Avgust z biltenom o Porčinju_Agosto col bollettino di Porzus

Bilten-o-PorcinjuAvgusta, meseca Marijinega vnebovzetja, je izšla poletna številka versko-kulturnega biltena »Sveta Marija iz Porčinja.« V uvodniku msgr. Marino Qualizza opozarja, kako je Porčinj v preteklosti bil kraj, kjer so se ljudstva spopadala. Obe svetovni vojni sta prikazali oborožene ljudi, ki so se neusmiljeno bili med seboj. Še zlasti druga svetovna vojna je svetu vtisnila grozečo senco ideološkega sovraštva. Sedaj pa je vzšla nova zora miru. To, kar je Devica Marija povedala deklici Terezi Dush, je javnost dojela po več kot enem stoletju in se je le s težavo uveljavilo. Na koncu pa je le uspelo. Danes je Porčinj, v znamenju Device Marije, kraj srečanja v molitvi, je moč, ki krepi ljudstva.

Na 2. strani nam duhovnik Giuseppe Dush razkrije zgodbo, ki so jo pripovedovali stari Porčijani in ki nas poučuje, da je bolje biti reven, kot pa brez duše.

Na 3. strani si lahko preberete program na koncu letošnje poletne romarske sezone v Porčinj. Prav gotovo bo v soboto, 1. septembra, za svetišče pravi biser pomenil prihod slovenskega kardinala Franca Rodèta, zaslužnega ljubljanskega nadškofa in zaslužnega prefekta vatikanske Kongregacije za ustanove posvečenega življenja. Somaševanje bo vodil ob 10.30.

Na 4. in 5. strani duhovnik Carlo Gamberoni objavlja v nadaljevanjih pričevanja o prikazovanjih, ki jih je zbiral v knjigi »… Kapelica, ki krasi Porčinj« (»… La piccola cappella ornamento di Porzus«) (1994). Tokrat si lahko preberemo pričevanji Marije Cois Grimaz in Terese Succo.

Za 6. stran je Giorgio Banchig za nas pripravil zanimiv prispevek o pridiganju v Porčinju in bližnjih »slovanskih vaseh«. Bogoslužje po številnih »slovanskih vaseh«, ki so bile posejane po gorskih pobočjih in so spadale v župnije Ahten, Neme, Čenta in Fojda, so zagotavljali župnijski kaplani, ki so živeli v nižinskih središčih. Slovenski verniki so vztrajno zahtevali od svojih furlanskih župnikov, naj bodo duhovniki, zadolženi za njihovo duhovno oskrbo, Slovenci ali pa naj vsaj govorijo slovenski jezik; njihove prošnje pa niso bile vedno uslišane. To je bil vzrok pogostih sporov med župniki in verniki, ki jih opisujejo številni dokumenti in pričevanja. Leta 1855, ko se je Marija prvič prikazala Terezi Dush, je bil za kaplana v Porčinju Giuseppe Costaperaria, rojen v Barnasu v Nadiški dolini 26. julija 1810, umrl 10. septembra 1855 zaradi kolere, natančno dva dni po tem, ko se je Marija prvič prikazala Terezi Dush.

Poleg slike romarskih skupin 7. stran predstavlja tudi bogato delovanje porčinjskega društva Pro loco »Amici di Porzus«. Domače društvo vas vabi na 24. Praznik senene kope in medu – Festa della Meda e del Miele, ki bo  soboto 11., nedeljo 12. in sredo 15. avgusta.

Slike skupin romarjev so še na 8. strani, kjer se porčinjski pastoralni skrbnik, g. Vittorino Ghenda, veseli, da sta sedaj Furlanija in Slovenija še bolj združeni. Od začetka leta do konca junija, je v porčinjsko Svetišče Matere Božje prišlo 8 organiziranih skupin slovenskih romarjev, ki so bili vsi lepo sprejeti.

Ad agosto, nel mese dell’Assunzione di Maria, è uscito il numero estivo del bolettino religioso-culturale «Santa Maria di Porzus». Nell’editoriale mons,. Marino Qualizza nota come Porzus/Porčinj sia già stato, nel passato, luogo di scontro fra popoli. Le due guerre mondiali hanno visto popoli armati in feroce scontro fra di loro. In particolare, la seconda ha proiettato nel mondo l’ombra sinistra dell’odio ideologico. Ora però è sorta un’aurora di pace. Ciò che la Vergine aveva detto alla piccola Teresa Dush ha stentato a imporsi. Ci è voluto più di un secolo, ma alla fine ce l’ha fatta. Oggi Porzus, nel segno della Vergine, è luogo d’incontro nella preghiera, forza che unisce i popoli.

A pagina 2 don Giuseppe Dush ci svela una storia raccontata dagli anziani di Porzus, che ci insegna come sia meglio essere poveri, piuttosto che senz’anima.

A pagina 3 sono riportati gli ultimi eventi nell’ambito del programma estivo dei pellegrinaggi per il 2018.  «Fiore all’occhiello» sarà, sicuramente, sabato, 1 settembre, quando al santuario arriverà il cardinale sloveno Franc Rodè, arcivescovo emerito di Lubiana e prefetto emerito della Congregazione vaticana dei religiosi. Il porporato presiederà la concelebrazione alle 10.30.

A pagina 4 e 5 don Carlo Gamberoni pubblica, a episodi, le testimonianze sulle apparizioni da lui raccolte nel libretto «… La piccola cappella ornamento di Porzus» (1994). In questo numero possiamo leggere le testimonianze di Maria Cois Grimaz e Teresa Succo.

A pagina 6 Giorgio Banchig ha redatto un interessante articolo sulla predicazione a Porzus e nelle «ville slave». Il servizio religioso alle numerose «ville slave» disseminate sui monti e sottoposte alle parrocchie di Attimis/Ahten, Nimis/Neme, Tarcento e Faedis/Fojda veniva assicurato dai cappellani parrocchiali che risiedevano nei centri del piano. I fedeli sloveni richiedevano insistentemente ai propri parroci friulani che i sacerdoti, addetti alla loro cura spirituale, fossero sloveni o almeno conoscessero la lingua slovena, ma non sempre le loro richieste venivano esaudite. Nel 1855, anno della prima apparizione della Madonna a Teresa Dush, era cappellano di Porzus don Giuseppe Costaperaria, nato a Vernasso in val Natisone il 26 luglio 1810 e morto di colera il 10 settembre 1855, esattamente due giorni dopo la prima apparizione della Madonna a Teresa Dush.

Oltre alle foto dei gruppi di pellegrini, a pagina 7 è riportata anche la fruttuosa attività della Pro loco «Amici di Porzus». Il sodalizio vi invita alla 24. «Festa della Meda e del Miele», in programma sabato 11, domenica 12 e mercoledì 15 agosto.

Le foto dei gruppi di pellegrini proseguono a pagina 8, dove il curatore pastorale di Porzus, don Vittorino Ghenda, esprime gioia per la sempre maggiore vicinanza tra Friuli e Slovenia. Dall’inizio dell’anno a giugno, al santuario mariano di Porzus sono arrivati e sono stati accolti ben 8 gruppi di pellegrini sloveni.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp