Za ulico v spomin na g. Ehrlicha_Una via in ricordo di Lambert Ehrlich

Plošča v spomin na g. Lamberta Ehrlicha na Sv. Višarjah/La lapide in ricordo del sacerdote Lambert Ehrlich a Lussari

Poimenujemo ulico po pokojnem gospodu dr. Lambertu Ehrlichu. To prošnjo, ki jo podpira tudi Združenje Don Mario Cernet, je pred skoraj dvema letoma žabniška skupnost naslovila na Občino Trbiž. O prošnji iz Žabnic je bil govor tudi v okviru nedavnega obiska ministrice Republike Slovenije v zamejstvu in posvetu, Helene Jaklitsch, med Slovenci v Kanalski dolini. Ob robu srečanja o možnosti poučevanja slovenščine v okviru šolskega sistema Kanalske doline, ki se je odvijal v Naborjetu, je trbiški župan Renzo Zanette obljubil, da bo zadeva primerno rešena. V petek, 14. avgusta, zvečer je o dr. Lambertu Ehrlichu bil govor v okviru trbiškega poletnega festivala Alpenfestival. Lik duhovnika, teologa, etnologa in politika je v okviru predavanja ob stoletnici priključitvi Trbiža s Kanalsko dolino Italiji orisal tajnik Združenja Don Mario Cernet, Luciano Lister. Lambert Ehrlich se je rodil leta 1878 v Žabnicah, takrat vas na Avstro-Ogrskem, kjer so pretežno govorili domačo slovenščino. Po gimnaziji v Celovcu je študiral teologijo v Innsbrucku in Rimu.

Posvečen je bil v duhovnika leta 1903; isto leto so ga v Innsbrucku promovirali za doktorja teologije. Potem ko je služboval kot kaplan na Koroškem in kot škofov tajnik v Celovcu, je postal profesor na bogoslovju v Celovcu. Kot izvedenec za razmere na Koroškem so ga leta 1919 imenovali v jugoslovansko delegacijo na mirovni konferenci v Parizu, da bi določili mejo med pravkar nastalo Republiko Avstrijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na južnem Koroškem je namreč že stoletja ob Nemcih prebivala avtohtona slovenska manjšina. O vprašanju je zbiral gradivo, pripravil spomenice in poročila, a so se zmagajoče sile pri oceni koroškega vprašanja opirale na poročilo, ki ga je izdelal ameriški podpolkovnik Sherman Miles. Na kasnejšem koroškem plebiscitu, ki se je odvijal 10. oktobra 1920, se je večina volivcev z doprinosom samih koroških Slovencev izrekla za ostanek pri Avstriji.

Ehrlich, ki je pariško mirovno konferenco opustil, je v Parizu in Oxfordu nadaljeval etnološke in verstveno primerjalne študije. Leta 1922 je postal profesor primerjalnega veroslovja na teološki fakulteti v Ljubljani in to je ostal do smrti.

V svojem življenju je Ehrlich napisal ogromno knjig in publikacij. Bil je tudi dejaven v raznih organizacijah. Kot zaveden Slovenec se je rad vračal v rojstno vas Žabnice.

V Sloveniji so mnenja o liku Lamberta Ehrlicha deljena. Med Ehrlichova sporna dejanja sodi še posebej spomenica, ki jo je 1. aprila 1942 hipotetično poslal takratni italijanski vojaški upravi. Italijanskemu okupatorju naj bi v tej spomenici med drugim predlagal, »naj omogoči avtonomno varnostno službo v obliki akademske formacije, meščanske straže in splošne varnostne straže po vaseh.« Kljub vsem morebitnim dobrim namenom, to bi se tudi dalo brati kot ponujeno roko kolaboraciji.

Kljub temu, da so ga jasno opozorili, je Ehrlich vztrajal pri uresničevanju svojih prepričanj in načrtov. Najbrž zato so 26. maja 1942 VOS-ovi likvidatorji trikrat streljali na njega iz avta na Streliški ulici v Ljubljani. Z njim je umrl tudi Viktor Rojic, eden izmed njegovih študentov.

Kljub deljenih mnenj v Sloveniji bi poimenovanje ulice po dr. Lambertu Ehrlichu z vidika raznih domačinov v Kanalski dolini bilo posebnega pomena.

Nenazadnje ker se ne zgodi ravno vsak dan, da domače ljudi povabijo na mednarodne mirovne konference kot akterje. (U. D.)

Intitoliamo una via a Lambert Ehrlich. È questa la richiesta che quasi due anni fa la comunità di Camporosso/Žabnice ha rivolto al Comune di Tarvisio/Trbiž. Di recente la proposta, che gode anche del sostegno dell’associazione slovena valcanalese Don Mario Cernet, è stata richiamata alla memoria durante la visita della ministra della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Helena Jaklitsch, alla comunità slovena autoctona della Valcanale. A margine dell’incontro sulla possibilità d’insegnamento dello sloveno a scuola, che si è svolto in municipio a Malborghetto/Naborjet, il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, ha promesso una soluzione adeguata.

Intanto venerdì, 14 agosto, la figura del dott. Lambert Ehrlich ha trovato spazio in seno al festival tarvisiano Alpenfestival. Nel centenario dell’annessione di Tarvisio e della Valcanale all’Italia, a parlare del sacerdote, teologo, etnologo e politico a una conferenza è stato il segretario dell’Associazione Don Mario Cernet, Luciano Lister.

Lambert Ehrlich nacque nel 1878 a Camporosso/Žabnice, all’epoca paese prevalentemente di lingua slovena dell’Austria-Ungheria. Dopo il ginnasio a Klagenfurt studiò teologia a Innsbruck e Roma. Fu consacrato sacerdote nel 1903; nello stesso anno fu proclamato dottore in teologia a Innsbruck. Dopo avere prestato servizio come cappellano in Carinzia e come segretario del vescovo a Klagenfurt, divenne professore al seminario di Klagenfurt. Quale esperto della situazione in Carinzia fu nominato membro della delegazione jugoslava alla conferenza di pace di Parigi del 1919, che doveva decidere anche in merito alla demarcazione del confine tra la neonata Repubblica d’Austria e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Nella Carinzia meridionale, infatti, già da secoli oltre al gruppo linguistico tedesco era storicamente presente una minoranza slovena autoctona. Per la definizione del confine della Carinzia Ehrlich raccolse materiale, preparò memorandum e relazioni, ma le potenze vincitrici fecero riferimento alla relazione compilata dal luogotenente colonnello Sherman Miles. Più tardi, col plebiscito di Carinzia del 10 ottobre 1920, la maggioranza dei votanti (col contributo della stessa comunità slovena carinziana) si espresse in favore della permanenza della zona in Austria.

Dopo avere lasciato la Conferenza di pace di Parigi, Ehrlich proseguì i propri studi nell’ambito dell’etnologia e delle religioni comparate, a Parigi e Oxford. Nel 1922 divenne professore di scienze religiose comparate alla Facoltà di teologia di Ljubljana, restandolo fino alla morte.

Nella propria vita Ehrlich scrisse molti libri e pubblicazioni e fu attivo in diverse organizzazioni. Ritornò sempre volentieri a Camporosso, il proprio paese natale. Era sloveno cosciente.

In Slovenia l’opinione pubblica ritiene tuttora molto controversa la sua ipotetica consegna all’amministrazione italiana occupante, l’1 aprile del 1942, di un memorandum. In esso, tra l’altro, si proponeva «di permettere un servizio di sicurezza autonomo sotto forma di formazione accademica, di guardia cittadina e di guardia di sicurezza generica nei paesi». Al di là di tutte le eventuali buone intenzioni, l’ipotetico episodio può essere letto anche come una mano tesa alla collaborazione con l’occupante.

Malgrado chiari avvertimenti, Ehrlich proseguì nel realizzare le proprie convinzioni e per questo, il 26 maggio 1942, fu liquidato da emissari del VOS (Varnostno-obveščevalna služba – “Servizio sicurezza e informazioni”, ndt). Gli spararono tre volte da un auto in Streliška ulica a Ljubljana. Con lui morì anche Viktor Rojic, uno dei suoi studenti.

Nonostante la diversità di vedute in merito al suo operato in Slovenia, l’intitolazione di una via al dott. Lambert Ehrlich sarebbe di particolare significato per una parte importante della comunità valcanalese.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp