Strategija razvoja v dolini Nadiže_Una strategia per il Natisone

Zavod za turizem Dolina Soče skupaj z Občino Kobarid in v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Breginj, Borjana-Podbela, Kred-Staro selo ter Razvojnim društvom Breginjski kot pripravlja strategijo usmerjanja razvoja in dejavnosti na območju doline reke Nadiže. Namen je ugotoviti in analizirati trenutno stanje ter na podlagi dognanj najti usmeritve, ki bodo služile strategiji razvoja tega območja za prihodnja leta. Življenja v Breginjskem kotu in njegovi okolici ne opredeljujeta le obmejna lega in neugodna demografska slika ampak vse bolj tudi raba reke Nadiže in naraščajoči turistični obisk. Želja je tudi v prihodnje ohraniti kakovost reke in naravnega okolja, vzpostaviti ustrezno ravnotežje med turističnim razvojem ter kakovostjo in priložnostmi bivanja. Opravljen je že bil strokovni posvet z različnimi ustanovami ter analiza. Zelo pomemben pa je tudi pogled tamkajšnjih prebivalcev na stanje in prihodnost ožjega in širšega območja reke Nadiže. Vsi prebivalci tega območja so trenutno vabljeni k izpolnjevanju spletnega vprašalnika na povezavi https://www.1ka.si/nadiza2030.

Pri oblikovanju strategije si želijo pridobiti mnenja vseh generacij, zato naprošajo tudi mlajše generacije, da pri izpolnjevanju ankete ponudijo pomoč tudi starejšim.

L’Ente turismo della Valle dell’Isonzo (Zavod za turizem Dolina Soče), insieme al Comune di Kobarid e in collaborazione con le comunità di Breginj, Borjana-Podbela, Kred-Staro selo e il Circolo per lo sviluppo del Breginjski kot (Razvojno društvo Breginjski kot), sta preparando una strategia per lo sviluppo nella zona della Valle del Natisone da parte slovena. Partendo dall’analisi della situazione attuale, saranno individuate le direttive utili a dare un’indirizzo allo sviluppo dell’area nei prossimi anni.

Il Breginjski kot, infatti, non è caratterizzato solo da una posizione di confine e da un saldo demografico negativo, ma anche dalla presenza del Natisone e da un flusso turistico in crescita. Il proposito è di mantenere la qualità del fiume e dell’ambiente naturale, puntando a un equilibrio tra sviluppo turistico e qualità e opportunità di abitazione. Dopo un convegno che ha coinvolto diversi enti è stata elaborata un’analisi. Ma è molto importante anche come guardano al presente e al futuro della zona del Natisone i residenti stessi, per questo gli abitanti sono invitati a collaborare compilando un questionario on line (https://www.1ka.si/nadiza2030).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp