16 Ottobre 2020 / 16. oktober 2020

Na mnoga leta, msgr. Qualizza!
Tanti auguri, mons. Qualizza!

Župani iz Nediških dolin z msgr. Marinom Qualizzo/I sindaci delle Valli del Natisone con mons. Marino Qualizza

»Hvala za vašo ljubeznivost in vljudnost. Imejmo se vsi radi. Živìmo vsi ku bratri, kakor nam parporoča papež v novi encikliki. Ob telim 80. rojstnem dnevu sam hvaležen Bogu, Devici Mariji in vsiem Benečanom. Troštam se, de se bomo še naprej pomagal’, de Benečija ostane zibiela življenja.« S telimi besiedami je msgr. Marino Qualizza v saboto, 10. otuberja, zaparu sveto mašo po slovensko, ki jo je v farni cierkvi v Špietru ob somaševanju p. Pavla Cocca, darovau ob vesakim življenskim jubileju, saj je 6. otuberja dopunu 80 liet. Ob teli parložnosti so bli poleg vierniku, ki po navadi hodijo k sabotni maši, povabljeni predsavniki političnega in kulturnega življenja. Bli so parsotni šindaki Špietra Mariano Zufferli, Svetega Lienarta Antonio Comugnaro, Garmaka Eliana Fabello, Dreke Francesco Romanut, Podbuniesca Camillo Melissa in Sauodnje Germano Cendou, odbornica kamuna Prapotno Francesca Macorig, državni sekretar v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič, sekretar na ministerstvu za kulturo Silvester Gaberšček, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, predsednik Fundacije Poti Miru v Posočju Zravko Likar in drugi.

Msgr. Qualizza in p. Cocco/Mons. Qualizza e p. Cocco

Skličujoč se na Božjo besiedo, je msgr. Qualizza v pridgi pozvau, »naj se tudi beneški narod zavieda svoje podobe, de je poklican na veliko svatbo, na evharistijo, ki je se ušafati, se gledat v oči, zapiet, poslušat orgle, biti kupe in iti napri, zaki imamo še puno diela pred sabo.« In je dodau: Za nami je ostalo, kar smo napravili, pred nami je pa še veliko diela, posebno za te mlade. Želieli bi, de bi jih bluo še vič, zatuo de tisto dielo, ki smo ga napravli mi Čedermaci – duhovniki in laiki, moški in ženske, ki smo daržali in še daržimo paržgano sviečo naše kulture, našega jezika, naše viere, ki vse požegne, puojde naprej. Naša viera je ku sonce, ki ustane nad goro in potle vse arzsvetli.« V imenu šindaku je na koncu maše guoriu Antonio Comugnaro. »Msgr. Qualizza je s svojim življenjam in dielam ku dukovnik, teolog, učitelj in profesor ponos našega kamuna in ciele Benečije. Četudi je imeu puno visokih in težkih dužnuosti, nie nikoli pozabu na nas, na naše doline, na našo kulturo, na naš jezik. Buog van loni, msgr. Marino, za vse, kar ste nardiu in bote še nardiu za naše ljudi, « je jau.

Walter Bandelj

Walter Bandelj, ki je slavniku čestitu v imenu SSO, je življenje in dielo msgr. Qualizze osnaču za pomembno in častitljivo ne samuo za tele teritorij, ampa za vse Slovence v cieli Furlaniji Julijski krajini. »Pred nami so še časi, de poskarbimo, de se naš jezik in kultura ohranita. V tem so zlo pomembni vierski obredi, zatuo bomo pomagali, de slovenski jezik ostane še naprej v cierkvah, še posebno v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini,« je poudaru.

Dejan Valentinčič

Daržavni sekretar Valentinčič je msgr. Marinu parnesu voščilo in zahvalo, za vse dielo, ki ga je opravu. Msgr. Qualizza je prava avtoriteta, ljudje ga zlo spoštujejo ne le iz vierskega vidika, pa tudi zaradi poznanja zgodovine Benečije in modrih misli. »Ljudje iz Benečije, iz Posočja, odkoder jest prihajam, in Ljubljane smo ljudje le tistega jezika, le tiste korenine, torej le tiste duše. Dandanas je v Benečiji manj ljudi, ki guori po slovensko, a tisti, ki imajo par sarcu slovenski jezik, so, če nucamo beseide iz Evangeljia sou in feca telih dolin. Benečije brez slovenskega guorenja se na pradstavljam, kjer bi zgubila svojo pravo podobo. Msgr. Gujon je pred leti napisu, de je dielo duhovniku za jezik in kulturo prevzela dvojezična šuola, pa imata maša po slovensko in sada tudi katekizem veliko vlogo. Vse tuole potrebujemo kupe: šuolo, mašo in katekizem. Ob tuolim pa je sevieda pomembna ekonomija. Ljudje bojo tle ostali samuo, če bojo imieli kruh doma. Slovesnke in italijanske oblasti muoremo diela- ti, de bo tuole ratalo tudi v Benečiji skuoze močnuo sodelovanje s Posočjam. « Predsednica Planinske družine Benečije Luisa Battistig je msgr. Qualizzi jala: »Vsi vas imamo prù zlo radi. Hvaležni smo vam, de ste nam takuo blizu. Imamo potriebo, de nam bota vi in g. Božo Zuanella še naprej kazala te pravo pot. Buog vam loni in vas var’.« V imenu sodelavcu Doma, predsednika Bepa Qualizze in vse zadruge Most je msgr. Qualizzo zahvalu glavni urednik Ezio Gosgnach.

Par maši je piela skupina vierniku, ki se vsak tiedan udeležuje svete maše po slovensko v Špietru. Ratala je pravi cerkveni zbor. Na orgle jo je spremjau Davide Clodig. (U. D., slike/foto: Oddo Lesizza)

«Grazie per il vostro amore e per la vostra gentilezza. Vogliamoci tutti bene. Viviamo come fossimo fratelli secondo quanto ci invita a fare il papa nella nuova enciclica. Sono grato a Dio, alla Vergine Maria e a tutti i beneciani per questo ottantesimo compleanno. Spero che continueremo a sostenerci a vicenda per fare in modo che la Benecia rimanga culla di vita».

Con queste parole, sabato, 10 ottobre, monsignor Marino Qualizza ha concluso la santa messa in sloveno che ha celebrato assieme a padre Paolo Cocco nella chiesa di San Pietro al Natisone in occasione del suo compleanno giacché il 6 ottobre ha compiuto ottant’anni. A questo avvenimento erano invitati – oltre ai fedeli che di solito vanno alla messa che si tiene il sabato – i rappresentanti della vita politica e culturale. Erano presenti i sindaci di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, di San Leonardo, Antonio Comugnaro, di Grimacco, Eliana Fabello, di Drenchia, Francesco Romanut, di Pulfero, Camillo Melissa, e di Savogna, Germano Cendou, l’assessore del comune di Prepotto, Francesca Macorig, il segretario di Stato presso l’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Dejan Valentinčič, il segretario al Ministero per la cultura, Silvester Gaberšček, il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, il presidente della fondazione Poti miru in alta val Isonzo, Zdravko Likar, e altri.

Riferendosi alla parola di Dio, monsignor Qualizza nella predica ha invitato «anche il popolo della Benecia a rendersi conto della propria identità, del fatto che è invitata a nozze, all’eucaristia, che significa incontrarsi, guardarsi negli occhi, cantare, ascoltare l’organo, stare assieme e andare avanti, perché abbiamo ancora molto lavoro di fronte a noi». Ha aggiunto che «dietro di noi è rimasto ciò che abbiamo fatto, davanti a noi c’è invece ancora molto da fare, soprattutto per i giovani. Vorremmo che ce ne fossero di più, affinché il lavoro che abbiamo svolto noi Cedermaci – sacerdoti e laici, uomini e donne, che abbiamo tenuto e ancora teniamo accesa la candela della nostra cultura, della nostra lingua, della nostra fede, che tutto benedice – prosegua. La nostra fede è come il sole che sorge sopra il monte e poi illumina tutto».

Al termine della messa, a nome dei sindaci, è intervenuto Antonio Comugnaro: «Monsignor Qualizza è con la sua vita e con il suo lavoro come sacerdote, teologo, maestro e professore un orgoglio del nostro comune e dell’intera Benecia. Nonostante abbia ricevuto incarichi molto alti e difficili non si è mai dimenticato di noi, delle nostre valli, della nostra cultura, della nostra lingua. Dio la benedica monsignor Marino per tutto ciò che ha fatto e che ancora farà per la nostra gente», ha affermato.

Walter Bandelj, che ha presentato al festeggiato gli auguri a nome di Sso, ha definito la vita e il lavoro di monsignor Qualizza importanti e lodevoli non solo per questo territorio, ma per tutti gli sloveni in tutto il Friuli-Venezia Giulia. «Ci aspettano ancora tempi in cui preoccuparci di salvaguardare la nostra lingua e la nostra cultura. A questo riguardo sono molto importanti le funzioni religiose, perciò daremo il nostro sostegno affinché lo sloveno rimanga ancora nelle chiese, in particolare in Benecia, Resia e Valcanale», ha sottolineato.

Il segretario di Stato Valentinčič ha presentato a monsignor Marino un augurio e un ringraziamento per tutto il lavoro che ha svolto. Monsignor Qualizza è una vera e propria autorità, le persone lo rispettano molto, non solamente da un punto di vista religioso, ma anche per la conoscenza della storia della Benecia e per la sua saggezza. «Le persone della Benecia e dell’alta val Isonzo, da dove vengo, e di Ljubljana sono persone che parlano la stessa lingua, con le stesse radici, quindi con la stessa anima. Oggi in Benecia vivono meno persone che parlano in sloveno, ma quelli che hanno a cuore la lingua slovena sono, se usiamo le parole del Vangelo, sale e lievito di queste valli. Non posso immaginarmi la Benecia senza la parlata slovena, perché perderebbe la sua vera identità. Anni fa monsignor Gujon ha scritto che del lavoro dei sacerdoti per la lingua e la cultura si è fatta carico la scuola bilingue, ma la messa in sloveno e ora anche il catechismo hanno una grande importanza. Abbiamo bisogno di tutto questo assieme: scuola, messa e catechismo. Oltre a ciò è importante ovviamente anche l’economia. Le persone si fermeranno qua solamente se avranno il pane in casa. Le autorità slovene e italiane devono lavorare affinché questo avvenga anche in Benecia attraverso una forte collaborazione con l’alta val Isonzo».

La presidente della Planinska družina Benečije, Luisa Battistig, ha detto a monsignor Qualizza: «noi tutti le vogliamo davvero molto bene. Le siamo grati di starci così vicino. Abbiamo bisogno che lei e don Božo Zuanella ci continuiate a mostrare la retta via. Che Dio vi benedica e protegga».

A nome dei collaboratori del Dom, del presidente Bepo Qualizza e di tutta la cooperativa Most, monsignor Marino Qualizza ha ringraziato il caporedattore Ezio Gosgnach.

Nel corso della messa ha cantato il gruppo di fedeli che partecipa ogni settimana alla santa messa in sloveno a San Pietro al Natisone. È diventato un vero e proprio coro. Davide Clodig ha accompagnato all’organo.