17 Maggio 2017 / 17. maj 2017

Pred 75 leti so streljali na Ehrlicha
75 anni fa l’esecuzione di Ehrlich

Lambert_Ehrlich_by_1942Naslednji teden, sicer v petek, 26. marca, bo minilo točno petinsedemdeset let od ustrelitve duhovnika, teologa, etnologa in politika žabniškega rodu Lamberta Ehrlicha na Streliški ulici v Ljubljani. Ehrlich se je rodil leta 1878 v Žabnicah, ki je takrat bila pretežno slovenska vas na Avstro-Ogrskem. Po gimnaziji v Celovcu je študiral teologijo v Innsbrucku in v Rimu. Posvečen je bil v duhovnika leta 1903; še isto leto so ga v Innsbrucku promovirali za doktorja teologije. Potem ko je služboval kot kaplan na Koroškem in kot škofov tajnik v Celovcu, je postal profesor na bogoslovju v Celovcu. Kot izvedenec za razmere na Koroškem so ga leta 1919 imenovali v jugoslovansko delegacijo na mirovni konferenci v Parizu. Kasneje je v Parizu in Oxfordu nadaljeval etnološke in verstveno primerjalne študije. Leta 1922 je postal profesor primerjalnega veroslovja na teološki fakulteti v Ljubljani, in to je ostal do smrti. V svojem življenju je Ehrlich napisal ogromno knjig in publikacij. Bil je tudi dejaven v raznih organizacijah. Bil je zaveden Slovenec, ki se je rad vračal v rojstno vas Žabnice.

V Sloveniji med Ehrlichova najbolj sporna dejanja sodi spomenica, ki jo je 1. aprila 1942 poslal italijanski vojaški upravi. Takratnemu okupatorju je v spomenici med drugim predlagal, »naj omogoči avtonomno varnostno službo v obliki akademske formacije, meščanske straže in splošne varnostne straže po vaseh« in to se da, kljub vsem morebitnim dobrim namenom, brati kot ponujeno roko kolaboraciji. Kljub temu, da so ga jasno opozorili, Ehrlich je vztrajal pri uresničevanju svojih prepričanj, zato so 26. maja 1942 VOS-ovi likvidatorji trikrat streljali na njega iz avta na Streliški ulici v Ljubljani. Z njim je umrl tudi Viktor Rojic, eden izmed njegovih študentov.

Venerdì, 26 maggio, ricorreranno 75 anni dal giorno in cui, su Streliška ulica a Ljubljana, spararono al sacerdote, teologo, etnologo e politico camporossiano Lambert Ehrlich. Ehrlich nacque nel 1878 a Camporosso/Žabnice, all’epoca paese prevalentemente di lingua slovena dell’Austria-Ungheria. Dopo il ginnasio a Klagenfurt studiò teologia a Innsbruck e Roma. Fu consacrato sacerdote nel 1903; nello stesso anno fu proclamato dottore in teologia a Innsbruck. Dopo avere prestato servizio come cappellano in Carinzia e come segretario del vescovo a Klagenfurt, divenne professore al seminario di Klagenfurt. Quale esperto della situazione in Carinzia fu nominato membro della delegazione jugoslava alla conferenza di pace di Parigi del 1919. Più tardi proseguì, a Parigi e Oxford, gli studi nell’ambito dell’etnologia e delle religioni comparate. Nel 1922 divenne professore di scienze religiose comparate alla Facoltà di teologia di Ljubljana, restandolo fino alla morte. Nella propria vita Ehrlich scrisse molti libri e pubblicazioni e fu attivo in diverse organizzazioni. Ritornò sempre volentieri a Camporosso, il proprio paese Natale. Era sloveno cosciente.

In Slovenia l’opinione pubblica ritiene tuttora molto controversa la sua consegna all’amministrazione italiana occupante, l’1 aprile del 1942, di un memorandum. In esso, tra l’altro, si proponeva «di permettere un servizio di sicurezza autonomo sotto forma di formazione accademica, di guardia cittadina e di guardia di sicurezza generica nei paesi». Al di là di tutte le eventuali buone intenzioni, l’episodio può essere letto anche come una mano tesa alla collaborazione con l’occupante. Malgrado chiari avvertimenti, Ehrlich proseguì nel realizzare le proprie convinzioni e per questo, il 26 maggio 1942, fu liquidato da emissari del VOS (Varnostno-obveščevalna služba – “Servizio sicurezza e informazioni”, ndt). Gli spararono tre volte da un auto in Streliška ulica a Ljubljana. Con lui morì anche Viktor Rojic, uno dei suoi studenti.