Žabnice s svojimi toponimi v knjigi_I toponimi di Camporosso in un libro

Krajevni toponimi so pravo bogastvo našega ozemlja. Ob hišnih imenih so tudi ledinska imena del jezikovnega in tako kulturnega izročila prostora, v katerem ljudje živijo in delajo. Z opuščanjem kmetijstva in zamiranjem povezanega načina življenja, danes v vaseh tako hišna kot ledinska imena tvegajo, da bi izginila iz vsakdanjega govora. Mnoga poznajo le starejše osebe.

Toliko bolj dragoceno je tako delo, ki ga je opravil Alessandro Oman v knjigi »La toponomastica di Camporosso in Valcanale – Toponimi v Žabnicah v Kanalski dolini«. Prav po naslovu se knjiga ukvarja s toponomastiko vasi Žabnice z okolico in Svetimi Višarjami. Slednje so namreč z Žabnicami zgodovinsko tesno povezane.

Novo publikacijo, ki jo je v slovenščino prevedla Jelka Cvelbar, je izdalo Združenje don Mario Cernet s finančnim prispevkom Sveta slovenskih organizacij in Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Knjiga, ki jo spremlja začetni uvod predsednice Združenja don Mario Cernet, Anna Wedam, je opremljena z zemljevidom, ki prikazuje lego posameznih toponimov. Na približno 180 straneh, sicer po kratkem zemljepisnem, zgodovinskem in jezikovnem opisu, zbere ledinska in hišna imena s povezanimi pomeni. Poleg imen v italijanščini navede še toponime v žabniškem ziljskem narečju in morebitno obstoječe ime v slovenskem knjižnem jeziku.

Prava zanimivost so toponimi, ki jih najdemo po raznih poteh, ki se vzpenjajo na Svete Višarje. V posameznem poglavju Oman povzame še krajevna hišna imena, sicer po knjigi »Hišna imena v Žabnicah«, ki je izšla leta 1999 pri Slovenskem kulturnem središču Planika.

Kot razloži sam Oman v začetni predstavitvi knjige, je osnova za novo publikacijo bila gradivo, na katero je naletel v Beneški palači v Naborjetu. Že leta 2010 je Žabničan Antonio Kravina, po domače pәr Ringarjo, vnesel vrsto toponimov v stare zemljevide Državnega podjetja za državne gozdove, sicer v sodelovanju s trbiško gozdno upravo, Lidijo Kravanja, Lorenzom Albertijem, Robertom Palmierijem in Žabniško kmetijsko zadrugo. Ta je bila osnova.

Pri nadaljnjem raziskovanju so Omanu seveda priskočili na pomoč še drugi starejši Žabničani. (Luciano Lister)

La toponomastica locale è uno dei grandi patrimoni del nostro territorio. Accanto ai nomi di casa, anche la microtoponomastica e i nomi di località fanno parte del patrimonio linguistico e culturale che caratterizza un dato territorio, su cui una data popolazione è insediata ed opera. Col progressivo abbandono delle attività tradizionali e dello stile di vita ad esse legato, nomi di casa, microtoponomastica e nomi di località rischiano di scomparire dalle conversazioni di ogni giorno. Molti di questi nomi, infatti, sono noti solo alle generazioni più anziane.

Tanto più prezioso è, quindi, il lavoro che Alessandro Oman ha portato a termine col libro «La toponomastica di Camporosso in Valcanale – Toponimi v Žabnicah v Kanalski dolini». Come lascia intuire il titolo, il volume esamina la toponomastica di Camporosso col circondario e il Monte Santo di Lussari. Dal punto di vista storico, infatti, quest’ultima località è strettamente legata a Camporosso.

A pubblicare il nuovo libro, con traduzione in sloveno di Jelka Cvelbar, è stata l’Associazione/Združenje don Mario Cernet col sostegno della Confederazione delle organizzazioni slovene e dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo.

Il volume, che ha un’introduzione curata dalla presidente dell’Associazione don Mario Cernet, Anna Wedam, è corredato da una cartina che mostra la posizione sul territorio dei singoli nomi di luogo. Su circa 180 pagine, dopo una breve descrizione geografica, storica e linguistica, raccoglie toponimi e nomi di casa coi relativi significati. Oltre ai nomi in italiano riporta anche i nomi nella lingua del territorio, il dialetto sloveno zegliano di Camporosso, e l’eventuale corrispondente esistente in sloveno letterario.

Di particolare interesse sono i toponimi che ritroviamo lungo i diversi sentieri in salita verso Lussari. Oman riserva ai nomi di casa un capitolo a sé, riassumendoli a partire dal libro «Hišna imena v Žabnicah – Nomi in vulgo delle case di Camporosso», pubblicato nel 1999 dal Circolo culturale sloveno-Sks Planika.

Come spiega l’autore stesso in introduzione all’opera, il libro è stato preparato a partire dal materiale in cui si era imbattuto qualche anno fa al Palazzo Veneziano di Malborghetto. Già nel 2010 Antonio Kravina di Camporosso, vulgo “Ringar”, aveva collocato molti toponimi su alcune vecchie cartine dell’Azienda di Stato per le Foreste demaniali. Nel procedimento era stato aiutato dall’amministrazione forestale di Tarvisio, dal Consorzio agrario Vicinia di Camporosso e da Lidia Kravanja, Lorenzo Alberti e Roberto Palmieri.

Nel corso della sua ulteriore ricerca, a Oman non è mancato il supporto di altri anziani e informatori camporossiani.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp