Walter Bandelj pri nadškofu Zoretu_Bandelj dall’arcivescovo di Lubiana

Zore in BandeljV ponedeljek, 21. maja, je predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM sprejel deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja. Pobuda za srečanje je nastala na podlagi čestitk, ki jih je predsednik SSO posredoval nadškofu Zoretu za 25. obletnico ustanovitve samostojne slovenske škofovske konference. Dogodek, ki se je zgodil februarja 1993, je bil takrat izrednega pomena tudi za Slovence v zamejstvu in zdomstvu ter še posebej za slovenske vernike v Furlaniji Julijski krajini.

Po 25. letih je vloga Slovenske škofovske konference v odnosu do Slovencev v zamejstvu še vedno aktualna in temeljnega pomena. V tem smislu se je predsednik SSO tudi zahvalil nadškofu Zoretu za prisotnost na 40. obletnici ustanovitve Sveta slovenskih organizacij. V nadaljevanju sestanka pa se je pogovor dotaknil aktualnih tem, ki zadevajo cerkveno in versko področje ter možnosti sodelovanja z osrednjo slovensko Cerkvijo.

Predsednik SSO Walter Bandelj je nadškofu Zoretu predstavil nenadomestljivo vlogo, ki jo pri ohranjanju slovenskega jezika in zavesti opravljajo duhovniki. To področje bo še posebno pomembno v prihodnjih letih zaradi upada duhovniških poklicev in sekularizacije družbe. Omenjen je bil tudi problem vključevanja slovenščine v cerkvene obrede na Videmskem, pri čemer bodo predstavniki SSO posredovali, da se to vprašanje reši na krajevni ravni.

Nadškof msgr. Stanislav Zore je med pogovorom podčrtal vlogo, ki jo v sklopu Cerkve opravljajo laiki in omenil delovanje katoliških organizacij v Sloveniji. Te predstavljajo širšo skupnost, ki se povezuje v Svet katoliških laikov Slovenije, v katerem je vključenih 36 organizaciji. Koristno bi bilo, če bi se na ravni civilne družbe to povezovanje razširilo tudi v zamejski prostor, kjer je prav tako delovanje laikov zelo bogato in raznoliko ter pri tem vključuje še prizadevanje za slovenski jezik in identiteto.

Srečanje s predsednikom Slovenske škofovske konference nadškofom Stanislavom Zoretom se je zaključilo z mislijo na ustanovitev te pomembne cerkvene ustanove, ki je od vsega začetka bila vedno blizu Slovencev v zamejstvu in zdomstvu. Slovesna maša za domovino in v spomin na 25. obletnico ustanovitve SŠK bo v četrtek, 21. junija, ob 18. uri v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja. (Tiskovni urad SSO)

Lunedì, 21 maggio, il presidente della Conferenza episcopale slovena e arcivescovo metropolita di Ljubljana, mons. Stanislav Zore OFM, ha ricevuto il presidente regionale della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj. L’incontro ha fatto seguito all’invio delle congratulazioni all’arcivescovo Zore, da parte del presidente della SSO, in occasione del 25. anniversario dell’istituzione di una conferenza episcopale slovena autonoma. L’avvenimento, che risale al febbraio del 1993, al tempo è stato di straordinaria importanza anche per gli sloveni delle comunità minoritarie d’oltreconfine e per quelli in emigrazione, nonché, soprattutto, per i fedeli sloveni del Friuli Venezia Giulia.

25 anni dopo il ruolo della Conferenza episcopale slovena resta sempre attuale e di importanza fondamentale in rapporto agli sloveni d’oltreconfine. In tal senso il presidente della SSO ha, tra l’altro, ringraziato l’arcivescovo Zore per la sua presenza al 40. d’istituzione della Confederazione delle organizzazioni slovene. Nel corso dell’incontro sono stati toccati temi d’attualità di ambito ecclesiastico e religioso, nonché le possibilità di collaborazione con la Chiesa slovena centrale.

Il presidente della Sso Bandelj ha presentato all’arcivescovo Zore l’insostituibile ruolo rivestito dai sacerdoti nel mantenimento di lingua e coscienza slovene. Tale argomento diventerà particolarmente importante nei prossimi anni, considerati il crollo delle vocazioni e la secolarizzazione della società. È stato menzionato, tra l’altro, il problema dell’inclusione delle sloveno nei riti ecclesiastici in provincia di Udine, rispetto al quale i rappresentanti della Sso faranno da mediatori, affinché la questione sia risolta a livello locale.

Nel corso del colloquio l’arcivescovo, mons. Stanislav Zore, ha sottolineato il ruolo svolto in ambito ecclesiasticodai laici ie menzionato l’opera delle organizzazioni cattoliche in Slovenia. Queste rappresentano una più ampia comunità che si raccoglie nello Svet katoliških laikov Slovenije (it. Confederazione dei laici cattolici di Slovenia), al quale sono affiliate 36 organizzazioni. Sarebbe utile che a livello di società civile tale collegamento si estendesse anche all’area d’insediamento della minoranza, dove l’attività dei laici è altrettanto ricca e diversificata e include lo sforzo in favore di lingua e identità slovene.

L’incontro col presidente della Conferenza episcopale slovena, mons. Stanislav Zore, si è concluso con un pensiero in merito all’istituzione di tale importante istituzione ecclesiastica, che, fin dall’inizio, è sempre stata vicino agli sloveni d’oltreconfine e in emigrazione. La messa solenne per la patria e in ricordo del 25. anniversario di fondazione della Conferenza episcopale slovena sarà celebrata giovedì, 21 giugno, alle 18.00, nella cattedrale di San Nicolò a Ljubljana.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp