Ziljsko slovensko narečje v šoli_Il dialetto sloveno zegliano a scuola

pa-nasamV Kanalski dolini bodo vrednotili in oživeli domače ziljsko slovensko narečje z novo pobudo. Združenje Don Mario Cernet bo izvedel projekt v partnerstvu z Večstopenjskim zavodom Trbiž, z Občino Naborjet-Ovčja vas, z Inštitutom za slovensko kulturo iz Špietra in z društvom Monte Joanaz iz Čeniebole. Projekt je zelo obširen in se bo odvijal v dveh sklopih.

Prvi sklop se bo osredotočil na vrednotenje in vsakdanjo rabo ziljskega slovenskega narečja v Kanalski dolini. V dogovoru z Večstopenjskim zavodom Trbiž bo Združenje Cernet izvedel dejavnosti na osnovni šoli v Ukvah in k sodelovanju povabilo tudi zainteresirane dijake trbiških nižjih srednjih šol. Učenci bodo zbirali pravljice in zgodbe, ki so izraz domačega slovenskega narečja. V šolo bodo povabili starejše domačine, da pripovedujejo domače pravljice in zgodbe v domačem slovenskem narečju. Zbrani material bodo otroci objavili v učbeniku-zvezku v domačem ziljskem slovenskem narečju, v knjižni slovenščini in v italijanščini, ki ga bodo potem razdelili še posebej učencem osnovnih šol v Ukvah in na Trbižu. Na podlagi vsebin učbenika bodo otroci pripravili zaključno prireditev. Poleg tega bo nastala še tematsko povezana pobarvanka, ki jo bodo razdelili v otroških vrtcih na Trbižu, v Žabnicah in v Ukvah.

V drugem sklopu projekta bodo strokovno opozorili na to, kako so si besedni zakladi jezikovnih različic v Kanalski dolini ter v Nediških in Terskih dolinah blizu. Upoštevali bodo besedni zaklad, ki so ga zbrali v omenjenem zvezku-učbeniku, besedni zaklad, ki sta ga med letoma 1850 in 1930 v svojih pridigah uporabljala župnika Nediških dolin Pietro Podrecca in Luigi Clignon in današnje izrazoslovje Nediških dolin. Ob zaključku raziskave bodo izdali in predstavili brošuro z rezultati dela.

Projekt bodo sofinancirali s sredstvi za vrednotenje jezikovnih različic iz deželnega zaščitnega zakona za slovensko jezikovno manjšino.

In Valcanale è partita una nuova iniziativa di valorizzazione e riattivazione del locale dialetto sloveno zegliano. L’Associazione/Združenje Don Mario Cernet attuerà un progetto in partenariato con l’Istituto onicomprensivo di Tarvisio/Trbiž, col Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, coll’Istituto per la cultura slovena-Isk di San Pietro al Natisone/Špietar e col circolo Monte Joanaz di Canebola/Čeniebola. Il progetto, strutturato in due parti, è piuttosto ampio.

La prima parte sarà concentrata sulla valorizzazione e sull’uso quotidiano del dialetto sloveno zegliano in Valcanale. In accordo con l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, l’associazione Cernet svolgerà attivita alla scuola primaria di Ugovizza/Ukve, invitando a collaborare anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Tarvisio interessati. Gli alunni raccoglieranno fiabe e storie espressione del dialetto sloveno locale. Saranno invitati a scuola anziani del posto, perchè possano raccontare fiabe e storie locali nel dialetto sloveno. Il materiale raccolto sarà pubblicato dai bambini su un quaderno di lavoro redatto nel locale dialetto sloveno zegliano, in sloveno letterario e in italiano. Successivamente, il quaderno di lavoro sarà distribuito agli alunni delle scuole primarie di Ugovizza e Tarvisio. Sulla base dei contenuti del quaderno di lavoro, gli alunni prepareranno uno spettacolo conclusivo. Sarà, inoltre, pubblicato un libricino da colorare, collegato per tematiche al materiale raccolto e che sarà distribuito nelle scuole d’infanzia di Tarvisio, Camporosso/Žabnice e Ugovizza.

Nella seconda parte del progetto sarà richiamata scientificamente l’attenzione su come i vocabolari delle varianti linguistiche slovene della Valcanale siano vicini a quelli delle Valli del Natisone e del Torre. Saranno presi in considerazione il vocabolario selezionato nel menzionato quaderno di lavoro, il vocabolario utilizzato tra il 1850 e il 1930 nelle prediche dei parroci delle Valli del Natisone Pietro Podrecca e Luigi Clignon, nonchè la terminologia odierna delle Valli del Natisone. A conclusione della ricerca sarà pubblicata e presentata una brochure coi risultati del lavoro.

Il progetto è finanziato coi contributi per le varianti linguistiche dello sloveno, in base alla legge regionale di tutela della minoranza linguistica slovena.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp