Za trijezično šolo modeli že obstajajo_Modelli di scuola trilingue già esistono

solaV teku dveh let so v dolini Fassa/Fascia v pokrajini Trento prešli iz skoraj enojezične šole, v kateri so poučevali samo v italijanščini in imeli ob angleščini le kakšno uro ladinščine in nemščine, do večjezične šole, v kateri sta ladinščina in nemščina učna jezika, angleščina pa tuj jezik. Zaenkrat prvi šest in drugi pet ur tedensko. Postopek uveljavljanja večjezičnosti še traja in cilja na didaktično enakopravnost treh krajevnih jezikov.

Izkušnje iz doline Fassa so naletele na veliko zanimanje v okviru posveta, ki je potekal 4. novembra v Naborjetu, saj se tisti model zdi primeren tudi za Kanalsko dolino, kjer si želijo trijezični italijansko-slovensko-nemški pouk po dokaj hitrem postopku uvesti v okviru sedanje šolske ureditve.

Na simpoziju z naslovom »Želja po dvo- in trijezičnem šolstvu v videnski pokrajini«, ki ga je organiziralo združenje »Don Mario Cernet« v sodelovanju z združenjem »Don Eugenio Blanchini« in ga je vodil univerzitetni profesor Igor Jelen, je sodelovalo dvanajst razpravljalcev. Spregovorili so predstavniki z domačega šolskega področja, predstavniki slovenskih in nemških društev ter strokovnjaki. Govor je bil o šolskih modelih. Živa Gruden je spregovorila o zgodovini, značilnostih in učnem modelu špetrskega dvojezičnega zavoda. Šolski nadzornik za slovenščino na Koroškem Miha Vrbinc je predstavil Kugyjeve razrede v okviru slovenske gimnazije v Celovcu, kjer poučujejo v slovenščini, nemščini, italijanščini in angleščini. Južnotirolski Nemec Luis Thomas Prader je kot bivši šolski ravnatelj in član Vsedržavnega sveta za javno šolstvo orisal sistem šol z nemškim učnim jezikom na Južnem Tirolskem. Ladinski šolski skrbnik v pokrajini Bocen Roland Verra je spregovoril o trijezičnih šolah v južnotirolskih ladinskih vaseh. Prav Verra je orisal trenutno stanje v dolini Fassa/Fascia na zanj sosednjem Tridentinskem.

Podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec je potrdil svojo podporo zahtevi po trijezičnem šolstvu. Obljubil je, da bo na to vprašanje v kratkem času organiziral srečanje krajevnih akterjev s predsednico FJK Deboro Serracchiani, odbornico za šolstvo Loredano Panariti in predsednikom deželnega sveta Francom Iacopom. Že v naslednjih dneh se bo srečala delovna skupina, ki jo bodo sestavili predstavniki domačih društev, uprav in civilne družbe. Pripravili bodo dokument, ki bo izraz volje Kanalske doline v zvezi s trijezično šolo.

Nel giro di appena un paio di anni in Val di Fassa, in provincia di Trento, sono riusciti a trasformare il locale istituto comprensivo, praticamente monolingue italiano con ore di insegnamento di ladino e tedesco, e avviare una scuola trilingue italiano-ladino-tedesco. Allo stato dei fatti, il ladino è lingua veicolare sei ore alla settimana, il tedesco cinque ore. Naturalmente prosegue l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera.

Anche per la rapidità del processo, che prosegue con l’obiettivo di giungere alla pari dignità delle tre lingue, è questo il modello che ha suscitato maggiore impressione tra quelli presentati al convegno su «La richiesta d’istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine», organizzato venerdì, 4 novembre, dall’associazione «Don Mario Cernet» in collaborazione con l’associazione «Don Eugenio Blanchini» al Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet, per contribuire al dibattito sull’istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine e a elaborare nuove proposte scolastiche vicine alle aspettative del territori.

Fra rappresentanti del mondo scolastico locale e dei sodalizi delle minoranze linguistiche valcanalesi, nonché titolati esperti e personalità provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Alto Adige e Carinzia, sono intervenuti ben 12 relatori. Moderati da Igor Jelen, professore all’Università di Trieste/Trst, oltre alle iniziative portate avanti negli anni, alle problematiche e alle aspettative nel campo dell’istruzione plurilingue sul territorio, hanno presentato i modelli scolastici funzionanti nelle comunità linguistiche minoritarie vicine alla Valcanale.

Živa Gruden, già dirigente della scuola bilingue italiano-sloveno di San Pietro al Natisone/Špietar, ha illustrato le particolarità e il modello d’insegnamento dell’istituto che ha diretto, sottolineando come nel suo ambito il principio sia quello di un insegnante per lingua.

Michael Vrbinc, ispettore scolastico per lo sloveno nella Carinzia bilingue, ha parlato della sezione Kugy attiva al ginnasio della minoranza slovena a Klagenfurt, in cui si insegna in sloveno, tedesco, italiano e inglese.

Al convegno hanno partecipato anche relatori dell’Alto Adige/Südtirol. Luis Thomas Prader, ex dirigente scolastico e ex membro del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, ha presentato le scuole in lingua tedesca altoatesine, sottolineando come lì i docenti, insegnando ad alunni di madrelingua tedesca, debbano essi stessi essere di madrelingua tedesca. Lo stesso principio vale nelle scuole in lingua italiana.

Roland Verra, intendente scolastico ladino, ha parlato delle scuole trilingui nella zona ladina in Alto Adige, dove il ladino trova il proprio posto accanto a tedesco e italiano, lingue queste ultime predominanti ai gradi d’istruzione superiori.

Ma si parla ladino anche in provincia di Belluno e di Trento e, così, al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, Verra ha accennato all’interessante slancio verso il trilinguismo nella valle ladina di Fassa/Fascia, del quale abbiamo parlato in apertura di questo articolo. Dietro spinta del presidente, Ugo Rossi, la Provincia di Trento, nell’ambito dell’autonomia scolastica, viaggia da un paio d’anni in direzione del trilinguismo ladino-italiano-tedesco.

Prader e Verra si sono trovati concordi nel ritenere che ogni comunità linguistica minoritaria debba trovare da sola il sistema scolastico più consono alle proprie esigenze, senza costringersi in modelli già adottati altrove.

In ogni caso, ispirarsi alle esperienze attuate già altrove con successo è utile se non altro per accorciare i percorsi di realizzazione, anche perché le minoranze linguistiche sono perennemente in lotta contro il tempo e ogni lungaggine può risultare fatale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp