Več kot 550 let domače vere v Žabnicah_Oltre 550 anni di fede a Camporosso

Cerkev Svetega Tilna v Žabnicah/La chiesa di Sant’Egidio a Camporosso

V sredo, 28. aprila, je župnijska cerkev Svetega Tilna v Žabnicah praznovala pomembno obletnico. Posvetili so jo pred natančno 550 leti, sicer leta 1471. Ob tej priliki je sveto mašo v glavni žabniški cerkvi daroval g. Alan Iacoponi, ki je župnik za celo Pastoralno sodelovanje Trbiž. Pri Maši je tudi s slovenskim petjem sodeloval Cerkveni pevski zbor Žabnice.

Prvi dve cerkvi so v Kanalski dolini zgradili najbrž le v 12. stoletju, saj ni znakov, da bi v dolini že prej bila neka cerkev. Za duhovno oskrbo doline naj bi morda bila pristojna pražupnija na sosednji Zilji.

Prvi dve cerkvi je šele v zgodnjem 12. stoletju postavil Oton I., bamberški škof od leta 1106 do leta 1139, ki so ga kasneje razglasili za svetnika. To sta bili »kapeli« Sv. Jere v Lipalji vasi in Sv. Tilna v Žabnicah. V zelo starem dokumentu z naslovom »Excerpta de Ottone episcopus Babenberg«, v slovenščini »Izvlečki o Otonu, škofu Babenberg«, beremo da so: »in montanis Chanol 2 capellas, unam in honorem sancte Gertrudis Virginis et alteram in honorem sancti Egidii«. Oziroma, da sta »v gorskem Chanolu dve kapeli, ena posvečena Sveti Jeri devici in druga posvečena Svetemu Tilnu«. Dokument omenja kapeli med cerkvami in poslopji, ki jih je Oton dal sezidati zunaj svoje škofije.

Cerkvi v Lipalji vasi in Žabnicah sta nastali istočasno, a je verjetno zaradi osrednjega položaja v dolini le cerkev v Žabnicah postala župnijska in kot matična župnija krila vso dolino.

Četudi je bila cerkev v Žabnicah bamberška ustanova, je župnija pristala z vsemi pravicami v roke oglejskega patriarha. Patriarh jo je neznano kdaj podelil hospitalu sv. Marije v Guminu, medtem ko je odvetništvo ostalo bamberškemu škofu. Spiritualno jurisdikcijo guminskega hospitala nad cerkvami v Kanalski dolini v srednjem veku najdemo v več primerih.

Leta 1399 je bamberški škof Albert kot zemljiški gospod tamkajšnjim prebivalcem dovolil postaviti cerkev Sv. Petra in Pavla na Trbižu in dovoljenje upravičil s tem, da kraj leži daleč od župnijske cerkve in da jo prebivalci zaradi dežja, hudournikov in snega težko obiskujejo, poleg tega pa tudi s tem, da se v župnijski cerkvi pridiga slovensko, »slavice«, medtem ko se tu govori »gallicum idioma«, to je furlansko ali nemško. Leta 1401 pa je dovoljenje za ustanovitev »kapele«, za katero je tokrat določno rečeno, da je podrejena matični cerkvi v Žabnicah, prebivalcem Trbiža izstavil tudi Peter iz Rima (Petrus de Roma), prior guminskega hospitala.

Ker ni bila več v dobrem stanju, je nekaj let kasneje žabniško cerkev dal na novo zgraditi škof Andrea iz kraja Ferentino pri mestu Frosinone. Posvetil jo je prav 28. aprila 1471.

V osemnajstem stoletju so cerkev obnovili in zgradili zvonik. Obnovili so jo spet po potresu leta 1976.

Zanimivo je, da je škof Oton misijonaril med Slovani; to je najbrž vsaj delno veljalo tudi za Kanalsko dolino, saj v Žabnicah in Kanalski dolini govorijo nekateri domačini krajevno slovensko narečje še dandanes.

Prej poleg latinščine in zdaj poleg italijanščine, se je v cerkvi svetega Tilna zmeraj molilo, pridigalo in pelo v domačem jeziku, najprej v slovenščini, nato še v nemščini in furlanščini. Duhovniki, ki domačega jezika niso govorili, so se ga po potrebi tudi naučili.

Vse do konca prve svetovne vojne ter senžermenske in rapalske mirovne pogodbe je Kanalska dolina z Žabnicami bila sestavni del dvojezične avstrijske Koroške. Do takrat je uradni jezik, s katerim so domačini imeli največ možnosti uspeha vse do avstroogrske prestolnice Dunaja, bila nemščina. Jezik, ki so ga govorili doma, v cerkvi, ki so se ga lahko učili v šoli poleg nemščine in ki je bil itak do določene mere uradni je bila pa domača slovenščina. (Luciano Lister)

Freska iz XV. stoletja/Affresco del XV secolo

Mercoledì, 28 aprile, la chiesa parrocchiale di Sant’Egidio a Camporosso/Žabnice ha festeggiato una ricorrenza importante. È stata consacrata, infatti, esattamente 550 anni fa, nello stesso giorno. A celebrare in quest’occasione la Messa, arricchita dai canti anche in sloveno del Coro parrocchiale di Camporosso/Cerkveni pevski zbor Žabnice, è intervenuto don Alan Iacoponi, parroco dell’intera Collaborazione pastorale di Tarvisio.

Con ogni probabilità in Valcanale le prime chiese sono sorte solo nel XII secolo. Le fonti a disposizione fanno supporre che, fino ad allora, non ve ne fossero e che la cura spirituale della valle potesse essere esercitata da una pieve nella vicina Valle del Gail.

Le prime due chiese della Valcanale furono fondate da Ottone I, vescovo di Bamberga dal 1106 al 1139, che fu poi proclamato santo. Agli albori del XII secolo sorsero, su sua iniziativa, le «cappelle» di Santa Gertrude a San Leopoldo/Lipalja vas e di Sant’Egidio a Camporosso/Žabnice. Nell’antico documento dal titolo «Excerpta de Ottone episcopus Babenberg», in italiano «Estratti su Ottone, vecovo di Babenberg», leggiamo che ci sono: «in montanis Chanol 2 capellas, unam in honorem sancte Gertrudis Virginis et alteram in honorem sancti Egidii», ovvero «nel Chanol in montagna» ci sono «due cappelle, una dedicata a Santa Gertrude vergine e un’altra dedicata a Sant’Egidio». Il documento fa menzione delle due cappelle tra le chiese e gli altri edifici che Ottone fece costruire al di fuori della propria diocesi.

Le chiese di San Leopoldo e Camporosso sono sorte quasi contemporaneamente, ma è stata probabilmente la posizione centrale in Valcanale a rendere quella di Camporosso parrocchiale e madre in zona.

Anche se la chiesa di Camporosso era un’istituzione bamberghese, in quanto parrocchia con i relativi diritti era in mano al patriarca di Aquileia. In un anno imprecisato il patriarca la affidò all’ospedale di Santa Maria di Gemona, che ne divenne responsabile sul fronte spirituale, mentre la sua avvocatura restò al vescovo di Bamberga. Nel 1399 il vescovo di Bamberga Albert, quale signore della località, diede alla popolazione di Tarvisio il permesso di erigere una chiesa intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Motivò l’autorizzazione notando la distanza del luogo dalla chiesa di Camporosso, che i tarvisiani frequentavano con difficoltà a causa della pioggia, dei torrenti spesso in piena e delle nevicate, nonché rilevando come nella chiesa parrocchiale si predicasse in sloveno antico «slavice», quando a Tarvisio si parlava «gallicum idioma», friulano o tedesco. Nel 1401 seguì l’autorizzazione a erigere una cappella a Tarvisio, espressamente subordinata alla chiesa madre di Camporosso, anche da parte di Pietro, priore dell’ospedale di Gemona.

Siccome nel frattempo la chiesa di Camporosso andava versando non più in buono stato, alcuni anni dopo il vescovo Andrea di Ferentino la fece ricostruire. La consacrò lui stesso, come detto, il 28 aprile 1471.

La chiesa è stata restaurata nel XVIII secolo, quando è stato costruito anche il campanile. Alcuni interventi di sistemazione dell’edificio si sono resi necessari dopo il terremoto del 1976.

Slovenski križev pot v cerkvi/La via crucis con le iscrizioni in sloveno nella chiesa

Interessante è notare come il vescovo Ottone si sia particolarmente dedicato alle missioni tra le popolazioni slave. Questo filo ci conduce fino ad oggi, visto che in alcune famiglie di Camporosso e della Valcanale è ancora parlato anche il locale dialetto sloveno.

Prima accanto al latino e ora accanto all’italiano, nella chiesa di Sant’Egidio si è sempre pregato, cantato e pure predicato in lingua locale, in sloveno e anche in tedesco e friulano. Fino alla fine della prima guerra mondiale e ai trattati di Saint-Germain-en-Laye (1919) e Rapallo (1920), la Valcanale con Camporosso era parte integrante della Carinzia bilingue. Fino ad allora la lingua ufficiale con cui la popolazione aveva maggior possibilità di carriera, fino alla capitale dell’Austria-Ungheria, Vienna, era il tedesco. L’altra lingua che a Camporosso molto spesso era parlata a casa nella versione locale, in chiesa, che si poteva imparare a scuola accanto al tedesco e che aveva un certo grado d’ufficialità era lo sloveno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp