Za Mašo v naših jezikih vse do papeža_Messa nelle nostre lingue, fino al Papa

Lo sloveno e le altre lingue locali sono ancora presenti soprattutto nelle chiese di Ugovizza, Camporosso e Valbruna/Slovenščina in domači jeziki so še prisotni še posebej v cerkvah v Ukvah, Žabnicah in Ovčji vasi

I valcanalesi sono molto legati alle proprie lingue e culture locali, che nel corso della storia sono state difese e sostenute da molti sacerdoti. Nei paesi della Valcanale un tempo prevalentemente di lingua slovena, storicamente hanno sempre prestato servizio sacerdoti di lingua slovena o bilingui – che parlassero italiano e sloveno.

In Valcanale l’ultimo sacerdote bilingue è stato don Mario Gariup, giunto a Ugovizza sulla scia di una petizione per un sacerdote che parlasse anche lo sloveno. Gli ugovizzani l’avevano inviata nel 1973 all’allora arcivescovo di Udine, mons. Alfredo Battisti. Gariup ha prestato servizio in Valcanale dal 1974 fino alla sua morte, nel febbraio dell’anno scorso. Con l’eccezione di p. Peter Lah, che soprattutto in estate segue il santuario del Monte Santo di Lussari, anche nel nuovo anno pastorale della Valcanale non c’è servizio religioso in sloveno, tedesco e friulano.

Da queste considerazioni ha preso il via la conferenza stampa convocata dall’Associazione/Združenje don Mario Cernet venerdì, 23 ottobre, nella sala del Consorzio vicinale di Ugovizza, per richiamare l’attenzione sull’assenza di servizio religioso nelle lingue locali della Valcanale – soprattutto in sloveno.

A nome dell’Associazione Cernet, dopo avere ricordato le iniziative di don Gariup per difendere e valorizzare la cultura slovena, Alessandro Oman ha fatto il punto della situazione in Valcanale.

A novembre 2019 l’incarico di parroco della Collaborazione pastorale di Tarvisio, con la cura delle parrocchie di Tarvisio, Camporosso, Fusine, Cave del Predil, Ugovizza e Malborghetto-Valbruna, è stato assunto da don Alan Iacoponi. Ha 43 anni ed è nato in Bolivia. Ad aiutarlo nelle parrocchie della Valcanale ci sono don Gabriel Cimpoesu, che ha 44 anni e viene dalla Romania, e da qualche giorno p. Gabriel Msuya, che viene dall’Africa.

Nel presentarsi alla comunità, l’anno scorso don Iacoponi si era mostrato aperto, promettendo che avrebbe imparato anche lo sloveno e il tedesco. Finora, però, nella vita religiosa di Ugovizza e Camporosso lo sloveno è stato presente specie su iniziativa dei fedeli, che hanno contribuito con letture, quando non con qualche preghiera bilingue; a Valbruna col canto, ripreso da qualche tempo. È così da quando ha concluso il proprio servizio p. Jan Cvetek, sempre a novembre 2019. Fino ad allora il padre francescano, che ha 39 anni e proviene da Bohinj, aveva prestato servizio soprattutto nelle parrocchie di cui era stato titolare don Mario Gariup, ovvero a Malborghetto-Valbruna e Ugovizza.

Scaduto l’accordo tra l’Arcidiocesi di Udine e la provincia francescana slovena i fedeli della Valcanale hanno preparato una lettera, per chiedere ai responsabili di accogliere di nuovo p. Cvetek nell’Arcidiocesi di Udine, indirizzandolo alle loro comunità. La lettera è stata sottoscritta da circa mille fedeli in tutta la Valcanale – su una popolazione di circa cinquemila abitanti. Il documento è stato consegnato da rappresentanti delle parrocchie della Valcanale all’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, già a dicembre 2019; la risposta, però, deve ancora arrivare.

Nel frattempo nelle chiese della Valcanale sono giunti a prestare aiuto diversi sacerdoti, prevalentemente per le Messe festive. Le attività pastorali e la catechesi, infatti, sono seguite direttamente da don Alan Iacoponi.

Gli organizzatori della conferenza stampa hanno richiamato l’attenzione sulla vitalità dello sloveno nelle celebrazioni religiose. L’uso risale a molto lontano nella storia ed è tuttora radicato soprattutto nelle parrocchie di Ugovizza e Camporosso; la tradizione slovena continua a essere presente anche nella chiesa filiale di Valbruna, attraverso il canto.

Oman ha richiamato l’enciclica di San Giovanni Paolo II dal titolo Slavorum apostoli, nella quale il defunto pontefice notava come lo stesso Cirillo rivendicasse la pari dignità delle lingue slave e di ogni lingua davanti all’ebraico, al greco e al latino. E nel 1977 anche il defunto arcivescovo di Udine, Alfredo Battisti, al Dan emigranta aveva spiegato come il messaggio cristiano non abbia lingue esclusive. «Come è normale usare la lingua locale nelle conversazioni, nella vita familiare, così è normale usare tale lingua anche nella preghiera, nel culto, nel colloquio con Dio. L’anima deve comprendere ciò che dicono le labbra».

L’Associazione don Mario Cernet ha concluso la conferenza stampa chiedendo all’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzoccato, di garantire la presenza di un sacerdote che parli italiano, sloveno e le altre lingue della Valcanale, affinché contribuisca a conservare il ricco patrimonio di fede, linguistico e culturale locale. Già padre Cvetek, nell’anno in cui ha operato in Valcanale, ha assolto positivamente a questo compito. Se la richiesta di un sacerdote bi- o plurilingue non dovesse trovare ascolto presso le autorità ecclesiastiche diocesane, i soci dell’Associazione Cernet sono determinati a trovare una strada per portare la richiesta della comunità fino in Vaticano, al cospetto dello stesso Papa Francesco, che in questi anni ha mostrato apertura per le istanze delle minoranze e comunità abbandonate e non ascoltate. (Luciano Lister)

A. Oman, A. Wedam in O. Errath/A. Oman, A. Wedam e O. Errath

Zgodovinsko gledano je v vaseh Kanalske doline, kjer se je nekoč govorilo pretežno slovensko, zmeraj služil slovenski duhovnik. Zadnji dvojezični duhovnik je v Kanalski dolini bil gospod Mario Gariup, ki je v Ukve prišel po peticiji za slovenskega duhovnika, ki so ga Ukljani leta 1973 poslali takratnemu videnskemu nadškofu, monsinjorju Alfredu Battistiju. V Kanalski dolini je služil od leta 1974 vse do svoje smrti februarja lani. Če izvzamemo p. Petra Laha, ki predvsem poleti skrbi za svetišče na Svetih Višarjah, duhovne oskrbe v slovenskem jeziku in drugih domačih jezikih v Kanalski dolini tudi v novem pastoralnem letu še ni.

To je izhodišče tiskovne konference, ki so jo člani Združenja don Mario Cernet sklicali v petek, 23. oktobra, v dvorani Skupnosti Ukve, da bi opozorili na pomanjkanje duhovne oskrbe v domačih jezikih v Kanalski dolini – še posebej v slovenščini.

V imenu Združenja Cernet je Alessandro Oman najprej izpostavil Gariupova dosmrtna prizadevanja, da bi obranil in vrednotil slovensko kulturo. Novembra 2019 je mesto župnika na celem Pastoralnem sodelovanju Trbiž in tako na župnijah Trbiž, Žabnice, Bela Peč, Rabelj, Ukve in Naborjet-Ovčja vas prevzel gospod Alan Iacoponi, ki je star 43 let in se je rodil v Boliviji. Pomaga mu stalno le kaplan g. Gabriel Cimpoesu, ki je star 44 let in se je rodil v Romuniji. Ko se je gospod Iacoponi novembra lani predstavil skupnosti, je pokazal precejšnjo odprtost in obljubil, da se bo naučil slovenščine in nemščine. Razen na Svetih Višarjah je v zadnjem letu na cerkvenem področju slovenščina v Ukvah in Žabnicah bila prisotna predvsem na pobudo vernikov, ki so prispevali z branjem, ali pri kakšni dvojezični molitvi. V Ovčji vasi še preko petja, ki so ga lani oživeli.

Tako je, odkar je novembra lani odšel p. Jan Cvetek. 39-letni frančiškan iz Bohinja je od konca 2018 vse do novembra lani pomagal še posebej v cerkvah, za katere je do svoje smrti bil odgovoren g. Mario Gariup. To je v Naborjetu, s podružničnimi cerkvami v Lužnicah, Šenkatriji in Ovčji vasi, in v Ukvah. Po izteku pogodbe med vidensko nadškofijo in slovensko frančiškansko provinco so verniki Kanalske doline sestavili pismo, s katerim so cerkvene predstojnike prosili, naj p. Cvetka spet sprejmejo v vidensko nadškofijo in ga k njim napotijo. Pismo je podpisalo okrog tisoč Kanalčanov iz cele Kanalske doline. Območje zmore okoli pet tisoč prebivalcev. Dokument so predstavniki raznih župnij Kanalske doline izročili videnskemu nadškofu Andreju Brunu Mazzoccatu že decembra lani, na odgovor pa še naprej čakajo.

V zadnjem letu so v župniji Naborjet-Ovčja vas in Ukve prišli pomagat razni duhovniki, a le za praznične maše. Na pastoralne dejavnosti in katehezo naj bi skrbel gospod Alan Iacoponi.

Organizatorji tiskovne konference so opozorili na še živo uporabo slovenskega jezika. Navada, ki sega dolgo nazaj v čas, je še zasidrana še posebej v župnijah Ukve in Žabnice; slovenska tradicija je pa še naprej prisotna tudi v podružnični cerkvi Ovčja vas s petjem. Oman je opozoril na splošno živahnost Kanalske doline v okviru videnske nadškofije. Zaznamujejo jo versko in kulturno bogastvo, z ohranjanjem dvojezičnih maš, procesijami, slovenskim petjem in tudi s sodelovanjem s šolami preko samega Združenja Cernet.

Skupnosti v Ukvah, Žabnicah in Ovčji vasi imajo slovensko kulturno in versko tradicijo. S tem v zvezi se je Oman sklical na encikliko papeža Janeza Pavela II. z naslovom Slavorum apostoli. V njej je rajni sveti oče spominjal, kako je sam Ciril terjal enakovrednost slovanskih jezikov pred hebrajščino, grščino in latinščino in dostojanstvo vsakega jezika. Oman se je sklical tudi na besede pokojnega videnskega nadškofa Alfreda Battistija.

Na Dnevu emigranta leta 1977 je razložil, da krščansko sporočilo nima izbranih jezikov.»Cerkev je poklicana k temu, da se vključi, se zasidra v različne kulture ljudstev, ki naredijo svet pester, bogat in lep. Cerkev je torej za pravičnost, resnico, svobodo ljudstev, proti katerikoli rasistični, kulturni, jezikovni in družbeni diskriminaciji.

To je tolažljiva resnica, ki jo je ponovil Drugi vatikanski koncil, ki se je v liturgiji navdihovala po sledečem kriteriju: Tako kot je normalno uporabiti domači jezik med pogovori, v družinskem življenju, tako je normalno uporabiti ta jezik tudi v molitvi, med kultom in v pogovoru z Bogom. Duša mora razumeti tisto, kar govorijo ustnice.« Organizatorji so tiskovno konferenco sklenili s prošnjo, naj cerkvene oblasti, oziroma videnski nadškof, monsinjor Andrea Bruno Mazzoccato, zagotovi prisotnost dvo- ali trijezičnega duhovnika, ki bi lahko prenašal bogato domače jezikovno, versko in kulturno dediščino.

Že pater Cvetek je v letu, ko je bil v Kanalski dolini, dobro izpolnil nalogo. Člani Združenja Cernet ne razumejo nezaupljivosti do njega, saj je v le enem letu vključil vse župnijske skupnosti, kjer je služil.

Če ne bo prošnja Združenja don Mario Cernet uslišana, se bodo člani obrnili na samega papeža Frančiška, ki je v teh letih pokazal občutljivost za vprašanja, ki zadevajo zadnje, manjšine ter zapuščene in neposlušane krščanske skupnosti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp