Vse večja podpora za večjezični pouk_Scuola plurilingue, cresce il sostegno

W. Bandelj, K. Dobrila in A. Wedam z učiteljicami in otroci v ukovški osnovni šoli

V ponedeljek, 15. aprila, sta se predsednika krovnih organizacij – Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodarske zveze, Walter Bandelj in Ksenija Dobrila, mudila na obisku v ukovškem šolskem poslopju. Tam sta se srečala z odbornikom za kulturo Občine Naborjet-Ovčja vas, Albertom Busettinijem, da bi lahko s prve roke ugotovili, kako se razpleta vprašanje o večjezičnem pouku v okviru Večstopenjskega šolskega zavoda Trbiž. Srečanja se je udeležila tudi predsednica Sso-ja za vidensko pokrajino, Anna Wedam.

Obisk je bil še posebej zanimiv za predsednico Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenijo Dobrila, ki svojo funkcijo opravlja le od marca.

Nova predsednica Skgz-ja, ki je sicer tudi sama delala kot učiteljica in šolska ravnateljica, je pokazala precejšnje zanimanje in naklonjenost poskusnemu večjezičnemu pouku, ki ga že drugo leto zapored projektno izvajajo tako v ukovškem otroškem vrtcu kot v prvih treh razredih ukovške osnovne šole. V okviru projekta so učni jeziki italijanščina, nemščina in slovenščina, delno pa tudi furlanščina in angleščina.

80.000 evrov, ki jih je svojčas Dežela Furlanija Julijska krajina na podlagi zaščitnega zakona za slovensko manjšino (38/01) namenila poskusnemu večjezičnemu pouku, Medobčinska teritorialna zveza za Železno in Kanalsko dolino pa ni še prejela. Tako bodo dejavnosti do konca šolskega leta izpeljali samostojno. Finančno bo prispevala Občina Naborjet-Ovčja vas, delno pa tudi društvo nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein in slovensko Združenje Don Mario Cernet.

Odbornik za kulturo Občine Naborjet-Ovčja vas, Alberto Busettini, je spet izpostavil, kako je začetek projekta poskusnega večjezičnega pouka nastal po želji samega teritorija in kasneje tudi prepričal starše, ki so začetno o njem imeli premisleke.

V letih so šole v Kanalski dolini, tudi v sodelovanju z domačimi društvi nemške skupnosti Kanaltaler Kulturverein in slovenske skupnosti Planika in Don Mario Cernet, organizirale razne dejavnosti s poudarkom na domače manjšinske jezike, vendar pogosto le projektno, odvisno od razpoložljivih sredstev.

Že leta 2011 sta občinska sveta na Trbižu in Naborjetu-Ovčji vasi sprejela sklep za uvedbo pouka v slovenščini in nemščini v okviru trbiškega Večstopenjskega zavoda. Projekt poskusnega večjezičnega pouka je pa nastal po posvetu v Beneški palači v Naborjetu, ki so ga domača društva organizirala leta 2016, in podpisu skupne resolucije s strani Občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž ter društev slovenske in nemške manjšine januarja 2017. Resolucija se je sklicevala na državne in deželne zaščitne zakone.

Predstavniki ustanov, ki so resolucijo podpisale, so se maja 2017 odpravili na izlet v večjezične šole v dolinah Fassa in Badia – tja, kamor so večjezično že poučevali. Oktobra 2017 so pa za ustanovitev večjezičnega šolskega sistema v Kanalski dolini na skupno pobudo odbornikov za šolstvo Občin Naborjet-Ovčja vas, Alberto Busettini, in Trbiž, Barbara Lagger, ustanovili znanstveno komisijo, ki bi začela izdelati fleksibilen model večjezičnega kurikuluma za šole vseh stopenj v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž.

Odbornik Busettini je predsednika Sso-ja in Skgz-ja spet opozoril na željo domačinov po stalni rešitvi za večjezični pouk in ju prosil za posredovanje pri deželnih in državnih oblasteh.

Ksenija Dobrila je pa namignila na možnost, da bi večjezični pouk financirali preko zakona 482/99 za vse jezikovne manjšine, ki je pa finančno podhranjen. Z vsakoletno prošnjo za sredstva za večjezični pouk preko zakona 482/99 bi Večstopenjski zavod Trbiž opozoril Državo na finančno podhranjenost zakona.(Luciano Lister)

A. Wedam, A. Busettini, K. Dobrila in W. Bandelj

Lunedì, 15 aprile, i presidenti delle due organizzazioni confederative della minoranza slovena la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e l’Unione culturale economica slovena-Skgz, Walter Bandelj e Ksenija Dobrila,  si sono recati in Val Canale in visita al plesso scolastico di Ugovizza/Ukve. Lì si sono incontrati con l’assessore alla cultura del comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Alberto Busettini, per constatare di persona gli sviluppi rispetto all’insegnamento plurilingue nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž. All’incontro ha partecipato anche la presidente della Sso per la provincia di Udine, Anna Wedam.

La visita è stata di particolare interesse per la presidente dell’Unione culturale economica slovena, Ksenija Dobrila, che ricopre la propria carica da marzo.

La nuova presidente, che ha lavorato come insegnante e dirigente scolastica, ha mostrato discreto interesse e favore per la sperimentazione plurilingue, attuata già per il secondo anno consecutivo sia nella scuola d’infanzia sia nelle prime tre classi della scuola primaria di Ugovizza/Ukve. Nell’ambito del progetto sono lingue d’insegnamento l’italiano, il tedesco, lo sloveno e in parte anche il friulano e l’ inglese.

L’Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Valcanale non ha ancora ricevuto gli 80.000 euro a suo tempo assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’insegnamento sperimentale plurilingue sulla base della legge di tutela della minoranza slovena (38/2001). Fino alla fine dell’anno scolastico in corso, quindi, le attività del progetto sperimentale plurilingue saranno portate a termine autonomamente. A contribuire finanziariamente sarà il Comune di Malborghetto-Valbruna e, in parte, anche il circolo culturale tedesco Kanaltaler Kulturverein e l’Associazione/Združenje Don Mario Cernet.

L’assessore alla cultura e istruzione del Comune di Malborghetto-Valbruna, Alberto Busettini, ha spiegato di nuovo come il progetto di sperimentazione plurilingue sia nato per desiderio dello stesso territorio e come, in seguito, abbia convinto anche quei genitori che inizialmente nutrivano dubbi a riguardo.

Negli anni le scuole della Valcanale, anche in collaborazione con i circoli delle comunità tedesca, Kanaltaler Kulturverein, e slovena, Planika e Don Mario Cernet, hanno organizzato diverse attività incentrate sulle lingue minoritarie, che spesso erano tuttavia solo a progetto, dipendenti dalle risorse finanziarie disponibili.

Già nel 2011 i consigli comunali di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna si erano espressi per l’istituzionalizzazione dell’insegnamento di sloveno e tedesco nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio. Il progetto di sperimentazione plurilingue è sorto sulla scia del convegno organizzato nel 2016 al Palazzo Veneziano di Malborghetto dai sodalizi delle minoranze linguistiche locali e a seguito della firma, nel gennaio del 2017, di una risoluzione congiunta da parte dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio e dei sodalizi delle minoranze slovena e tedesca. La risoluzione si richiamava alle leggi di tutela statali e regionali delle minoranze linguistiche.

A maggio 2017 i rappresentanti delle istituzioni firmatarie della risoluzione si sono recati in gita nelle scuole plurilingui di Val di Fassa e Val Badia  dove l’insegnamento plurilingue era già realtà. Su iniziativa congiunta degli assessori all’istruzione dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, Alberto Busettini e Barbara Lagger, ai fini dell’istituzione di un sistema scolastico plurilingue in Valcanale a ottobre 2017 è stata istituita una commissione scientifica, col compito di elaborare un modello flessibile di curriculum plurilingue per le scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio.

L’assessore Busettini ha fatto di nuovo presente ai presidenti di Sso e Skgz il desiderio della popolazione locale rispetto a una soluzione stabile per l’insegnamento plurilingue, pregandoli di mediare a riguardo presso le autorità regionali e statali.

Ksenija Dobrila ha accennato alla possibilità di finanziare l’insegnamento plurilingue attraverso la legge 482/1999, che tutela tutte le minoranze linguistiche  che è, però, sottofinanziata. Presentando ogni anno domanda di finanziamento per l’insegnamento plurilingue attraverso la legge 482, l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio richiamerebbe l’attenzione dello Stato sulla scarsa copertura finanziaria della legge.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp