Večjezicni pouk je stekel tudi letos_Il progetto plurilingue ora è partito

Večjezični pouk v osnovni šoli v Ukvah/Il progetto plurilingue nella scuola primaria di Ugovizza

Projekt poskusnega večjezičnega pouka v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž je končno stekel. Postopek za izbiranje potrebnih strokovnjakov za slovenski in nemški jezik se je zaključil. Ravnateljica Doris Siega pravi, da birokratskih zapletov ni več. S tem, da se trenutno pouk v otroških vrtcih in osnovnih šolah odvija v razredu in ne na daljavo, bodo projekt poskusnega večjezičnega pouka izvajali tako kot v prejšnjih šolskih letih – ob prisotnosti strokovnjakov za slovenščino in nemščino v samih razredih.

Projekt poskusnega večjezičnega pouka financira za zdaj Dežela Furlanija- Julijska krajina, ki je izvajanju le-tega v šolskem letu 2020-2021 namenjala isto vsoto kot v prejšnjem letu – kljub temu, da vsako leto projekt poskusnega večjezičnega pouka širijo na nadaljnje razrede. Zato je sprva kazalo, da bi morali tedensko število učnih ur v slovenščini in nemščini za vsak razred skrčiti. S tem, da je projekt poskusnega večjezičnega pouka letos stekel kasneje, bo verjetno zmanjšanje števila učnih ur le omejeno. Bralce spominjamo, da bodo v šolskem letu 2020-2021 poskusni večjezični pouk izvajali v vseh zadnjih letnikih otroških vrtcev in prvih in drugih razredih osnovnih šol v Kanalski dolini. Ker je tam poskusni večjezični pouk stekel že v šolskem letu 2017-2018, bodo v osnovni šoli v Ukvah večjezično poučevali od prvega do petega razreda. V Železni dolini, oziroma v šolskih poslopjih občin Tablja in Kluže, ki prav tako delujejo pod okriljem Večstopenjskega zavoda Trbiž, bodo poučevali furlanščino in nemščino.

Deželno odborništvo za šolstvo je sprožilo postopek pri Ministrstvu za šolstvo za priznanje projekta poskusnega večjezičnega pouka za ministrsko eksperimentiranje. Projekt poskusnega večjezičnega pouka spada tudi v deželno reformo o šolstvu, ki ga mora obravnavati paritetna komisija država-dežela. Če bo prišlo do regionalizacije šolskega sistema, bo v okviru le-te prišlo do priznanja večjezičnega šolstva v Kanalski dolini in do možnosti deželnih lestvic za dvojezične učitelje. Te bi zaposlilo samo Ministrstvo za šolstvo. (U. D.)

All’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž il progetto d’insegnamento plurilingue è finalmente partito anche per questo anno scolastico. Si è concluso, infatti, il procedimento di selezione dei necessari esperti di lingua slovena e tedesca. Come confermato dalla dirigente scolastica, Doris Siega, gli intoppi burocratici sono stati superati. Al momento nelle scuole d’infanzia e primarie la didattica avviene in presenza e non a distanza, ragion per cui il progetto plurilingue sarà attuato con le stesse modalità degli anni scolastici scorsi – in presenza degli esperti di sloveno e tedesco nelle stesse classi.

Attualmente il progetto plurilingue è finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Sebbene in ogni anno scolastico venga esteso a un’ulteriore generazione di alunni, anche per l’anno scolastico 2020-2021 le risorse stanziate per attuarlo sono pari a quelle stanziate nell’anno scolastico precedente. All’inizio era sembrato, quindi, che sarebbe stato necessario diminuire il numero di ore in sloveno e tedesco riservato a ogni classe; visto che quest’anno il progetto è iniziato più tardi rispetto agli anni scolastici scorsi, però, la riduzione del numero di ore sarà molto limitata o non ci sarà affatto.

Ricordiamo che nell’anno scolastico 2020-2021 il progetto d’insegnamento plurilingue sarà attuato in tutte le ultime annualità delle scuole d’infanzia e in tutte le classi prime e seconde delle scuole primarie della Valcanale. Visto che lì ha preso il via già nell’anno scolastico 2017-2018, nella scuola primaria di Ugovizza/Ukve il progetto plurilingue sarà attuato dalla classe prima fino alla quinta. Nel Canal del Ferro, ovvero nei plessi scolastici dei comuni di Pontebba e Chiusaforte (anch’essi attivi in seno all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio), saranno impartiti il friulano e il tedesco.

L’assessorato regionale all’Istruzione ha avviato il procedimento, presso il Ministero dell’Istruzione, al fine del riconoscimento del progetto plurilingue quale sperimentazione ministeriale. Il progetto d’insegnamento plurilingue rientra anche nella proposta di riforma scolastica regionale in attesa di essere esaminata dalla commissione paritetica Stato-Regione. Qualora la regionalizzazione del sistema scolastico passasse, nell’ambito della riforma si giungerebbe a un riconoscimento della scuola plurilingue in Valcanale e alla possibilità di stilare graduatorie regionali per gli insegnanti bilingui, stipendiati dallo stesso Ministero dell’Istruzione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp