Zahteva po večjezičnem šolstvu_Richiesta di scuola plurilingue

Carlantoni Preschern webOd koncu konference za medije, v četrtek, 19. januarja, v Beneški palači v Naborjetu so župan Občine Naborjet-Ovčja vas Boris Preschern, župan Občine Trbiž Renato Carlantoni, predsednica Združenja Don Mario Cernet Anna Wedam, predsednik kulturnega društva Kanaltaler Kulturverein Alfredo Sandrini, podpredsednk Sks Planika Rodolfo Bartaloth in predsednik Združenje Don Eugenio Blanchini Giorgio Banchig podpisali skupno resolucijo o večjezičnem šolstvu, ki jo objavljamo v celoti.

Skupna resolucija o večjezičnem šolstvu

Organizatorji in udeleženci posveta »Zahteva po dvo- in trijezičnem izobraževanju v Videnski pokrajini«, ki je potekal 4. novembra 2016 v Naborjetu,

ob predpostavkah,

 • da je materni jezik, tudi kot nosilec vrednot, že od otroštva bistveni del človekovega osebnostnega in identitetnega oblikovanja;
 • da je na večjezičnih področjih jezikovna raznolikost dragocena vrednota;
 • da imajo vsi jeziki enako dostojanstvo in da so krajevni zgodovinski jeziki bistveni del in temeljna prvina za ustrezen odnos do ozemlja in kulturne dediščine v najširšem pomenu;
 • da mora biti prenašanje jezikov in krajevnih kultur sestavni del šolskih načrtov, hkrati z rabo teh jezikov v družini in v javnosti, na področjih, kjer prebivajo jezikovne manjšine;

ob ugotovitvi,

 • da bi uvedba dvo- ali trijezične šolske ustanove, ki bi bila vključena v krajevno družbo, tako da bi se upoštevalo njene zemljepisne, obmejne in jezikovne posebnosti, kakor tudi potrebo po utrjevanju identitetnih spodbud, lahko pomenila pomembno referenčno točko za kulturo zainteresiranega ozemlja, kakor tudi za njegovo gospodarstvo;
 • da zahteva po dvo- ali trijezičnem izobraževanju narašča in je vse bolj razširjena med starši učencev vseh občin, ki so vključene v zaščitno območje slovenske in nemške jezikovne manjšine;
 • da vsako šolsko leto, ker istitucionaliziranega trijezičnega jezikovnega izobraževanja v Kanalski dolini ni, v okviru načrta za vzgojno pobudo starši pristopijo 100 odstotno k jezikovnemu poučevanju slovenskega in nemškega jezika oziroma potrdijo obisk svojih otrok in pristopijo z absolutno večino k dejavnostim v furlanskem jeziku;
 • da zaščitni zakon za slovensko jezikovno manjšino št. 38/2001 predvideva ustanovitev dvojezičnih državnih šol oziroma šol z dvojezičnimi oddelki (12. člen)
 • da ima Državni dvojezični večstopenjski zavod v Špetru večdesetletno uspešno izkušnjo in že izvaja učni model, ki ustreza potrebam teritorija;
 • da isti zaščitni zakon predvideva, naj bodo zagotovljene posebne oblike zaščite tudi za nemško govoreče prebivalstvo ob upoštevanju štirijezične stvarnosti (italijanščina, slovenščina, nemščina in furlanščina) tega ozemlja (5. člen);
 • da že obstaja trijezično poučevanje (italijanščina, ladinščina in nemščina) v avtonomnih pokrajinah Trident in Bocen;
 • da sta leta 2011 občinska sveta s Trbiža in Naborjeta-Ovčje vasi soglasno zahtevala od pristojnih oblasti, naj bo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki spadajo k Večstopenjskemu zavodu Ingeborg Bachman iz Trbiža, poučevanje manjšinskih jezikov nemščine in slovenščine institucionalizirano, v skladu z 12. členom zakona št. 38/2001 in z 11. členom deželnega zakona št. 20/2009,

podpisani,

na osnovi zaščitnega zakona za zgodovinske jezikovne manjšine 482/1999, zaščitnega zakona za slovensko jezikovno manjšino 38/2001, deželnega zaščitnega zakona za slovensko jezikovno manjšino 26/2007, deželnega zaščitnega zakona za nemško jezikovno manjšino 20/2009, zakona 107/2015 o reformi državnega vzgojno izobraževalnega sistema, v upajo, da bo tudi furlanska skupnost v Kanalski dolini izrazila stališče do svojih jezikovnih pravic na šolskem področju,

zahtevajo

za šole vseh vrst in vseh stopenj, naj bo šolsko izobraževanje

 • trijezično (italijanščina-slovenščina-nemščina) v občinah Trbiž in Naborjet-Ovčja vas, kjer naj se ti trije jeziki uporabljajo krožno, enakovredno in z istim številom ur, z morebitno iztočnico v modelu, ki so ga sprejeli za ladinsko skupnost v Dolini Fassa;
 • dvojezično (italijanščina-slovenščina) na osnovi modela, ki ga izvaja dvojezična šola iz Špetra v občinah Videnske pokrajine, ki spadajo na zaščiteno ozemlje, ali v drugih občinah, kjer se pojavi ta zahteva;
 • pri katerem bi navedeni modeli po potrebi bili prilagojeni zahtevam, ki bi jih izrazili posamezni teritoriji, in specifičnostim teh teritorijev.

Podpisani pozivajo

deželne in državne šolske ter politične ustanove, naj v najkrajšem času sprejmejo zahtevo po dvo- in trijezičnem izobraževanju na podlagi črke in duha zaščitnih zakonov in zakonskih reform šolskega sistema.

 

Al termine della conferenza stampa, giovedì 19 gennaio, nel Palazzo veneziano di Malborghetto, Boris Preschern, sindaco del Comune di Malborghrtto Valbruna, Renato Carlantoni, sindaco del Comune di Tarvisio, Anna Wedam, presidente dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, Alfredo Sandrini, presidente dell’associazione culturale Kanaltaler Kulturverein, Rodolfo Bartalot, vicepresidente del CCS/Sks Planika, e Giorgio Banchig, presidente dell’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini hanno sottoscritto la risoluzione congiunta sulla richiesta di istruzione plurilingue. La riportiamo integralmente.

Risoluzione congiunta sulla richiesta di istruzione plurilingue

 

I sottoscritti organizzatori e partecipanti al convegno svoltosi a Malborghetto il 4 novembre 2016 sul tema «La richiesta di istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine»

 

premesso che

 • la lingua madre, intesa anche come portatrice di valori, è parte integrante della formazione della personalità e dell’identità della persona a partire dalla prima infanzia;
 • le diversità linguistiche sono una ricchezza delle aree pluriculturali;
 • tutte le lingue hanno pari dignità e che le lingue storiche locali sono parte integrante ed elemento fondamentale per un corretto rapporto con il territorio e il patrimonio culturale inteso nel più ampio senso del termine;
 • la trasmissione delle lingue e delle culture locali debba essere parte integrante dei programmi scolastici nei territori abitati da minoranze linguistiche, in sinergia con l’uso di queste lingue in famiglia e in pubblico;

 

constatato che

 • l’avviamento di un’istituzione scolastica bi- o trilingue, integrata nella società locale, considerando le peculiarità geo-confinarie e linguistiche della stessa, nonché la necessità di consolidare le istanze identitarie, potrebbe significare un riferimento importante per la cultura e quindi anche per l’economia dei territori interessati;
 • c’è una diffusa e crescente richiesta di istruzione bi- o trilingue da parte dei genitori degli alunni nei comuni compresi nel territorio di tutela delle minoranze di lingua slovena e tedesca;
 • in mancanza di un’istituzionalizzazione dell’insegnamento trilingue in Val Canale ogni anno scolastico i genitori aderiscono o confermano la frequenza dei loro figli alle attività linguistiche offerte all’interno del POF al 100% per le attività in lingua slovena e tedesca e a maggioranza assoluta per le attività in lingua friulana;
 • la legge di tutela della minoranza linguistica slovena 38/2001 prevede l’istituzione di scuole statali bilingui o con sezioni di esse (art. 12);
 • l’Istituto comprensivo statale bilingue di San Pietro al Natisone vanta una pluridecennale esperienza e presenta un modello di insegnamento conforme alle esigenze del territorio;
 • la stessa legge prevede che forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone tenendo conto della situazione quadrilingue (italiano, sloveno, tedesco, friulano) della zona (art. 5);
 • esperienze di scuole trilingui (italiano, ladino, tedesco) sono state attuate nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
 • nel 2011 i consigli comunali di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna hanno chiesto all’unanimità alle competenti autorità l’istituzionalizzazione, presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comprese nell’Istituto Omnicomprensivo Ingeborg Bachmann di Tarvisio, dell’insegnamento delle lingue minoritarie tedesca e slovena, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 38/2001 e dell’art. 11 della Legge Regionale n. 20/2009,

 

i sottoscritti,

in base alle leggi di tutela delle minoranze linguistiche storiche 482/1999, alla legge di tutela della minoranza linguistica slovena 38/2001, alla legge regionale di tutela della minoranza linguistica slovena 26/2007, alla legge regionale di tutela delle minoranze di lingua tedesca 20/2009, alla legge 107/2015 sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione,

auspicando, in questo quadro, l’emergere di una presa di posizione della comunità friulana della Val Canale nei confronti dei propri diritti linguistici in ambito scolastico,

 

chiedono, per ogni ordine e grado, l’istruzione scolastica

 • trilingue (italiano-sloveno-tedesco) nei comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna nella quale le tre lingue siano usate veicolarmente, in modo paritario e con lo stesso monte ore, prendendo come possibile spunto il modello adottato per la comunità ladina della Val di Fassa;
 • bilingue (italiano-sloveno) sul modello della scuola bilingue di San Pietro al Natisone nei comuni della provincia di Udine compresi nel territorio di tutela e in altri dove ne emerga la richiesta;
 • che i modelli citati siano eventualmente adeguati alle esigenze espresse dai singoli territori e alle peculiarità di questi ultimi.

 

si rivolgono

alle istituzioni scolastiche e politiche regionali e nazionali perché in tempi brevi accolgano la richiesta di istruzione bi- e trilingue in base allo spirito e alla lettera delle leggi di tutela e di riforma del sistema scolastico.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp