. Z njimi so financirali ukrepe javnih institucij na področju gospodarstva, pomagali podjetjem in podprli projekte na šolskem, socialnem in turističnem področju,« so poudarili člani posvetovalne komisije iz videnske pokrajine. Nato so opozorili, da »znesek v višini 1 milijarda lir oziroma 516 tisoč evrov, ki je bil z zaščitnim zakonom določen pred več kot 20 leti, zaradi velike razsežnosti območja, ki mu je namenjen, in njegovih številnih in različnih problemov, danes ni več dovolj, da bi zadostili pričakovanjem krajevne skupnosti, ki se vedno bolj zaveda, da predstavlja prisotnost slovenske manjšine ne samo s kulturnega vidika, pač pa tudi z gospodarskega, razvojni potencial.« Za povišanje dotacje iz začitnega zakona je potrebna sprememba dotičnega člena samega zakona, seveda pa potreben denar že prej Država in Dežela lahko zagotovita iz drugih postavk svojih financ.

La Commissione consultiva regionale per la minoranza slovena, nella seduta del 17 novembre, con sette voti favorevoli e sei astenuti ha accolto la proposta di tutti i suoi sei membri della provincia di Udine finalizzata a raddoppiare, dai 500 mila euro attuali al milione di euro, la posta annuale prevista dalle legge di tutela 38/01 per lo sviluppo di valli del Natione e del Torre, Resia e Valcanale. Il quadro demografico, sociale ed economico del territorio che va da Tarvisio a Prepotto è catastrofico. «Tale fatto è stato rilevato dalla stessa legge statale di tutela, che ha determinato un particolare capitolo di finanziamento per interventi che contribuiscano allo sviluppo territoriale dei comuni della provincia di Udine in cui la minoranza linguistica slovena è storicamente presente. A dire il vero, l’assegnazione annuale ammonta a circa mezzo milione di euro ed è ben chiaro che certo non è sufficiente.

«Nel corso degli ultimi dieci anni, l’utilizzo dei fondi dell’art.21, seppur erogati ed utilizzati senza una annuale regolarità, ha consentito, grazie ad una intensa concertazione tra gli amministratori locali, le associazioni di categoria slovene, le associazioni slovene della provincia di Udine ed il ruolo fondamentale della commissione consultiva, un impiego efficacie ed efficiente degli importi a disposizione ripartito tra interventi destinati agli enti pubblici per progetti di carattere economico, aiuti alle imprese, progetti di sviluppo di carattere turistico, scolastico e sociale», hanno evidenziato i commissari della membri della commissione consultiva della provincia di Udine sono altresì consapevoli che, vista la vastità del territorio rappresentato ed i suoi articolati problemi, l’importo definito oltre venti anni fa dalla legge di tutela pari a 1.000.000 di lire (516.000 euro) annui, oggi non risulta essere più adeguato alle aspettative di un territorio sempre maggiormente consapevole del fatto che la presenza della minoranza slovena, non solo sotto l’aspetto culturale, rappresenta una forte potenzialità di crescita anche dal punto di vista economico». Per aumentare la posta prevista dalla legge di tutela è necessario un emendamento allo specifico articolo della legge di tutela stessa, ma ciò non preclude che già attualmente Stato e Regione possano recuperare le risorse da altri capitoli dei propri bilanci.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp