V katekizem se vrača domači jezik_Lo sloveno ritorna nel catechismo

2katekizemV učenju katekizma v Benečiji se vrača slovenski izik. Po desetlietjih zaperjanja do domače molitve, pietja an besied, se čuje nieka odpartost v duhu samega Evangelija. Cierku bi muorla nimar biti kraj sparjetja ljudi različnih iziku an kultur, konstruktiunosti in bogastva. Škoda par nas nie bluo nimar takuo. Posledice fašistične prepuovedi slovenskega izika tudi v cierkvah se šele poznajo an se še kako čujejo.

V Benečiji se je skuoze lieta slovenska besieda obvarvala posebno zauoj viere, saj je bla v cierkvah, v faružah an par katekizmu nimar doma. Manku do lieta 1933, kàr jo je sam Mussolini prepoviedu. Sada pa je ura an cajt, de se bojo otroci učili katekizem an bojo par parvem svetem obhajilu pieli an molil’ v jeziku, ki ima v domačem okolju glaboke kornine, ki jih je pa trieba zalivati, de bi na usahnile. Če je paršlo do tele liepe novuosti, se muormo zahvaliti msgr. Marinu Qualizzi, združenju Blankin an posebe Aniti Bergnach, ki kupe z drugimi sodelavci so sklicali srečanja, de ne bi v današnjem vičjezičnem an multikulturnem kontekstu ostali štopinjo nazaj s cajtan.

Sevieda je tuole mogoče zaradi odpartosti špietarskega in podutanskega famoštra g. Micheleja Zanona ter ramovškega in čampejskega famoštra g. Giovannija Driussija, s podpuoro čedajskega dekana msgr. Livia Carlina.

2Anita BergnachAnita Bergnach je slovenskega maternega izika (po očetu iz Dreke po materi pa iz Postojne). Že lieta uči slovenski izik an književnost na dvojezični srednji šuoli v Špietru. Živiela je puno liet v Vidnu, kjer je vodila skupino otruok par katekizmu. Lietos se je preselila v Špietar an tle ponudla suojo pomuoč, naj v slovenskim naj v italijanskim iziku.

Po želji nekaterih staršu bo v špietarski fari par katekizmu tekla tudi slovenska domača besieda. Je pa še v parpravi koledar an program telih srečanj, med kerimi bojo ob slovenski piesmi an molitvi guorili o še živih tradicijah v Nediških dolinah. V špietarskem faružu bo katekizem začeu 14. otuberja an bo šu naprej vsako saboto med 9.30 an 10.30. V nediejo, 15. otuberja, bojo par maši v Špietarski farni cierkvi požegnali šuolske naharbatnike (rukzake).

V Dolenji Miersi bo par katekizmu Anita vodila skupino 7 otruok, ki hodijo v drugi razred primarne šuole. Katekizem bo začeu 11. otuberja an puojde naprej vsako sriedo ob 16.15 za adno uro. Tudi tam bo predlagala staršem, naj se kjek nardi po slovensko.

Na dvojezični šuoli pa, znotra katekistične dejavnosti fare Fuojde, bo katekizem popunama dvojezičen. Vodila ga bo od 13. otuberja vsak petak, med 16. in 17. uro, le Anita Bergnach v sodelovanju s kolegico Vesno Jagodic. Do sada je 15 vpisanih, venč part iz drugega razreda dvojezične osnovne šuole.

Vsako prvo soboto v miescu se bo skupina udeležla maše po slovensko v Špietru.

Nell’insegnamento del catechismo nella Slavia Friulana ritorna lo sloveno. Dopo decenni di chiusura alla preghiera, al canto e alla parola in lingua locale, si avverte un’apertura nello spirito dello stesso Vangelo. La Chiesa dovrebbe sempre essere un luogo che accoglie persone di diverse lingue e culture, di costruttività e ricchezza. Purtroppo nelle nostre zone non è sempre stato così. Le conseguenze della proibizione fascista della lingua slovena anche nelle chiese si notano e si avvertono, in qualche modo, ancora.

Nella Slavia la parola slovena è stata mantenuta negli anni soprattutto grazie alla fede, perchè nelle chiese, nelle canoniche e nel catechismo è sempre stata di casa. Almeno fino al 1933, quando fu lo stesso Mussolini a proibirla. Ora i tempi sono maturi perchè i bambini apprendano il catechismo e alla prima comunione cantino e preghino in una lingua con profonde radici nell’ambiente locale, che vanno innaffiate, affinché non si secchino. Per essere arrivati a questa bella novità, dobbiamo essere grati a mons. Marino Qualizza, all’associazione Blanchini e soprattutto a Anita Bergnach, che, assieme a altri collaboratori, hanno convocato un incontro mirato a non restare un passo indietro coi tempi, nell’attuale contesto di un mondo plurilingue e multiculturale.

Ovviamente ciò è stato reso possibile grazie all’apertura di don Michele Zanon, parroco di San Pietro al Natisone/Špietar e San Leonardo/Podutana, don Giovanni Driussi, parroco di Faedis/Fuojda e Campeglio, nonché di mons. Livio Carlino, vicario foraneo di Cividale.

Anita Bergnach è di lingua madre slovena (ha origini nel comune bilingue di Drenchia/Dreka da parte di padre e in quello di Postojna da parte di madre). Già da diversi anni insegna lingua e letteratura slovene alla scuola secondaria di primo grado con insegnamento bilingue sloveno-italiano a San Pietro al Natisone. Ha vissuto per diversi anni a Udine, dove ha diretto nel catechismo un gruppo di bambini. Quest’anno si è trasferita a San Pietro e qui ha offerto il proprio aiuto, sia in lingua slovena sia in lingua italiana.

Secondo il desiderio di alcuni genitori, nel catechismo della parrocchia di San Pietro ci sarà anche spazio per la locale lingua slovena. Al momento sono ancora in preparazione il calendario e il programma degli incontri, durante i quali, oltre ai canti e alle preghiere in sloveno, si parlerà anche delle tradizioni ancora vive nelle Valli del Natisone. Nella canonica di San Pietro il catechismo inizierà il 14 ottobre e proseguirà ogni sabato dalle 9.30 alle 10.30. Domenica, 15 ottobre, alla messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro saranno benedetti gli zainetti degli alunni.

A Merso di sotto Anita guiderà il catechismo per un gruppo di 7 bambini frequentanti la seconda classe della scuola primaria. Il catechismo inizierà l’11 ottobre e proseguierà ogni mercoledì dalle 16.15, per un’ora. Anche in tale sede Anita  proporrà ai genitori di svolgere alcune attività in sloveno.

Alla scuola bilingue, invece, il catechismo sarà svolto in modalità completamente bilingue, nell’ambito delle attività di catechesi della parrocchia di Faedis/Fuojda. Anita lo seguirà dalle 16.00 alle 17.00 di ogni venerdì dal 13 ottobre, in collaborazione con la collega Vesna Jagodic. Al momento conta 15 iscritti, per la maggior parte provenienti dalla seconda classe della scuola primaria bilingue.

Ogni primo sabato del mese il gruppo parteciperà alla messa in sloveno a San Pietro.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp