250 učencev brez slovenščine_Niente sloveno per 250 alunni

slovenscinaNezaslišano! Dvesto petdeset otrok, ki obiskujejo vrtce in osnovne šole v Kanalski dolini, je v novem šolskem letu ostalo brez pouka slovenščine. Dežela Furlanija – Julijska krajina namreč ni dodelila finančnih sredstev za ure materinščine v preteklem šolskem letu – stroški učiteljice so bremenili domače združenje Cernet, ki mu je na pomoč priskočilo le združenje Blankin – in ni znakov, da jih v novem šolskem letu bo. Pouk nemščine in furlanščine pa se bo nemoteno nadaljeval.

»Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino ni podprla nobenega prispevka za poučevanje slovenščine na naših šolah v Ukvah in Žabnicah ter na Trbižu. Nismo prosili za dosti denarja, samo za sredstva za plačilo učiteljice, ki je poučevala v lanskem šolskem letu. To je bil edini strošek, ki smo ga zahtevali za Kanalsko dolino,« pravi predsednica združenja Cernet Anna Wedam, ki je obenem predsednica Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino.

Pouka je bilo deležnih kar 289 otrok, saj so se za slovenščino opredelili vsi starši, ne glede na narodnostno pripadnost. »Vsi otroci v vrtcih in osnovnih šolah so imeli po eno ali dve uri slovenščine na teden. Učiteljica je opravila dosti ur. Od ponedeljka do petka se je vozila od Ukev do Centralnega Trbiža,« pojasnuje Wedamova.

Resda je Občina Naborjet – Ovčja vas za novo šolsko leto napovedala poskusni trijezični pouk v Ukvah, a to ne bo rešilo težav. »Kar je občina naredila, je velik korak naprej. Ampak eksperimentalni pouk bo trajal le šest mesecev in samo v določenih razredih v Ukvah, se pravi v zadnjem letniku otroškega vrtca in prvih dveh razredih osnovne šole. Ostali razredi v Ukvah, v Žabnicah in na Trbižu bodo ostali brez slovenščine. Če pa nam Dežela ali katera druga ustanova nakaže denar za honorar učiteljice, bo vse rešeno. A ne kaže dobro, saj se ni oglasil nihče,« poudarja predsednica združenja.

In nadaljuje: »Vse lansko šolsko leto smo o pouku slovenščine pisali, spraševali, imeli sestanke. Zdaj se bo začelo novo šolsko leto in prejeli nismo še nobenega odgovora. Če bo v kanalskodolinskih šolah slovenščina utihnila, vsekakor ne bomo krivi mi. Po najboljših močeh delamo vse, kar zmoremo. Krivi bodo tisti, ki nas ne poslušajo, nas ne spoštujejo in nas ne upoštevajo. Tudi znotraj slovenske narodne skupnosti. Poudarjam, da smo bolj zavedni Slovenci kakor oni, ki imajo veliko denarja. Mi z našimi skromnimi, revnimi močmi poskušamo delati vse, da bi slovenska beseda v Kanalski dolini ostala živa.« Potrebovali bi le kakšnih dvajset tisoč evrov, ki jih ne dajo, medtem ko so iz sredstev za Slovence našli denar za milijonske naložbe v nepremičninskem sektorju. »Mi rabimo samo drobtinico tistih sredstev in še tega nam ne dajo. Zaman si gradimo velike stavbe v Trstu, Gorici in ne vem kje, če potem ostajajo prazne. Te velike zgradbe bi lahko obiskovali tudi naši ljudje, a če nam ne dajo sredstev, da bi zrasli, da bi se izobrazili tudi v slovenščini, tega prav gotovo ne bo,« pravi Wedamova.

Predsednica združenja Cernet še posebej obžaluje dejstvo, da financiranja pouka slovenščine ni podprla Deželna posvetovalna komisija. »Slovenci, ki so člani tega telesa, si morajo dati roko na dušo, saj bodo samo oni krivi, da 250 učencev ne bo deležnih pouka slovenščine. Mogoče sem malo hudobna, a je to treba povedati, saj je žalostno za Slovence v Kanalski dolini in za vse Slovence v Italiji.« Gre torej za pravi škandal, če upoštevamo dejstvo, da so za nastalo situacijo krivi v prvi vrsti Slovenci in nekatere njihove organizacije. »Sestali se bomo s slovenskimi deželnimi politiki in upamo, da nam bodo pomagali. Poskusili smo po več poteh, a dosegli nismo ničesar,« zaključuje Wedamova.

5WedamPetdeset tišoč evrov. Ta je vsota, ki sta jo vprašala združenje don Mario Cernet in središče Planika, da bi letno krili stroške za ohranjanje in širitev pouka slovenščine v Kanalski dolini – bodisi v šolah bodisi izven šol –, v pismu naslovljenemu 21. februarja letos članom Deželne posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino. Prošnja za pomoč ni doživela podpore.

»Združenje Don Mario Cernet je že septembra lani finančno priskočilo na pomoč trbiškemu večstopenjskemu šolskemu Zavodu, da bi nadaljevali poučevanje slovenščine tam, kjer se je odvijalo v prejšnjih letih. To je v otroških vrtcih v Ukvah, v Žabnicah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu ter v osnovnih šolah v Ukvah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu. Na Združenju Cernet smo to razumeli kot naložbo v prihodnost slovenske skupnosti v Kanalski dolini in mladih Kanalčanov nasploh, seveda v pričakovanju sistemske rešitve za poučevanje domačih jezikov in ustanovitve trijezične šole. Učiteljica Alma Hlede v omenjenih šolah uči slovenščino skupno 23 ur tedensko. Združenje Cernet si je prevzelo to finančno breme, da bi ohranilo neprekinjeno prisotnost slovenščine med šolskimi klopmi v Kanalski dolini. Vsaka prekinitev bi lahko bila usodna za dolgo pričakovano in že tako omejeno prisotnost jezika v domačem šolskem sistemu. Združenje Cernet je vsekakor od samega začetka pojasnilo, da je tovrstna rešitev začasna, ker majhno društvo, kot je Združenje »Don Mario Cernet«, vseh potrebnih sredstev za celoletno poučevanje slovenščine enostavno nima,« beremo v pismu.

Planika pa že vrsto let ponuja brezplačni izvenšolski pouk slovenščine, ki se za otroke in najstnike odvija ob četrtkih v društvenih prostorih v Ukvah. »Vsekakor trenutne razmere tudi središču Planika ne dovoljujejo, da bi si naprej naložilo finančno breme in organiziralo te tečaje,« poudarjajo v pismu.

Ob dejstvu, da posvetovalna komisija ni podprla prošnje za pomoč, so se ostro odzvali člani iz vrst Sveta slovenskih organizacij in Slovenske skupnosti.

Predsednik SSO Walter Bandelj je izrazil veliko nezadovoljstvo. Po njim je nesprejemljivo, da mora Cernet zaradi zapleta z medobčinskimi zvezami (ki so nasledile gorskim skupnostim), sam plačati poučevanje slovenščine v šolah Kanalske doline. Zato je po Bandljevem mnenju odgovorna deželna odbornica za šolstvo Loredana Panariti.

S svoje strani je podpredsenik Deželnega sveta Igor Gabrovec (SSk) poudaril, da je v pričakovanju vzpostavljanja trijezičnega šolskega sistema potrebno najti predhodno rešitev za poučevanje slovenščine v Kanalski dolini. Saj so konec koncev potrebna finančna sredstva zanemarljiva.

5Trbiz

Inaudito! Duecentocinquanta bambini che frequentano le scuole d’infanzia e primarie della Valcanale sono rimasti, col nuovo anno scolastico senza l’insegnamento dello sloveno. La Regione Friuli-Venezia Giulia, infatti, non ha concesso la copertura finanziaria per le ore d’insegnamento della lingua madre nello scorso anno scolastico – durante il quale, a farsi carico della spesa per l’insegnante, è stata l’associazione/združenje Don Mario Cernet, cui è corsa in aiuto solo l’associazione/združenje Don Eugenio Blanchini – né ci sono segnali di contributi in arrivo per l’anno scolastico nuovo. L’insegnamento di tedesco e friulano, invece, proseguirà senza intoppi.

«La commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena non ha sostenuto nessun contributo all’insegnamento dello sloveno nelle scuole di Ugovizza-Ukve, Camporosso-Žabnice e Tarvisio-Trbiž. Non abbiamo richiesto una grossa somma, solo quella per pagare l’insegnante che ha prestato la propria opera nello scorso anno scolastico. Questa è stata l’unica spesa da noi richiesta per la Valcanale», dice Anna Wedam, presidente dell’associazione slovena Cernet, nonché presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso per la provincia di Udine.

Dell’insegnamento dello sloveno hanno usufruito 289 bambini, con un’adesione sottoscritta da tutti i genitori, a prescindere dalle loro origini etniche. «A tutti i bambini delle scuole d’infanzia e primarie sono state impartite una o due ore di sloveno a settimana. L’insegnante ha lavorato molto, facendo la spola in auto tra Ugovizza e Tarvisio Centrale da lunedì a venerdì», spiega Wedam.

È vero che col nuovo anno scolastico il comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas ha prospettato l’avvio dell’insegnamento trilingue sperimentale, ma questo non risolverà il problema. «Quanto fatto dal Comune rappresenta un grosso passo in avanti. Ma la sperimentazione linguistica durerà solo sei mesi e sarà effettuata solo in determinate classi del plesso di Ugovizza, ossia all’ultimo anno della scuola d’infanzia e nelle prime due classi della scuola primaria. Nelle restanti classi di Ugovizza, Camporosso e Tarvisio, I bambini resteranno senza sloveno. Se la Regione o qualche altro ente ci accrediterà i soldi per l’onorario dell’insegnante, tutto sarà risolto. Ma non si prospetta granché di buono, perché nessuno si è fatto sentire», è convinta la presidente dell’associazione slovena.

E aggiunge: «Rispetto all’insegnamento dello sloveno, durante tutto lo scorso anno scolastico abbiamo scritto, fatto richieste, partecipato a riunioni. Ora inizia l’anno scolastico nuovo, e ancora non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Se nelle scuole della Valcanale lo sloveno si spegnerà, la responsabilità, in ogni caso, non sarà nostra. Al meglio delle nostre forze, noi facciamo ciò che possiamo. La responsabilità sarà di chi non ci ascolta, non ci rispetta e non ci considera. Anche all’interno della comunità etnica slovena. Dico, che abbiamo più coscienza etnica slovena di loro, che dispongono di grandi somme di denaro. Con le nostre umili e dimesse forze, noi proviamo a fare di tutto, affinché la parola slovena resti viva in Valcanale». Servirebbero soli circa 20.000 euro, che non vengono concessi – quando, dalle risorse riservate alla minoranza linguistica slovena, sono state reperiti fondi per investimenti milionari nel settore immobiliare. «Abbiamo bisogno di una piccola briciola di quei fondi – e nemmeno quella ci viene data. Inutile costruire grandi edifici a Trieste, Gorizia e non so dove, se poi restano vuoti. Anche la nostra gente potrebbe frequentare queste grandi strutture, ma senza il sostegno economico necessario a farci crescere, a garantirci l’istruzione anche in sloveno, di sicuro non sarà così», dice Wedam.

La presidente dell’associazione Cernet si rammarica soprattutto del fatto che il finanziamento dell’insegnamento dello sloveno non sia stato sostenuto dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. «Gli sloveni membri di tale istituzione devono mettersi una mano sul cuore, perché solo loro saranno responsabili, se a 250 bambini non saranno impartite ore di sloveno. Forse sarò un po’ cattiva, ma dirlo è necessario, perchè tutto questo è triste sia per gli sloveni della Valcanale sia per tutta la minoranza slovena in Italia». Si tratta, quindi, di un vero scandalo, se consideriamo il fatto che i responsabili della situazione creatasi sono in primo luogo la minoranza slovena e alcune sue organizzazioni. «Incontreremo i politici regionali provenienti dalle fila della minoranza slovena. Speriamo che ci aiutino. Finora abbiamo tentato diverse strade, ma senza nessun risultato», conclude Wedam.

Cinquantamila euro. In una lettera indirizzata ai membri della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena il 21 febbraio di quest’anno, è questa è la somma richiesta dall’Associazione-Združenje «Don Mario Cernet» e dal Centro culturale sloveno-Slovensko kulturno središče «Planika» per finanziare, per un anno, il mantenimento e l’espansione dell’insegnamento dello sloveno in Valcanale – in ambito scolastico e extrascolastico. La richiesta di aiuto non ha trovato sostegno.

«Già a settembre dell’anno scorso, l’Associazione Don Mario Cernet è corsa in aiuto finanziario all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, affinché l’insegnamento dello sloveno proseguisse in quei plessi, dove è già stato offerto negli anni scolastici passati – ossia nelle scuole d’infanzia di Ugovizza, Camporosso, Tarvisio e Tarvisio Centrale e nelle scuole primarie di Ugovizza, Tarvisio e Tarvisio Centrale. All’Associazione Cernet abbiamo inteso la nostra iniziativa come un investimento nel futuro della comunità slovena della Valcanale e nei giovani valcanalesi in generale, ovviamente in attesa di una soluzione sistemica per il finanziamento dell’insegnamento delle lingue locali e dell’istituzione di una scuola trilingue. L’insegnante Alma Hlede insegna nei plessi scolastici menzionati per totali 23 ore a settimana. La nostra associazione si è assunta tale onere finanziario per garantire la presenza ininterrotta dello sloveno sui banchi scolastici della Valcanale. Ogni interruzione dell’insegnamento dello sloveno potrebbe essere fatale per la presenza dello sloveno nel sistema scolastico locale, a lungo attesa e già così limitata. Fin dall’inizio il nostro sodalizio ha, comunque, chiarito che tale soluzione avrebbe potuto essere solo temporanea, perché un piccolo circolo sloveno come il Don Mario Cernet semplicemente non dispone di tutti i mezzi finanziari necessari all’insegnamento dello sloveno per tutto un anno scolastico», si può leggere nella lettera.

Già da diversi anni, invece, il Centro culturale sloveno Planika offre a bambini e adolescenti corsi extrascolastici gratuiti di sloveno, che si svolgono ogni giovedì nella sede del sodalizio a Ugovizza. «Anche al centro Planika, in ogni caso, le condizioni attuali non permettono di continuare a sostenere il carico finanziario e a organizzare tali corsi», è scritto nella lettera.

Il mancato sostegno della Commissione consultiva alla richiesta d’aiuto ha suscitato una dura reazione dei suoi membri provenienti dalle fila della Confederazione dello organizzazioni slovene-Sso e del partito Unione slovena-Ssk.

Il presidente della Sso, Walter Bandelj, ha espresso grossa insoddisfazione. A suo giudizio è inaccettabile che, a causa delle complicazioni generate dal passaggio alle Uti (che sono succedute alle comunità montane) il Cernet stesso pagare l’insegnamento dello sloveno nelle scuole della Valcanale. La responsabilità di ciò, secondo Bandelj, è dell’assessore regionale all’istruzione, Loredana Panariti.

Da parte sua il vicepresidente del consiglio regionale, Igor Gabrovec (Unione slovena-Ssk), ha affermato come sia necessario trovare una soluzione in via preliminare per l’insegnamento dello sloveno in Valcanale, in attesa dell’avvio di un sistema scolastico trilingue. Anche perché, dopotutto, le risorse finanziarie necessarie sono irrisorie.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp