Porčinjska skrivnostna Roža_La Rosa mistica di Porzus

Izšla je nova številka priloge iz svetišča Svete Marije iz Porčinja.

V uvodniku nam msgr. Marino Qualizza pove, kaj pomeni Rožinca. Po pobožni zgodbi ob Marijini smrti niso bili navzoči vsi apostoli. »Ko so nekaj mesecev kasneje vsi prišli v Jeruzalem, so se podali k njenemu grobu, da bi Jezusovo mater počastili. Videli so tam postavljeno odprto kamnito rakev – še vedno stoji v cerkvi blizu vrta Getsemani in jo častijo kot izvirno –, ki je bila sicer prazna, v njej pa je bil čudovit šopek rož, ki je nakazoval, da je bila Marija v nebo vzeta in je za seboj kot znamenje pustila vojnjavo in lepoto cvetic, kot je bilo lepo njeno življenje. Od tod izhaja ime praznika, ki se praznuje sredi poletja, ko je vse v cvetju in vonjavah.« Ko gledamo Porčinj in občudujemo lepote kraja, nam še pove msgr. Qualizza »nas mora nekaj tudi spodbuditi, da sledimo preprostosti male Tereze, ki naj nam postane življenjski vzor. Če je po tolikih letih kot po čudežnem naključju vzniknila pobožnost do Device Marije, ki vabi k posvečenju praznika in torej k posvetitvi nas samih, to pomeni, da so vonjave dišav iz Jeruzalema dospele do nas. Sedaj je naša naloga, da jih širimo po svojih družinah in po naših vaseh.«

Na drugi strani nas duh. Giuseppe Dush spominja na dogodek iz evangelija Sv. Luke. Tam »beremo o dogodku, ko so Jezusa, ki je bil star 12 let, med romanjem v Jeruzalem starši izgubili in ga ponovno našli v templju. Iz pripovedi in iz Marijinih besed: “Jaz in tvoj oče sva te vznemirjeno iskala”, izvemo, da sta Devica Marija in Sv. Jožef ob tisti priložnosti začela iskati Jezusa in sta najprej odšla v tempelj, prepričana, da ga bosta našla tam. Mati Božja pa vedno, tudi še danes, išče svoje otroke. Prišla jih je iskat tudi v Porčinj pred 165 leti, ko se je kar trikrat prikazala desetletni deklici, ki ji je bilo ime Tereza Dush.«

Na tretji strani nam g. Vittorino Ghenda, ki je v Porčinju pastoralni skrbnik, nekaj razkriva. Marija od zdravja iz Porčinja se je do njega izkazala kot pridna in dobra … bolničarka. Rekla mu je: »Po prazniku, ki si ga želel obhajati meni v čast, pojdi sedaj na zdravljenje, ker si tega potreben, in se potem vrni in me prosi z ostalimi ljudmi za svoje zdravje in za zdravje tolikih drugih mojih otrok.« Več o tem lahko berete v samem biltenu.

Neizogibno je bilo, da bo praznik Svete Marije od zdravja v Porčinju, ki smo ga obhajali v nedeljo 24., maja, nosil znamenje, težo, bolečine, strah pred prihodnostjo, vse, kar doživljamo v tem času koronavirusa. O tem lahko berete na četrti strani priloge. Prav zgodovinski dogodki, družbeno in zdravstveno okolje, v katerih so se dogajala prikazovanja Matere Božje deklici Terezi Dush pred 165 leti in jih je obnovil mašnik Carlo Gamberoni, škedenjski župnik (Ts), pisec številnih objavljenih besedil, ki so široki javnosti razkrila čudežne dogodke iz Počinja, so ustvarili ozračje globoke soudeleženosti in ponudili še nepoznane iztočnice za razmišljanje. Duhovnik Vittorino Ghenda, porčinjski pastoralni skrbnik, je izbral kot vodilo za praznik, ki je bil ustanovljen leta 1886 in bil obnovljen po 25 letih, težko obdobje, ki ga preživljamo.

È uscito il nuovo numero dell’inserto dedicato al santuario di Santa Maria di Porzus.

Si avvicina il 15 agosto e, quindi, la festività dell’Assunzione di Maria. Nell’editoriale mons. Marino Qualizza ci spiega il significato della Rožinca. Secondo un devoto racconto tradizionale, alla morte della Madonna non erano presenti tutti gli Apostoli. «Quando dopo mesi, tutti giunsero a Gerusalemme, andarono al sepolcro per onorare la madre di Gesù. Era stata deposta in un’arca di pietra –, si trova ancora nella chiesa vicina al Getsemani e viene venerata come autentica –, aperta la quale apparve vuota, ma con un mazzo splendido di fiori, per indicare che era stata assunta in cielo e aveva lasciato come segno i fiori, profumo e bellezza, come la sua vita. Da ciò il titolo della festa, collocata nel pieno dell’estate con i suoi fiori e profumi». Guardando a Porzus, ammirando la bellezza del luogo, dice ancora mons. Qualizza, «dobbiamo essere spronati a seguire anche la santa semplicità della piccola Teresa che diventa per noi modello di vita. Se a distanza di tanti anni è spuntata come d’incanto la devozione alla Vergine che invita alla santificazione della festa e quindi nostra, vuol dire che un effluvio del profumo di Gerusalemme è giunto fino a noi. A noi il compito di diffonderlo nelle nostre famiglie e nelle nostre contrade».

A pagina 2 il sacerdote Giuseppe Dush ricorda un episodio dal Vangelo di Luca. Qui «si narra il fatto dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù nel tempio durante il suo pellegrinaggio a Gerusalemme a 12 anni. Dal racconto e dalle parole stesse della Madonna: «Io e tuo padre angosciati ti cercavamo», sappiamo che la Madonna e San Giuseppe in quell’occasione andarono in cerca di Gesù e andarono subito nel tempio sicuri di trovarlo in quel luogo. Ma la Madonna continua sempre, anche oggi, a cercare i suoi figli. È venuta a cercarli anche a Porzus 165 anni fa, apparendo per tre volte a una bambina di 10 anni che si chiamava Teresa Dush».

A pagina 3 don Vittorino Ghenda, che a Porzus è curatore pastorale, ci svela un segreto. La Madonna della Salute di Porzus per lui è stata una brava e buona … infermiera. Gli ha detto: «Dopo la Festa che hai voluto in mio onore, va ora a curarti, ne hai bisogno, e poi torna a pregarmi assieme alla gente, per la tua salute e per quella di tanti miei figli». Di più sul bollettino.

Era inevitabile che la festa della Madonna della Salute di Porzus, celebrata domenica, 24 maggio, portasse il segno, il peso, la sofferenza, l’apprensione per il futuro che stiamo vivendo in questo tempo di coronavirus. Se ne parla a pagina 4 del bollettino. I fatti storici, il contesto sociale e sanitario, in cui avvennero le apparizioni della Madonna alla piccola Teresa Dush 165 anni fa, richiamati dal celebrante, don Carlo Gamberoni, parroco di Servola (Ts) e autore di numerose pubblicazioni che hanno fatto scoprire al grande pubblico i fatti prodigiosi di Porzus, hanno creato un clima di profonda partecipazione e offerto inediti spunti di riflessione. Don Vittorino Ghenda, curatore pastorale di Porzus, ha posto come filo conduttore della festa, ripresa dopo 25 anni ma istituita nel 1886, il difficile momento che stiamo attraversando.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp