Nova knjiga o Viljemu Černu_Guglielmo Cerno in un libro

Na izpostavljenem mestu»Na izpostavljenem mestu« je naslov knjige o delu in življenju profesorja Viljema Černa, ki je izšla te dni na pobudo Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Zadruge Novi Matajur. Knjigo je pripravil in uredil Igor Tuta. Prva predstavitev bo v Černovem rojstnem Bardu v petek, 12. januarja 2018, ob 18. uri na sedežu zadruge Nova Coop. Na njej bosta poleg urednika in pobudnikov publikacije spregovorila še domači župnik in velik pokojnikov prijatelj Renzo Calligaro ter prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Na dogodku bo sodeloval tudi Barski oktet.

Knjiga, kot je v uvodni besedi zapisal predsednik SKGZ Rudi Pavšič, želi biti skromen prispevek v spomin in zahvalo profesorju Viljemu Černu, osebnosti, ki je vidno zaznamovala naš prostor in naše ljudi, predvsem na Videmskem. Bil je pojem Slovenca v Benečiji, neutrudljivi borec za naše pravice in narodno dostojanstvo. Njemu in njegovi vztrajnosti pri uveljavljanju naše jezikovne in širše prisotnosti gre velika zasluga, da smo danes na Videmskem narodno bolj prisotni in samozavestni. Bil je naš Čedermac.

Odgovornik urednik Novega Matajurja Miha Obit pa je h knjigi pristavil: »Pomisliti na Viljema Černa nekaj mesecev po njegovi smrti pomeni pomisliti predvsem na njegove pesniške besede, tiste, ki so nam, vsem Benečanom, vsem Slovencem, kazale pot do boljše prihodnosti. To je portret človeka, ki je s svojo duhovno močjo, s svojo potrpežljivostjo in s svojo odprtostjo vsak dan svojega življenja dokazoval ne samo ljubezen do materinega slovenskega jezika, ampak tudi potrebo po spoštovanju drugih.«

»Pričujoča knjiga«, piše urednik Igor Tuta, »predstavlja pomembno pričevanje Viljema Černa, ki je obenem njegova enkratna duhovna oporoka. Svoje misli zapušča najprej vsem svojim ljudem v Bardu, v Terskih dolinah in v Benečiji, pa tudi vsem slovenskim bralcem. Ti bodo njegovo besedo razumeli kot dokument časa in ljudi, ki so na izpostavljenem mestu.«

«Na izpostavljenem mestu» («In una posizione esposta») è il titolo del libro sull’opera e la vita del professore Guglielmo-Viljem Cerno, recentemente pubblicato su iniziativa dell’Unione culturale economica slovena/Slovenska kulturno-gospodarska zveza e della Cooperativa Novi Matajur. Il libro è stato redatto e curato da Igor Tuta. La sua prima presentazione è in programma a Lusevera/Bardo, paese di nascita di Cerno, per venerdì, 12 gennaio alle 18.00 alla cooperativa Nova Coop. Oltre al redattore e ai promotori della pubblicazione, interverranno alla presentazione anche don Renzo Calligaro, parroco del paese e grande amico del defunto Cerno, e Milan Kučan, primo presidente della Repubblica di Slovenia. All’evento parteciperà anche il Barski oktet.

Come scritto nell’introduzione da Rudi Pavšič, presidente della Skgz, il libro intende essere un modesto contributo in ricordo e ringraziamento al professore Viljem Cerno. La sua personalità ha visibilmente caratterizzato l’area in cui risiede la minoranza slovena e la minoranza slovena stessa, soprattutto in provincia di Udine. Cerno ha rappresentato il concetto di sloveno della Slavia friulana, quale instancabile combattente per i diritti e la dignità etnica della comunità slovena. A lui e alla sua tenacia nell’affermazione della presenza slovena, da un punto di vista linguistico e non solo, va il grande merito di avere reso oggi, in provincia di Udine, la comunità slovena etnicamente più presente e cosciente di sé stessa. È stato il suo Čedermac (dalla figura del cappellano sloveno cosciente dell’opera di France Bevk, »Kaplan Martin Čedermac«).

Il direttore responsabile del Novi Matajur, Michele Obit, ha aggiunto al libro: »Pensare a Viljem Cerno alcuni mesi dopo la sua morte significa pensare soprattutto alle sue parole di poeta, a quelle che a tutti noi sloveni della Benecia, a tutti gli sloveni, hanno mostrato la via verso un futuro migliore. Questo è il ritratto di un uomo che con la propria forza spirituale, la tolleranza e l’apertura ha mostrato in ogni giorno della propria vita non solo l’amore per la lingua slovena materna, ma anche il bisogno di rispettare gli altri.«

»Il presente libro«, scrive il curatore Igor Tuta, »presenta l’importante testimonianza di Viljem Cerno, che è al tempo stesso il suo eccezionale testamento spirituale. Lascia i propri pensieri anzitutto a tutta la sua gente di Lusevera, delle Valli del Torre e della Slavia friulana, ma anche a tutti i lettori sloveni. Questi comprenderanno le sue parole come un documento del tempo e delle che persone che si trovano in una posizione esposta.«

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp