Arhitekture slovenske prisotnosti_Architettura slovena in FVG

kozolecCilj projekta Arhitekture slovenske prisotnosti na spletu, ki ga vodi združenje Evgen Blankin ob finančni podpori Dežele Furlanije Julijske krajnine – predstavili ga bodo na konferenci za medije, ki bo potekala na sedežu združenja v Čedadu 21. junija ob 11. uri –, je seznaniti čim širšo publiko z arhitekturami slovenske prisotnosti, da bi pri čimveč ljudeh vzbudili radovednost si jih ogledati in zanimanje, da spoznajo njihove ustvarjalce, tj. slovensko manjšino. Slovenska manjšina je s svojo prisotnostjo in dejavnostjo pomembno zaznamovala in še vedno zaznamuje življenje na ozemlju, kjer živi. Ta navzočnost je vidna, slišna in nasploh občutna na najrazličnejših področjih. S projektom želijo pritegniti pozornost na arhitekturo, ne le kot na stavbarstvo, ampak tudi na vse tiste posege, ki uplivajo na oblikovanje okolja bodisi, kar se tiče njegovega videza bodisi, kar se tiče njegove funkcionalnosti.. Da bodo dosegli zastavljeni cilj, bodo najprej evidentirali najznačilnejše in najzanimivejše arhitekture slovenske prisotnosti, ki se nahajajo na ozemlju, kjer je slovenska manjšina naseljena od Trbiža do Milj. Evidentirane arhitekturne zanimivosti bodo primerno slikali oziroma filmali. Kjer bo to mogoče in primerno, se bodo posluževali tudi tehnike slikanja oziroma filmanja z droni, kar bo omogočalo pogled na te zanimivosti iz neobičajne in zelo zanimive perspektive, ki dovoljuje v enem pogledu ujeti še tisto, česar običajna slika ne zmore prikazati. Vse skupaj bojo postavili na spletno stran, ki bo delovala na računalnikih, na pametnih telefonih in na tablicah. Dokumentacijo bodo opremili s primernim pojasnjevalnim besedilom in glasbeno podlago zlasti v obliki petja; tako bodo porabniki lahko ne samo gledali sledove slovenske prisotnosti, ampak tudi poslušali glas manjšine. Spletna stran bo dostopna v štirih jezikih: slovenščini, italijanščini, nemščini in angleščini. Možna bo uporaba v živo. Kjerkoli se bo nekdo nahajal, bo lahko na tablici ali pametnem telefončku, ki bosta morala biti opremljena z GPS lokatorjem, odprl spletno stran, ki bo za to namenjena. Pritisniti bo moral na gumb in aplikcija mu bo sporočila, kje so, glede na točko, kjer se nahaja, najbližje dosegljive arhitekture slovenske prisotnosti. Tako se jih bo lahko šel ogledat na licu mesta ali preko spleta. Možno bo tudi brskanje po spletni strani. Porabniki si bodo lahko kar doma, preko spleta, ogledali arhitekture slovenske prisotnosti.

Con una conferenza stampa nella sede dell’associazione «don Eugenio Blanchini» a Cividale (borgo San Domenico 78), mercoledì 21 giugno alle 11, sarà presentato il progetto «Architetture slovene in internet», finanziato dalla Regione con i fondi per la minoranza slovena. Con la sua presenza e attività, la comunità slovena ha segnato in modo importante, e continua a farlo, la quotidianità del territorio in cui risiede. Questa presenza è visibile e la si avverte nei più svariati ambiti; con questo lavoro desideriamo richiamare l’attenzione su uno in particolare: l’architettura. A questo proposito non ci riferisce esclusivamente all’architettura vera e propria, ma a tutti quegli interventi che incidono sulla fisionomia dell’ambiente, sia nell’aspetto che nella funzionalità. In questo contesto la minoranza slovena nel corso della storia ha lasciato e continua a lasciare una traccia importante. L’obiettivo del progetto è informare il più ampio pubblico sulle architetture della presenza slovena, per suscitare nei più la curiosità di visitarle e l’interesse verso quanti le hanno prodotte, ovvero la minoranza slovena. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, in primo luogo metteremo in evidenza le architetture più caratteristiche e interessanti della presenza slovena, presenti sul territorio in cui risiede la nostra minoranza e che si estende dal Mar Adriatico alle Alpi Giulie. Cattureremo, con immagini e filmati, i punti di interesse architettonico evidenziati. Laddove sarà possibile e opportuno, ricorreremo anche alla tecnica fotografica e alla ripresa con droni. In questo modo sarà possibile osservare queste peculiarità da una prospettiva insolita e molto interessante, che permette di cogliere con uno sguardo quanto la foto comune non può mostrare. Tutto il materiale sarà visibile sul sito internet, al quale si potrà accedere da computer, cellulare e tablet. Alla documentazione allegheremo il relativo testo esplicativo e lo sfondo musicale soprattutto sotto forma di canto; in questo modo gli utenti non si limiteranno a osservare le testimonianze della presenza slovena, ma ascolteranno anche la sua voce. La presentazione delle peculiarità summenzionate sarà adeguata alle esigenze di persone con particolari necessità. Il sito internet sarà accessibile in quattro lingue: sloveno, italiano, tedesco e inglese. Sarà possibile: l’utilizzo dal vivo; navigare sul sito internet. A questo si aggiungerà la possibilità di scegliere una di queste due opzioni: per tutti; per le persone con particolari esigenze (dove viene sottolineato che la visione/l’ascolto richiede la presenza di genitori o di un’altra persona competente). Utilizzo dal vivo. Dovunque ci si trovi, a condizione che ci sia l’accesso al collegamento internet, sul tablet o cellulare, che dovranno essere muniti di GPS, si potrà accedere al sito internet apposito. Agendo sul pulsante l’applicazione comunicherà dove si trovano le più vicine e raggiungibili architetture di presenza slovena: così potrà osservarle direttamente oppure su internet. Consultazione del sito internet. Gli utenti potranno osservare le architetture di presenza slovena, direttamente da casa, sul sito internet.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp