Dolga senca Rapalske pogodbe_L’ombra lunga del Trattato di Rapallo

Kasarna na Lajnarju/La caserma sul Lajnar

Novembra 1918 je bilo konec svetovnemu klanju, primorskim Slovencem in istrskim Hrvatom pa je konec vojne prinesel trpko razočaranje. Njihova usoda je bila zapečatena že leta 1915 s tajnim londonskim paktom. Z njim je bila Julijska krajina s Trstom, Istro in Dalmacijo obljubljena Italiji, ker se je borila na strani antante proti Avstro-Ogrski. Zmagovita antanta je s podpisom premirja med Italijo in razpadajočo Avstro-Ogrsko dala Italiji pravico, da zasede ozemlje do črte, ki jo je določal londonski pakt. Že 3. novembra so Italijani zasedli Trst in postopoma prodirali na »odrešena ozemlja«. Črto londonskega pakta so ponekod celo prekoračili. Začela se je dveletna italijanska okupacija.

Okupacijski režim je trajal do podpisa meddržavne pogodbe med Kraljevino Italijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS). Pogodba je bila sklenjena 12. novembra 1920 v italijanskem mestu Rapallo, priključitev k Italiji pa je stopila v veljavo 5. januarja 1921.

Rapalska meja med kraljevino SHS in Italijo je tekla po črti Peč -Jalovec-Triglav-Porezen-Blegoš-Hotedršica-Planina-Snežnik-Kastav-Kvarnerski zaliv in je uradno veljala do 15. septembra 1947. Italija je dobila še Zadar z okolico in otoke Cres, Lošinj, Lastovo in Palagružo, leta 1924 ji je bila z rimskim sporazumom priključena še Reka.

Lovro Čermelj v knjigi »Slovenci in Hrvatje pod Italijo« navaja, da je bilo leta 1921 po poluradnih virih v Julijski krajini (vanjo so spadala prejšnja Goriško-Gradiščanska, Trst z okolico, Istra, del Kranjske in Koroške in od leta 1924 še Reka) najmanj 550.000 Slovencev in Hrvatov, oziroma 600.000, če upoštevamo še Slovence na Videnskem, ki so bili že leta 1866 priključeni k Italiji.

V sodnem okraju Kobarid, so leta 1921 našteli 9100 prebivalcev, od tega 9075 Slovencev in 25 Italijanov. Pod sodni okraj Kobarid so spadale občine Breginj, Drežnica, Idrsko, Kobarid, Kred, Livek, Libušnje, Sedlo in Trnovo. Od aneksije 1921 do leta 1927 je Italija postopno širila svojo zakonodajo tudi v nove priključene pokrajine. Med prvimi je bil zakon o volitvah v poslansko zbornico v Rimu, volitve so bile izvedene 15. maja 1921. V goriškem okrožju je slovenska lista dobila štiri poslance, komunistična enega, Italijani pa nobenega. V občini Kobarid je 247 glasov dobila narodnjaška stranka, 5 glasov je bilo za komuniste in 8 glasov za italijanski blok. Šele leta 1922 so bile izvedene občinske volitve. V Kobaridu so za župana izvolili Antona Juretiča.

Upravo v slovenskih občinah, ki je že bila v rokah tujih civilnih komisarjev, so prevzeli izvoljeni občinski sveti in župani. A to je trajalo zelo kratek čas. Že leta 1925 so namesto voljenih občinskih svetov začeli prevzemati oblast režimsko usmerjeni načelniki, praviloma fašisti-podestà. Fašistična reforma leta 1926 je uvedla podestatski red v vse občine.

Z njim je bila občinska avtonomija popolnoma zatrta. Podestà je bil hkrati občinski upravnik in uslužbenec vlade. Po zmagi fašizma je fašistična vlada deželo Julijsko krajino razdelila na pokrajine. Nastale so Tržaška, Puljska in Videnska pokrajina ter leta 1927 še Goriška pokrajina.

Do leta 1928 se je zelo skrčilo število občin. Tedaj so se v občino Kobarid združile prej samostojne občine; poleg občine Kobarid je na Kobariškem ostala le še občina Breginj. Morda ni bila nikjer na svetu mreža kulturnih društev tolikšna kot prav v Julijski krajini. Vsaka vas je imela vsaj pevsko društvo, večje vasi pa še knjižnico, dramsko in telovadno društvo. Vseh je bilo na višku delovanja okoli 500. Ker v Italiji takega pojava niso poznali, so mnogi italijanski priseljenci gledali na to slovensko društveno dejavnost z občudovanjem. Čudili so se tudi popolni pismenosti slovenskega prebivalstva.

Leta 1925 je bil sprejet zakon, ki je zelo otežil delo društvom, leta 1927 pa so oblasti slovenska društva ukinile. S pohodom na Rim je fašistična stranka 28. oktobra 1922 prevzela oblast v Italiji. Fašistična oblast je z najbolj grobimi raznarodovalnimi ukrepi skušala zatreti slovensko besedo in kulturo na »odrešenih ozemljih«. Slovence so preganjali in jih pošiljali v konfinacije, internacije, izrekali so obsodbe in izvajali aretacije. Vse te krivice je mnogo ljudi prisililo, da so šli v Jugoslavijo, pa tudi v Ameriko in druge tuje dežele.

Slovenskim šolam je smrtni udarec zadala Gentilejeva reforma že v prvem letu fašističnega režima. Iz šole so hoteli narediti glavno nosilko asimilacijske politike slovenskih otrok, ki naj bi pozabili materin jezik in postali popolni Italijani po jeziku in mišljenju. Šolska oblast je odpustila veliko slovenskih učiteljev ali jih je premestila v notranjost Italije. V naše kraje so prišli italijanski učitelji. Iz Kobarida je v Jugoslavijo emigriralo 15 učiteljev, v notranjost Italije je bilo s Kobariške premeščenih 23 učiteljev.

Primorski učitelji so bili poleg duhovnikov prvi uporniki proti fašizmu v Evropi. Fašisti so se najbolj znašali prav nad simboli. 22. junija 1922 so prihrumeli iz Čedada v Kobarid, podrli spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču, razdejali in zažgali župnišče v Drežnici, knjižnico v Starem selu ter divjali po vaseh Kobariške. Takih nasilnih dejanj je bilo na Primorskem zelo veliko. Zato ni čudno, da so se Primorci uprli.

Leta 1927 je bila ustanovljena organizacija TIGR. Cilji organizacije so bili boj za narodne pravice, preprečevanje raznarodovanja, borba za socialno pravičnost in priključitev zasedenega ozemlja k Jugoslaviji. V Posočju je delovalo več organizacij TIGR-a, posebno v Čezsoči, Kobaridu, na Tolminskem in v Baški grapi. Vodja TIGR-a v Kobaridu je bil Andrej Manfreda. Oblasti so na akcije TIGRA-a na Primorskem srdito odgovorile. Izrekle so deset tisoč konfinacij. Posebno sodišče za zaščito države je v 17. letih na okrog tisoč procesih sodilo 5600 obtoženim. Izrečenih je bilo mnogo smrtnih kazni in 30 tisoč let zapora. Policija je v totalitarnem fašističnem režimu nadzirala skoraj vsakega posameznika, pregledovala tudi pisma in postavljala ovaduhe.

Na vseh področjih življenja so prevladali fašistični interesi. Ljudje so se pogreznili v zlovešč molk in navidez je ostala le še slovenska molitev. Pa še to je fašistični režim leta 1933 v Beneški Sloveniji prepovedal. Beneški Čedermaci pa se niso vdali in so skrbno čuvali materinščino in slovensko kulturo pred propadom.

Prišla je zopet vojna. Italija se je postavila na stran Nemčije. Julija 1943 je v Italiji padel fašizem in Italija je 8. septembra 1943 kapitulirala. Skupni boj slovenskih in italijanskih partizanov je pripomogel k osvoboditvi Primorske in obrobnih pokrajin. Pariški mirovni sporazum je leta 1947 določil razmejitev med novo Jugoslavijo in Italijo; na Tržaškem in v Istri šele leta 1954 z Londonskim memorandumom. Dokončno so mejo med Jugoslavijo in Italijo zakoličili Osimski sporazumi.

Dolga senca rapalske meje je bila tako zbrisana, pa čeprav se še danes najdejo ljudje, ki se jim toži po časih izpred druge svetovne vojne. Le želimo si lahko, da bi v združeni Evropi taki ljudje ne dobili moči in veljave. (Zdravko Likar)

Alla fine della prima guerra mondiale, nel 1918, gli sloveni della Primorska e i croati dell’Istria si trovarono di fronte a nuove circostanze difficili. Già nel 1915 il Patto (segreto) di Londra aveva promesso la Venezia Giulia con Trieste, l’Istria e la Dalmazia all’Italia, affinché si schierasse da fianco della Triplice intesa contro l’Austria-Ungheria. Una volta sottoscritta la pace tra l’Italia e l’Austria-Ungheria in disgregazione, al termine delle ostilità la Triplice intesa diede all’Italia il diritto di occupare i territori fino alla linea fissata dal Patto di Londra. Già il 3 novembre le truppe italiane occuparono Trieste, addentrandosi nei «territori redenti». In diversi punti la linea del Patto di Londra fu superata.

Iniziarono due anni di occupazione, che terminarono solo con la stipula del Trattato di Rapallo, sottoscritto il 12 novembre 1920 tra il Regno d’Italia e il Regno dei serbi, croati e sloveni.

Il Trattato entrò in vigore il 5 gennaio 1921, stabilendo il confine lungo la linea Monte Forno-Jalovec-Triglav-Porezen-Blegoš-Hotedršica-Planina-Snežnik-Kastav-Golfo del Quarnaro. All’Italia andarono anche Zara col circondario e le isole di Cres, Lussino (Lošinj), Lastovo e Pelagosa (Palagruža); nel 1924, col Trattato di Roma, fu annessa anche Fiume (Rijeka).

Nel libro «Slovenci in Hrvatje pod Italijo» («Sloveni e croati sotto l’Italia») Lovro Čermelj riporta che nella Venezia Giulia del 1921, stando a fonti semiufficiali, vi fossero almeno 550.000 sloveni e croati. Ricordiamo che la Venezia Giulia comprendeva le zone di Gorizia e Gradisca, Trieste col suo circondario, l’Istria, parte della Kranjska e della Koroška e dal 1924 anche Fiume.

Oltre ai 550.000 sloveni e croati della Venezia Giulia  c’erano anche circa 50.000 sloveni della provincia di Udine, annessi all’Italia nel 1866.

Sempre nel 1921 nel distretto giudiziario di Kobarid (Caporetto) furono contati 9100 abitanti – 9075 sloveni e 25 italiani. Il distretto giudiziario di Kobarid comprendeva i comuni di Breginj, Drežnica, Idrsko, Kobarid, Kred, Livek, Libušnje, Sedlo e Trnovo. Dal momento dell’annessione nel 1921 al 1927 l’Italia estese gradualmente anche ai territori annessi la propria legislazione. Tra le prime leggi estese figura quella per l’elezione della camera dei deputati a Roma.

Le elezioni si tennero il 15 maggio 1921. Nella circoscrizione di Gorizia la lista espressione della comunità slovena espresse quattro deputati, quella comunista una, gli italiani nessuna. Nel comune di Kobarid 247 voti andarono al partito di raccolta etnica sloveno, cinque voti ai comunisti e otto voti al blocco italiano. Nel 1922 seguirono le elezioni comunali, che a Kobarid videro l’elezione a sindaco di Anton Juretič. Ma il funzionamento dei consigli comunali durò poco, perché la riforma fascista del 1926 introdusse in tutti i Comuni la figura del podestà, che era sia amministratore del Comune sia impiegato del governo.

Il governo fascista divise la Venezia Giulia nelle province di Trieste, Pola e Udine; nel 1927 istituì anche quella di Gorizia. Fino al 1928 si procedette all’accorpamento dei comuni. Al comune di Kobarid furono aggregati i comuni della zona, prima autonomi, con l’eccezione di Breginj.

Tra gli italiani arrivati molto stupore destavano la fervente attività culturale, con oltre 500 circoli attivi nel circondario di Kobarid, nonché l’alfabetizzazione della popolazione di lingua slovena. Tuttavia nel 1927 l’autorità soppresse i circoli sloveni, la cui attività era già stata resa difficoltosa da una legge approvata nel 1925. . Con la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 il partito fascista prese il potere in Italia. La nuova autorità tentò di sradicare cultura e lingua slovene dalle terre «redente», anche con metodi che non andavano molto per il sottile. Gli sloveni furono perseguitati e mandati al confino, internati, giudicati in tribunale o arrestati. Molti furono spinti a emigrare in Jugoslavia, in America o all’estero. Alle scuole con lingua d’insegnamento slovena fu dato il colpo di grazia già nel primo anno del regime fascista, con la riforma Gentile. Il ruolo della scuola, infatti, era ritenuto centrale nel processo assimilatorio dei bambini di lingua slovena, per fare degli sloveni degli italiani. Molti insegnanti della zona furono trasferiti nelle zone interne dell’Italia; al tempo stesso da lì ne furono mandati altri nella zona di Kobarid. I primi a muovere resistenza al fascismo in Europa furono gli insegnanti della Primorska, oltre ai sacerdoti.

Nel 1927 fu istituita l’organizzazione Tigr, con l’obiettivo di battersi per i diritti etnici, la giustizia sociale e l’annessione del territorio occupato alla Jugoslavia nonché contrastare la snazionalizzazione. Dislocata in diversi punti sul territorio, a Kobarid l’organizzazione era diretta da Andrej Manfreda. L’autorità reagì in modo molto forte alle azioni di Tigr nella Primorska. Furono proclamati 10.000 confini. In 17 anni un tribunale speciale per la difesa dello Stato condannò 5600 persone a circa 1000 processi. Furono pronunciate molte sentenze di morte e comminati 30.000 anni di prigione.

La gente si fece sempre più reticente e diffidente, anche per l’attività dei delatori. Restava la preghiera slovena, ma nel 1933 il regime fascista nella Slavia vietò anche quella. I sacerdoti sloveni coscienti – i čedermaci –  non si arresero, preservando la lingua madre e la cultura slovena.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale l’Italia si schierò al fianco della Germania. Il fascismo cadde nel luglio del 1943; l’8 settembre di quell’anno l’Italia capitolò. La comune battaglia di partigiani sloveni e italiani contribuì alla liberazione della Primorska e delle zone al margine. I trattati di pace di Parigi del 1947 tracciarono i confini tra la nuova Jugoslavia e l’Italia; la situazione di Trieste e dell’Istria fu definita solo nel 1954 col memorandum di Londra. Il confine definitivo tra Jugoslavia e Italia fu sancito, più tardi, col trattato di Osimo.

L’ombra lunga del trattato di Rapallo fu, così, cancellata. Ancora oggi, però, nell’Europa unita c’è chi ha nostalgia del periodo precedente alla seconda guerra mondiale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp