Zavarovana znamka “Krampus”_Krampus a marchio protetto

Z velikimi koraki se bliža 5. december – ko se bo v vaseh Kanalske doline spet po običaju odvijalo miklavževanje – in prav v zvezi s to staro navado je letos prišlo do novosti.
Namreč si je gornjetrbiško združenje »Associazione per la festa di S. Nicolò e dei Krampus« že zdavnaj prizadevalo za registriranje znamke »Krampus« v okviru mednarodnega razreda, ki se nanaša na kulturne dejavnosti. Nova znamka, ki so že uradno vložili 4. marca na pristojni urad (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), je seveda povezana z znano vrsto pošasti, nekako podobna kozlu, ki v okviru miklavževanja kaznuje poredne otroke. Sprožen postopek je trenutno še v teku in bi sicer lahko minilo več mesecev, preden pride do pričakovanega dokončnega registriranja. Gornjetrbiško združenje naj bi pobudo izvedlo z namenom, da bi pred morebitnimi izrabljanji varovalo izraz »Krampus« in vse to, kar je povezano z istoimenskim likom tradicije.
V zadnjih letih so pravzaprav v Kanalski dolini nekatere skupine organizirale nastope, ki so se z vidika časa in kraja razlikovali od tradicije – se pravi, ki so se odvijale izven običajnega konteksta navade. V združenju se veselijo vseh pobud, ki prispevajo k ohranjanju stare navade; vložitev znamke pa predstvlja reakcijo na vse pogostejše nastajanje dogodkov, ki niso spadali v okvir tradicije. Do vložitve znamke je prišlo, ne da bi hoteli si prilastiti običaj; prav nasprotno bi ga hoteli ohraniti živega. Vložitev ni ostala lokalna novica, saj je že zdavnaj sprožila reakcijo tudi v drugih krajih ožjega prostora, kjer so Miklavževi sprevodi s krampusi ukoreninjeni. Že začetek septembra je na Južnem Tirolskem svetnica Tamara Oberhofer (iz vrst svobodnjakov) v pokrajinski svet vložila interpelacijo v zvezi s trbiško varovano znamko »Krampus«. Na interpelacijo pa je odgovoril pristojen za obrtništvo, industrijo in trgovanje, ki je sam pokrajinski predsednik Arno Kompatscher. V svojem pisnem odgovoru se je ta dejansko že pozanimal za rešitve v primeru, da bi nastale morebitne spore med gornjetrbiško združenje in južnotirolskimi skupinami krampusov.

 

In corrispondenza del 5 dicembre, presto nei paesi della Valcanale si svolgeranno come da tradizione i cortei di San Nicolò coi Krampus – e quest’anno proprio circa questa vecchia usanza c’è una novità. L’»Associazione per la festa di S. Nicolò e dei Krampus« di Tarvisio Alto/Gornji Trbiž si è, infatti, già da tempo attivata per registrare il marchio »Krampus« nell’ambito della classe internazionale che comprende le attività culturali. Il nuovo marchio, che è stato ufficialmente depositato il 4 marzo presso gli uffici competenti (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), è chiaramente collegato alla famosa specie di mostro, in qualche modo simile ad un caprone, che nell’ambito dei festeggiamenti di San Nicolò punisce i bambini cattivi. Al momento il procedimento avviato è ancora in corso e, in verità, potrebbero passare diversi mesi prima che si giunga all’attesa registrazione definitiva. L’associazione di Tarvisio Alto sostiene di avere condotto l’iniziativa con l’intento di tutelare rispetto ad eventuali strumentalizzazioni il termine »Krampus« e tutto ciò che è collegato alla figura della tradizione che porta lo stesso nome. In effetti, negli ultimi anni in Valcanale alcuni gruppi avevano organizzato esibizioni che, dal punto di vista dei tempi e dei luoghi, si diversificavano dalla tradizione – ossia, che si svolgevano al di fuori del solito contesto dell’usanza. L’associazione si rallegra di qualunque iniziativa che contribuisca al mantenimento della vecchia usanza; il suo aver deposto il marchio rappresenta una reazione al sempre più frequente sorgere di eventi che non rientravano nell’ambito della tradizione. Al deposito del marchio non si sarebbe giunti per volere appropriarsi della tradizione; proprio al contrario si vorrebbe mantenerla viva. Il deposito, in ogni caso, non è rimasto una notizia locale, dal momento che già da tempo ha provocato una reazione anche in altre zone dell’ampia area in cui sono radicati i cortei di San Nicolò coi Krampus. In Alto Adige/Südtirol la consigliera Tamara Oberhofer (dei Die Freiheitlichen, i libertari di destra) ha presentato già all’inizio di settembre nel consiglio della Provincia autonoma un’interrogazione inerente il marchio protetto »Krampus« a Tarvisio. All’interrogazione ha risposto il responsabile di artigianato, industria e commercio, che è lo stesso presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Nella sua risposta scritta questi si è, di fatto, già interessato alle soluzioni nel caso in cui sorgessero eventuali contrasti tra l’associazione di Tarvisio ed i gruppi di Krampus sudtirolesi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp