Za ohranjanje zavesti z besedo in dušo_Mantenere identità con lingua e anima

Udeleženci na odprtem srečanju na sedežu Združenja Don Mario Cernet/I partecipanti all’incontro aperto nella sede dell’Associazione Don Mario Cernet

V okviru dvodnevnega obiska med Slovenci v videnski pokrajini je v ponedeljek, 27. julija, delegacija Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu obiskala Kanalsko dolino. Vodila jo je sama ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklitsch, ki jo je spremljal državni sekretar Dejan Valentinčič. Že zjutraj je ministrica Jaklitsch bila v Ovčji vasi. Po kratkem ogledu nagrobnega kamna pokojnega oškega župnika Jurija Prešerna, ki je sicer bil brat pesnika Franceta, se je srečala s predstavniki Združenja Don Mario Cernet. Ob raznih članih Združenja s predsednico Anno Wedam na čelu, ki je hkrati tudi predsednica SSO-ja za vidensko pokrajino, so se med drugimi srečanja udeležili še deželna in pokrajinska predsednica SKGZ-ja, Ksenija Dobrila in Luigia Negro, ter deželni predsednik SSO-ja, Walter Bandelj.

Predsednica Wedamova je orisala že večletna prizadevanja Združenja Cernet za poučevanje slovenščine v okviru večjezičnega pouka na državnih šolah, kot tudi prispevek članov k ohranjanju domačih navad in običajev. Na Združenju Cernet so odprti na sodelovanje z vsemi; še posebej se veselijo dobrih odnosov z ostalimi jezikovnimi skupnostmi v dolini. Predsednica Anna Wedam je tudi posebej izpostavila močno potrebo po slovenskih duhovnikih.

Sledilo je srečanje na Slovenskem kulturnem središču Planika v Ukvah, ki trenutno organizira poletno jezikovno delavnico za otroke. Srečanja s predstavniki Urada sta se udeležila predsednica Nataša Gliha Komac in podpredsednik Rodolfo Bartaloth. Ker se je ta sestanek odvijal za zaprtimi vrati, podatkov o razpravi ni.

Prisotni na srečanju v županstvu Občine Rezije z županjo Anno Micelli/I partecipanti all’incontro nel municipio di Resia con la sindaca Anna Micelli

Kasneje so se predstavniki domačih slovenskih društev in Urada mudili na srečanju z županoma Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, Borisom Preschernom in Renzom Zanettejem, da bi razpravili o poučevanju slovenščine v Kanalski dolini (o tem posebej na 11. strani). Popoldne so se delegacija Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in predstavniki slovenske skupnosti mudili še v Reziji. Na Ravanci so se na županstvu najprej sestali z županjo Anno Micelli in podžupanom Giovannijem Fiorinijem. Z njima so govorili o možnostih sodelovanja, tudi na evropski ravni, o potrebi po boljših cestnih povezavah in o vlogi slovenskih društev pri ohranjanju rezijanskega narečja. V cerkvi je nato skupino sprejel še domači župnik Alberto Zanier. Pozno popoldne so udeleženci na Solbici obiskali še Muzej rezijanskih ljudi in Muzej brusača. Luigia Negro, Sandro Quaglia in Dino Valente so opozorili na to, da je pritok turistov iz Slovenije vse večji.

V torek, 28. julija, je delegacija Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu z ministrico Heleno Jaklitsch na čelu zaključila obisk v Terskih in Nediških dolinah, kjer se je prav tako srečala s predstavniki slovenskih društev in občinskih uprav. (Luciano Lister)

Nell’ambito di una visita di due giorni alla comunità slovena della provincia di Udine, lunedì, 27 luglio, una delegazione dell’Ufficio della Repubblica di Slovenia per le minoranze slovene d’oltreconfine e nel mondo si è recata in visita in Valcanale. A presiederla è intervenuta la stessa ministra per le minoranze slovene d’oltreconfine e nel mondo, Helena Jaklitsch, accompagnata dal segretario di stato, Dejan Valentinčič. Al mattino la ministra si è recata a Valbruna/Ovčja vas, dove ha dapprima fatto visita alla lapide che ricorda il defunto parroco paesano Jurij Prešeren, fratello del celebre poeta sloveno France. Subito dopo, nella vicina sede, ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet. Oltre a diversi membri del sodalizio e alla presidente Anna Wedam, che è anche presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso per la provincia di Udine, hanno partecipato all’incontro le presidenti regionale  e provinciale dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Ksenija Dobrila e Luigia Negro, e il presidente regionale della Sso, Walter Bandelj.

La presidente Wedam ha illustrato gli sforzi messi da diversi anni in campo dall’Associazione Cernet in favore dell’insegnamento dello sloveno entro un modello scolastico plurilingue attivo in seno alle scuole statali, nonché il contributo dei soci al mantenimento delle tradizioni locali. I membri dell’Associazione Cernet sono aperti alla collaborazione con tutti; particolare soddisfazione è stata espressa per le buone relazioni intrattenute con le altre comunità linguistiche della valle. La presidente Anna Wedam ha dato particolare risalto, inoltre, al forte bisogno di vedere stabilmente presenti in Valcanale anche sacerdoti che parlino sia italiano sia sloveno.

In seguito la delegazione si è recata al Centro culturale sloveno Planika di Ugovizza/Ukve, che ha organizzato un laboratorio linguistico estivo per bambini. A incontrare la delegazione dell’Ufficio per le minoranze slovene d’oltreconfine e nel mondo sono stati la presidente del Planika, Nataša Gliha Komac, e il vicepresidente, Rodolfo Bartaloth. L’incontro si è svolto a porte chiuse e non è dato sapere quali tematiche siano state portate all’attenzione degli ospiti di Lubiana.

Successivamente i rappresentanti dei circoli sloveni della Valcanale e dell’Ufficio hanno partecipato a un incontro coi sindaci dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, Boris Preschern e Renzo Zanette. Oggetto del dibattito, che si è svolto al municipio di Malborghetto/Naborjet, è stato l’insegnamento dello sloveno in Valcanale (a riguardo di più a pag. 11). Nel pomeriggio la delegazione dell’Ufficio per le minoranze slovene d’oltreconfine e nel mondo e i rappresentanti della comunità slovena in Italia hanno proseguito la visita a Resia. A Prato/Ravanca hanno incontrato la sindaca, Anna Micelli, e il vicesindaco, Giuliano Fiorini. Con loro si è parlato di collaborazione, anche a livello europeo, del bisogno di migliori collegamenti stradali e del ruolo dei circoli sloveni nella conservazione del dialetto resiano. Nella vicina chiesa sono stati accolti anche dal parroco, Alberto Zanier. 

Nel tardo pomeriggio i partecipanti alla visita si sono recati anche a Stolvizza/Solbica, per visitare il Museo della gente della Val Resia e il Museo dell’arrotino. Luigia Negro, Sandro Quaglia e Dino Valente hanno rilevato come il flusso turistico proveniente dalla Slovenia sia in crescita costante.

Sempre guidata dalla ministra Helena Jaklitsch, martedì, 28 luglio, la delegazione dell’Ufficio per le minoranze slovene d’oltreconfine e nel mondo ha concluso la visita nelle Valli del Torre e del Natisone, dove ha proseguito gli incontri coi rappresentanti dei circoli sloveni locali e delle amministrazioni comunali.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp