Za table v štirih jezikih Kanalske doline_Per cartelli quadrilingui in Valcanale

Napis v štirih jezikih na začetku pokrajinske ceste/Cartello in quattro lingue all’inizio di una strada provinciale

Toponomastika v italijanščini, nemščini, slovenščini in furlanščini ob začetku in koncu vasi in krajev ter ob začetku in koncu občinskih ozemelj v Kanalski dolini, v vseh štirih jezikih na eni sami tabli z istim grafičnim dostojanstvom. Ta je predlog društev nemške in slovenske skupnosti v Kanalski dolini, Kanaltaler Kulturvereina in Združenja Don Mario Cernet.

V pismu, ki sta ga naslovila županom Občin Trbiž, Renzu Zanetteju, Naborjet-Ovčja vas, Borisu Preschernu, in Tablja, Ivanu Buzziju, predsednika obeh društev, Alfredo Sandrini in Anna Wedam, prosita za uveljavljanje vidne štirijezičnosti na podlagi veljavnih zakonov.

»Večjezičnost je stoletna vsakdanost v Kanalski dolini. Dandanes lahko pri nas govorimo o štirijezičnosti in to je edini primer v Italiji. Vendar že v preteklih stoletjih, ko je bila Kanalska dolina sßestavni del avstrijske Koroške, se je lahko govorilo o dvojezičnosti (nemščina in slovenščina). Večjezičnost predstavlja element, ki zaznamuje naš teritorij. Trenutno nadgrajujemo že opravljene izkušnje in našo večjezičnost krepimo tudi na šolskem področju, sicer s spodbudnimi rezultati,« ugotavljata predsednika.

Iz tega izhaja prošnja: »Pozivava naslovljene občinske uprave, naj preučijo možnost, da bi postavile table s toponimi v štirih jezikih ob začetku in koncu krajev v Kanalski dolini ter na začetku in koncu občinskih ozemelj.« Ob upoštevanju enakega dostojanstva vseh jezikov, ki jih govorijo na teritoriju in ob spoštovanju zaščitnih zakonov, društvi prosita, da bi bili na tablah toponimi v štirih jezikih deležni iste grafične velikosti.

Poleg močne kulturne vrednosti bi pobuda imela turistično pomembnost, saj bi preko nje večjezičnost takoj postala zaznavna značilnost, ki kraje v Kanalski dolini razlikuje od tisočih drugih krajev. Drugje v Italiji lahko namreč je govor največ o trijezičnosti in trijezični toponomastiki; v Kanalski dolini pa govorijo kar štiri jezike, ki jih s povezanimi različicami država Italija uradno priznava in ščiti.

Društvi poudarjata, kako je že približno dvajset let vprašanje zakonsko urejeno; hkrati so potrebni finančni viri na razpolago prav v zaščitnih zakonih za jezikovne manjšine.

Da bi olajšali pravilno pisanje toponimov, sta društvi Kanaltaler Kulturverein in Don Mario Cernet pripravili seznam toponimov v štirih jezikih za kraje od Kokove do Dipalje vasi; v italijanščini, furlanščini in nemščini za del Tablje, ki se nahaja na levi strani Tabeljskega potoka in Mokrine ter v italijanščini in furlanščini za del Tablje na desni strani Tabeljskega potoka in ostale vasi.

Po takšni rešitvi bi ne noben od domačih jezikov zaostal, v iskanju vedno boljšega sožitja med raznimi kulturnimi dušami Kanalske doline. (Luciano Lister)

Toponomastica in italiano-tedesco-sloveno-friulano all’inizio e alla fine di paesi e località e all’inizio e alla fine dei territori comunali della Valcanale con pari grafia per tutte e quattro le lingue su uno stesso cartello. È questa la richiesta dei circoli delle comunità tedesca e slovena valcanalesi, Kanaltaler Kulturverein e Združenje/Associazione Don Mario Cernet.

In uno scritto inviato ai tre sindaci dei Comuni di Tarvisio, Renzo Zanette, Malborghetto-Valbruna, Boris Preschern, e Pontebba, Ivan Buzzi, i presidenti dei due sodalizi, Alfredo Sandrini e Anna Wedam, chiedono l’applicazione del quadrilinguismo visivo ai sensi delle leggi vigenti.

«Il plurilinguismo è una quotidianità secolare in Valcanale. Oggigiorno, caso unico in Italia, qui si può parlare di quadrilinguismo. Ma anche nei secoli passati, quando la Valcanale era parte integrante della Carinzia, si poteva parlare di bilinguismo – con tedesco e sloveno. Il nostro plurilinguismo rappresenta un elemento caratterizzante del territorio. Al momento attuale, implementando le esperienze pregresse, con promettenti risultati sta venendo rafforzato anche a livello scolastico», notano i due presidenti.

Da qui la richiesta: «Invitiamo le amministrazioni comunali in indirizzo a prendere in esame la possibilità di installare cartelli toponomastici in quattro lingue all’inizio e alla fine delle località della Valcanale nonché all’inizio e alla fine dei territori comunali». Nel senso della pari dignità culturale di tutte le lingue parlate sul territorio e nel rispetto delle leggi di tutela, i due sodalizi richiedono che sui cartelli i toponimi nelle quattro lingue abbiano la stessa dignità grafica.

Oltre ad avere un forte valore culturale, l’iniziativa avrebbe un importante risvolto turistico, perché renderebbe immediatamente percepibile una caratteristica che contraddistingue le località della Valcanale tra mille altre località. Altrove in Italia, infatti, si può parlare al massimo di trilinguismo e toponomastica trilingue; in Valcanale sono parlate, invece, ben quattro lingue ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano, con le rispettive varianti.

Nel ricordare come l’iniziativa sia regolamentata da legge da circa vent’anni, i due sodalizi individuano le necessarie fonti di finanziamento proprio nelle stesse leggi di tutela delle minoranze linguistiche.

Al fine di facilitare la corretta trascrizione dei toponimi, anche per i futuri rifacimenti dei cartelli, il Kanaltaler Kulturverein e l’associazione slovena Don Mario Cernet hanno predisposto un loro elenco in quattro lingue: in italiano-tedesco-sloveno-friulano per gli abitati da Coccau a San Leopoldo; in italiano, friulano e tedesco per la parte dell’abitato di Pontebba a sinistra del torrente Pontebbana e per Pramollo, nonché in italiano e friulano per la parte di Pontebba a destra del torrente Pontebbana e per le altre frazioni nella restante parte del rispettivo comune. La soluzione mira a non lasciare nessuna delle lingue parlate indietro, nella ricerca di una sempre migliore convivenza delle diverse anime culturali della Valcanale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp