SSO tudi za beneške Slovence_La COS per gli sloveni e le nostre valli

Občni zbor Sveta slovenskih organizacij v Špietru

Svet slovenskih organizacij gleda naprej in bo še tarduo dielu za Slovence v Italiji, med katerimi ima še posebno par sarcu Benečane, Rezijane in Kanalčane, ki so narbuj potriebni pomoči, de obvarvajo svoj slovenski jezik in svojo slovensko kulturo, pa tudi de bojo še naprej živieli v svojih vaseh pod Matajuram, Kaninam in Višarjami. Sodelavu bo z vsiemi, ki se zaries trudé za dobro naših ljudi, brez nikoli pozabiti na svoje korenine, ki so slovenstvo, demokracija in kristjanstvo.

Tuole je sporočilo, ki je paršlo s 14. rednega občnega zbora (kongresa) Sveta slovenskih organizacij, ki je biu 16. novemberja v sali kamunskega konseja v Špietru, s številnimi gosti iz Furlanije Julijske krajine in Slovenije ter sevieda z delegati iz vsieh treh provinc, v katerih živé Slovenci.

Občni zbor je pokazu, kakuo je dielo SSO močnuo in spoštovano tudi v videnski provinci. »Gremo takuo naprej,« je svoj pozdrav zaparu špietarski šindik Mariano Zufferli, tudi v imenu te drugih sedmih domačih šindiku, ki so sedieli v parvih varstah.

Walter Bandelj

Predsednik SSO Walter Bandelj se je z močnimi besiedani zavzeu za Slovence v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. »Mrtvi smo brez naših prelepih dolin, ki so povsem pozabljene s strani države, dežele in medobčinskih zvez ter se nahajajo povsem na robu prepada. Zakaj se ni naredilo nič v teh letih za te doline? Mogoče pa te doline niso bile strateškega pomena? Prepričan sem, da se je uporabljalo isto kopito in glede, da je malo volilcev, nima pomena se z njimi posebej ukvarjat. Žalostno, vendar je tako! Ukinitev gorskih skupnosti je bila prava katastrofa, ustanovitev medobčinskih zvez je povzročila še večjo škodo. V tem času pa se onkraj meje, v Bovcu, v Kobaridu in v Tolminu uspešno pripravljajo in iščejo pravo smer za bodočnost Zgornjega Posočja. To čezmejno področje ima iste gorate karakteristike na obeh straneh meje, zaradi tega ne more biti izgovorov, da se ne da. Prevečkrat uporabljamo stavek “non se pol”, prevečkrat zvračamo krivdo na Evropo, na begunce, na pomanjkanje varnosti in še bi lahko našteval.(…) Pravilna je torej odločitev županov, ki so danes prisotni in se jim zahvaljujem, da so z okrepitvijo čezmejnega sodelovanja ustanovili cluster občin. Ta cluster, ki se naslanja na evropski duh in ima razvojno vizijo tega predela Benecije na podlagi sodelovanja in skupnega dela«.

Česnik in Bandelj

Vsak s svoje funkcije so obljubili pomuoč minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, predsednica državnozborske komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, senatorka Tatjana Rojc, italijanski poslanec v Državnem zboru Felice Žiža, generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk, deželni svetnik in tajnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, presdsednik skupščine furlanskih občin Diego Navarria, predsednik Italijanske unije v Sloveniji in na Hrvaškem Maurizio Tremul in predsednik SKGZ Rudi Pavšič. V dvorani so bli še trije regionalni konsiljeri: Giuseppe Sibau, Danilo Slokar in Massimo Moretuzzo.

Za občni zbor je SSO parpravu tudi prekrasen video o lepotah Benečije v domačem dialektu. Lahko si ga vsak pogleda na našem spletnem portalu www.dom.it.

Na občnim zboru v Špietru so tudi vebrali ljudj, ki bojo pejali naprej SSO v naslednjih treh lietah.

Za vidensko provinco so bli izvoljeni v izvaršni odbor Ezio Gosgnach, Sandro Quaglia, Anna Wedam, Larissa Borghese in Luciano Lister; v nadzorni odbor Michele Coren (efektivni) in Veronica Galli (nadomestna), v razsodišče Giuseppe Qualizza (efektivni) in Loretta Primosig (nadomestna).

Novi izvršni odbor, se bo zbrau 5. dičemberja v Gorici, de bi izvolu regionalnega predsednika in provincialne predsednike.

Nagrajenci

Na občnem zboru SSO v Špietru so dali priznanja zaslužnim članam in članicam, ki lietos praznujejo okoune oblietnice delovanja. Med članicami iz videnske province sta priznanje parjela naša zadruga Most, ki se je rodila 20 liet odtuod, in Zveza Slovenci po svetu, ki so jo nastavili v Žviceri 50 liet odtuod.

Na posebno vižo se je SSO zahvalu tudi Loretti Primosig, ki je puno liet dielala ku uslužbenka (impiegata) na čedajskem sedežu in je 1. otuberja šla na pension. Še naprej pa bo sodelovala s krovno organizacijo in še posebe z zadrugo Most, kjer je člancica upravnega odbora.

Seviede bo še naprej pisala za Dom. (J. H. – slike: Oddo Lesizza)

La Confederazione delle organizzazioni slovene guarda in avanti e continuerà a lavorare duramente per gli sloveni in italia. Tra questi ha particolarmente a cuore quelli della Slavia, di Resia e della Valcanale, che sono quelli che hanno bisogno di più aiuto nel mantenimento di lingua e cultura slovene e  per continuare a vivere nei propri paesi alle pendici del Matajur, del Canin e del Lussari. Collaborerà con tutti coloro che si danno realmente da fare per il bene della nostra gente, senza mai dimenticare le proprie radici, ovvero slovenità, democrazia e cristianesimo.

Questo è il messaggio lanciato dalla 14. assemblea ordinaria della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso che si è svolta il 16 novembre nella sala consiliare di San Pietro al Natisone/Špietar, alla presenza di numerosi ospiti del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia e di delegati da tutte e tre le province in cui gli sloveni sono presenti. L’assemblea ordinaria ha dimostrato come il lavoro della Confederazione delle organizzazioni slovene sia forte e rispettato anche in provincia di Udine. «Andiamo avanti così», ha concluso il proprio saluto il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, anche a nome di altri sette sindaci della zona, seduti nelle prime fila. Il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene, Walter Bandelj, si è impegnato con parole forti in favore degli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale.
Hanno promesso il loro aiuto anche il ministro della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik, la presidente della commissione parlamentare per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Ljudmila Novak, l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, la senatrice Tatjana Rojc, il deputato di lingua italiana nel parlamento sloveno Felice Žiža, il console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste-Trst, Vojko Volk, il consigliere regionale e segretario del partito Unione slovena-Ssk Igor Gabrovec, la presidente del comitato paritetico, Ksenija Dobrila, il presidente dell’Assemblea di comunità linguistica friulana, Diego Navarria, il presidente dell’Unione italiana in Slovenia e Croazia, Maurizio Tremul, e il presidente dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič. In sala c’erano anche tre consiglieri regionali: Giuseppe Sibau, Danilo Slokar e Massimo Moretuzzo.

Per l’assemblea generale la Confederazione delle organizzazioni slovene ha, tra l’altro, preparato un bellissimo video sulle bellezze della Benecia, in dialetto sloveno locale. Tutti possono guardarlo sul nostro sito internet www.dom.it

All’assemblea generale di San Pietro sono state, inoltre, elette le persone che continueranno a portare avanti l’attività della Confederazione delle organizzazioni slovene nei prossimi tre anni. Per la provincia di Udine sono stati eletti nel comitato esecutivo Ezio Gosgnach, Sandro Quaglia, Anna Wedam, Larissa Borghese e Luciano Lister; nel collegio dei revisori dei conti Michele Coren (effettivo) e Veronica Galli (suppletivo), nel collegio dei probiviri Giuseppe Qualizza (effettivo) e Loretta Primosig (supplettivo).
Il nuovo comitato esecutivo si riunirà il 5 dicembre a Gorizia/Gorica per eleggere il presidente regionale e i presidenti provinciali. All’assemblea ordinaria della Confederazione delle organizzazioni slovene a San Pietro sono stati, tra l’altro, assegnati riconoscimenti agli affiliati particolarmente meritevoli, che quest’anno festeggiano anniversari di attività tondi. Tra gli affiliati della provincia di Udine, a ricevere un riconoscimento sono stati la cooperativa Most, nata vent’anni fa, e l’Unione degli emigranti sloveni del Friuli Venezia Giulia-Zveza Slovenci po svetu, istituita in Svizzera 50 anni fa.
Particolare gratitudine è stata espressa dalla Confederazione delle organizzazioni slovene nei confronti di Loretta Primosig, che ha lavorato per molti anni come impiegata nella sede di Cividale e che il primo ottobre è andata in pensione. Continuerà, però, a collaborare con l’organizzazione confederativa, in particolar modo con la cooperativa Most, dove è membro del direttivo. Ovviamente continuerà a scrivere per il Dom.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp