Z delovnimi mesti bi se Rezijani vrnili_Per tornare a Resia serve lavoro

10Mara PalettiV svetu dolino Rezije poznajo zaradi njene naravne in kulturne dediščine, predvsem zaradi posebnih navad, med katere sodi tudi ples. Med jezikoslovci je Rezija še posebej znana tudi po tamkajšnji različici slovenskega jezika.
Na Ravanci prebiva Mara Paletti Bertulawa, stara 42 let. Do leta 1996 je bivala na Trbižu, kjer se je tudi šolala in kasneje začela delati na področju trgovanja. Na Rezijo je bila vedno zelo navezana. Že od otroštva se je z družino vsak konec tedna vračala v dolino, in čeprav na tiste kraje ni bila posebej vezana, jih je vedno rada obiskovala. V dolini pod Kaninom je danes aktivna na mnogih področjih, tudi kot predstavnica opozicije v občinskem svetu Občine Rezija.

Delate na kulturnem področju in ste v stiku s turisti. Je zanimanje za kulturno dediščino doline Rezije veliko?

»Od decembra 2016 delam v Muzeju brusačev na Solbici. Kulturni dejavnosti, ki se ukvarja z ohranjanjem tipičnega rezijanskega poklica in predajanjem brusarstva novim rodovom, sem se pridružila poleti leta 2015. Takrat sem pomagala v muzeju, da je bil lahko v poletnih mesecih odprt tudi ob sobotah in nedeljah. Izkušnjo sem ponovila tudi naslednje poletje, poleg tega pa sem prevzela vlogo tajnice društva brusačev CAMA (Comitato Associativo Monumento all’Arrotino, v slovenščini Združeni odbor Spomenik brusaču), kar je bilo zame nekaj novega. V stiku sem z mnogimi turisti iz različnih držav – z Italijani, Slovenci in Avstrijci. Večina se zanima za rezijansko narečje, sprašujejo, ali se ga še govori ali ne, nekateri bi radi slišali nekaj rezijanskih besed. Veliko zanimanja je tudi za rezijanski ples.«

Po uradnih podatkih prebiva v Reziji nekaj več kot 1000 prebivalcev. Katere priložnosti in težave zaznamujejo Rezijo?

»Prebivam v čudoviti dolini z bogato kulturno dediščino in skoraj nedotaknjenim okoljem, primernim za zelo lepe pohode. Na Solbici deluje društvo, ki si prizadeva za vzdrževanje pohodnih stez, ki so tako čiste in opremljene z ustreznimi tablami. Na Ravanci je sedež Naravnega parka Julijskih Predalp s centrom za obiske in razstavo, ki vabita k obisku in spoznavanju varovanega območja. Med drugim se tam odvijajo tudi didaktične delavnice, namenjene zla- sti šolskim skupinam. Imamo šolo, v okviru katere delujejo otroški vrtec, osnovna šola in nižja srednja šola. To otrokom omogoča, da šolo obiskujejo v Reziji. V letošnjem šolskem letu so odprli tudi otroške jasli za otroke med 24. in 36. mesecem starosti, kar nam daje upanje za naprej. Najbolj pereče težave so povezane predvsem s pomanjkanjem delovnih mest v dolini.«

Kakšen je odnos mlajših generacij do domače kulturne dediščine?

»Imamo folklorno skupino Gruppo Folkloristico Val Resia, pri kateri sem vrsto let sodelovala. Folklorna skupina je uradno nastala leta 1838, sestavljajo pa jo predvsem mladi. Imamo še turistično društvo Pro Loco Val Resia, ki ga vodi mlad ženski kolektiv, in druga društva, ki si prizadevajo za ohranitev naših običajev. V njih se udejstvujejo predvsem mladi.«

Ali mladi govorijo rezijansko narečje slovenščine?

»Ljudje moje starosti še govorijo rezijansko, predvsem če sta oba starša Rezijana. Mladi rezijanščino razumejo, vendar govorijo italijansko. A pri mnogih eden izmed staršev ne prihaja iz Rezije. Tako je na primer tudi pri meni.«

Ga vi govorite?

»Razumem vse in trudim se, da bi v narečju tudi govorila, zlasti zdaj, ko sem več v stiku z domačini, ki govorijo rezijansko, še posebej s starejšimi. Kljub temu da se bolj spontano izražam v italijanščini. Moj oče je Rezijan, mati pa prihaja iz Karnije, tako da sem se prej naučila furlanščine. Ker sem pretežno živela in delala izven doline, sem vedno govorila v italijanščini.«

10Poboznost v RezijiV vsakdanjem življenju, v cerkvi, na občini, v šoli – koliko je rezijansko narečje prisotno v rabi?

»V cerkvi na Ravanci ob nedeljah prebirajo evangelij tudi v rezijanskem narečju, v rezijanščini se med obredi tudi poje, še posebej na Solbici. Na občini je uslužbenec, ki z občani govori rezijansko. Narečje se poučuje tudi v šoli. Ko se srečamo, z menoj vsi starejši govorijo v narečju, čeprav jim odgovarjam v italijanščini. Kjer se ljudje pogosto srečujejo, na primer v baru, je slišati govoriti rezijansko in tudi nekatera društva, ki delujejo v dolini, si prizadevajo za to, da bi se na srečanjih govorilo v narečju – če ga vsi navzoči člani razumejo, seveda.«

Razen zelo redkih izjem skoraj vsi jezikoslovci rezijansko narečje uvrščajo med slovenska narečja. Kakšen je vaš odnos do tega »jezikovnega vprašanja«?

»Strinjam se z jezikoslovci, ki rezijanščino uvrščajo med slovenska narečja.«

In kako na to gledajo drugi prebivalci Rezije?

»Velik del prebivalcev se z njimi strinja, del pa očitno ne.«

Bi se bilo za oživitev domačega narečja in za izboljšanje stikov s Slovenijo koristno naučiti slovenskega knjižnega jezika?

»Govoriti več jezikov je po mojem bogastvo. Gotovo bi bilo to zelo koristno tudi za izboljšanje stikov s sosednjo Slovenijo. Tudi za delavce na področju turizma je znanje jezikov sosednjih držav uporabno. Za oživitev rezijanskega narečja … Ne bi vedela. Po mojem bi si bilo treba prizadevati predvsem za to, da bi se ga govorilo v družinah, da se ne bi izgubilo.«

Kaj bi po vašem lahko privedlo do oživitve aktivne rabe rezijanskega narečja v družinah?

»Predvsem njegova zgodnja raba, že od otroštva. Poleg tega bi se ga moralo poučevati v šoli in morda ustvarjati priložnosti za aktivno rabo narečja – dokler so še osebe, ki ga pravilno govorijo.«

Kakšne so po vašem mnenju priložnosti za mlade, da bi ostali v dolini Rezije ali se vračali?

»Trenutno jih ni veliko. Če bi se v dolini ustvarilo več delovnih mest, morda z razvojem turizma, bi se kdo gotovo vrnil v Rezijo.« (Luciano Lister in Janoš Ježovnik)

10Muzej brusacaNel mondo, Resia è conosciuta per il proprio patrimonio naturale e culturale e soprattutto per le sue peculiari usanze, tra cui la danza. In particolar modo tra i linguisti è conosciuta anche per la variante dialettale dello sloveno lì parlata. A Prato di Resia/Ravanca abita Mara Paletti Bertulawa. Ha 42 anni e fino al 1996 ha vissuto a Tarvisio/Trbiž, dove ha frequentato le scuole e iniziato a lavorare nel settore del commercio. Il suo attaccamento a Resia è sempre stato forte. Fin dalla sua infanzia con la sua famiglia vi ha fatto rientro ogni fine settimana e, pur non avendo molti legami in valle, ha sempre preferito stare lì. Nella valle ai piedi del Canin oggi è attiva in più ambiti, tra l’altro anche come consigliere di minoranza al Comune di Resia.

Lavora in ambito culturale e a contatto coi turisti. L’interesse per il patrimonio culturale della Val Resia è forte?

«Da dicembre 2016 lavoro presso il Museo dell’Arrotino a Stolvizza. Mi sono avvicinata a questa realtà culturale, che si occupa di preservare e trasmettere alle future generazioni questo mestiere tipico della Val Resia, nell’estate del 2015, garantendo le aperture del Museo il sabato e la domenica nel periodo estivo. Ho ripetuto l’esperienza anche l’estate successiva, ricoprendo anche il per me nuovo ruolo di segretaria all’interno dell’Associazione Arrotini, il C.A.M.A. (Comitato Associativo Monumento all’Arrotino). Sono a contatto con molti turisti di varia provenienza, italiani, sloveni e austriaci. La maggior parte di essi è interessata al dialetto resiano e si chiede se si parli ancora o meno; tanti chiedono di sentire qualche parola in resiano. Molto interesse è rivolto anche alla danza».

Stando ai dati ufficiali, Resia conta poco più di 1000 abitanti. Quali opportunità offre e quali problematiche presenta?

«Vivo in una valle meravigliosa, con un ricco patrimonio culturale, un ambiente pressoché incontaminato, dove si possono fare delle bellissime escursioni. A Stolvizza/Solbica è attiva un’associazione che si occupa di mantenere puliti e ben segnalati con apposite tabelle vari sentieri. A Prato c’è la sede del Parco delle Prealpi Giulie con il centro visite e gli allestimenti espositivi, che invitano a visitare e conoscere l’area protetta. Lì vengono, inoltre, proposti laboratori didattici, rivolti in particolare alle scolaresche in visita. Abbiamo un plesso scolastico costituito da scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, che permette ai bambini di frequentare le scuole a Resia. Da quest’anno è stata aperta anche una Sezione primavera, con bimbi dai 24 ai 36 mesi e questo ci fa ben sperare per il futuro. Le problematiche più rilevanti sono perlopiù legate alla mancanza di posti di lavoro in valle».

Che rapporto hanno le giovani generazioni col patrimonio culturale locale?

«Abbiamo il Gruppo Folkloristico Val Resia, di cui ho fatto parte per molti anni, che è nato ufficialmente nel 1838 ed è costituito per la maggior parte da giovani; la Pro Loco con un direttivo giovane tutto al femminile e altre associazioni attive in valle che si occupano di mantenere vive le nostre tradizioni, composte in prevalenza da giovani».

I giovani parlano il dialetto sloveno resiano?

«Quelli della mia età parlano ancora in resiano, soprattutto se hanno entrambi i genitori resiani. I giovani capiscono il resiano, però parlano in italiano. Ma molte delle loro famiglie sono composte da un genitore che non è di Resia, come nel mio caso».

E Lei lo parla?

«Lo capisco tutto, cerco di parlarlo ora che sono più a contatto con persone locali che parlano in resiano, soprattutto anziani, anche se mi viene più spontaneo parlare l’italiano. Vede, mio padre è di Resia e mia mamma è carnica; ho imparato prima il friulano. Avendo vissuto e lavorato maggiormente fuori valle, ho sempre parlato in italiano».

Nella vita quotidiana; in chiesa; in comune; a scuola: quanto è parlato e presente il resiano?

«In chiesa a Prato la domenica viene letto il Vangelo anche in resiano e vengono eseguiti, inoltre, canti in resiano, soprattutto durante le celebrazioni nella frazione di Stolvizza. In comune il funzionario addetto si rivolge ai cittadini in resiano. Il resiano è insegnato anche a scuola. Nella vita quotidiana tutti gli anziani quando mi incontrano mi parlano in resiano, anche se io gli rispondo in italiano. Nei punti di aggregazione più frequentati, come al bar, si sente parlare in resiano e anche qualche associazione attiva in valle cerca di improntare l’incontro in dialetto, naturalmente se tutti i soci presenti lo capiscono».

Salvo rarissime eccezioni, la quasi totalità dei linguisti colloca il resiano nell’ambito del sistema dialettale dello sloveno. Come si pone Lei rispetto alla »questione linguistica«?

«Sono d’accordo con i linguisti, che collocano il resiano nel sistema dialettale sloveno».

E come viene percepita dagli abitanti della Val Resia?

«C’è una buona parte di abitanti che sono d’accordo e una parte che chiaramente non lo è».

Per rivitalizzare il dialetto locale e per maggiori contatti con la Slovenia – sarebbe utile imparare lo sloveno standard?

«Parlare più lingue a mio parere è un arricchimento, certamente per avere maggiori contatti con la vicina Slovenia è utilissimo. Anche per chi lavora in ambito turistico è utile sapere parlare le lingue dei paesi confinanti. Per rivitalizzarlo – non saprei, secondo me bisogna insistere soprattutto affinché si parli in famiglia, in modo che non vada perduto».

Secondo Lei cosa potrebbe portare a un recupero dell’uso attivo del dialetto resiano nelle famiglie?

«Parlarlo fin da bambini, prima di tutto. Poi insegnarlo nelle scuole e, forse, creare delle occasioni comuni per parlarlo insieme – finché ci sono le persone che lo parlano correttamente».

Quali prospettive vede affinché i giovani restino o tornino in Val Resia?

«Di prospettive al momento non ne vedo molte. Certamente, se si creassero posti di lavoro in valle, magari sviluppando il settore turistico, qualcuno ritornerebbe a vivere a Resia».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp