Soča privablja veliko plovil_Il turismo sulle acque dell’Isonzo

Soča vsako leto privabi na tisoče gostov. Podatkov o letnem številu plovil na Soči sicer ni, dejstvo pa je, da je reka v najvišji sezoni ob ugodnem vremenu marsikdaj tudi preobremenjena. Leta 2008 so med slapom Boka in Trnovim ob Soči v konici sezone prešteli krepko nad 400 plovil dnevno, v njih pa se je po Soči spustilo več kot 1200 ljudi. Storitve povezane s Sočo je lani prodajalo okrog 30 podjetij. Po prvih zbranih podatkih je bila minula plovna sezona na Soči med uspešnejšimi.

Tudi letos je plovba po reki Soči in Koritnici dovoljena od 15. marca do 31. oktobra, v času od 9. do 18. ure. Za uporabo je potrebno kupiti dovolilnico, ki so naprodaj v vseh informacijskih centrih v Dolini Soče in tudi na nekaterih drugih prodajnih mestih. Cene bodo enake lanskim, a občine jih želijo v prihodnje zvišati. To je že pred začetkom letošnje sezone med uporabniki rek sprožilo val nezadovoljstva.

Nekdanji kaos in razpuščeno stanje na Soči se je uredilo s sprejetjem odloka o plovbi po Soči – sprejele so ga vse tri posoške občine – določitvijo zahtev za plovbo, vzdrževalca plovnega območja, določitvijo cen in infrastrukturno ureditvijo vstopnih in izstopnih mest. Za izvajanje plovnega režima skrbi Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči in skupaj s pogodbenimi izvajalci pregleduje vse plovne odseke reke Soče in preverja, ali je plovba varna.

Prihodek od prodaje dovolilnic je namenjen investicijskemu vzdrževanju, presežek prihodka nad odhodki pa razporedijo med tri posoške občine, na območju katerih je skupno 18 vstopno-izstopnih mest. Gre za namenska sredstva, ki jih občine vložijo v urejanje infrastrukture in prostora ob Soči, nad njihovo porabo pa bdi komisija, sestavljena iz predstavnikov vseh treh občin in medobčinske uprave, ki usklajuje investicijska vlaganja in določi namene za porabo sredstev.

Uporabnike rek in ponudnike turističnih storitev je v začetku letošnjega leta vznemirila vest, da nameravajo posoške občine v prihodnje občutno dvigniti cene dovolilnic. S tem ukrepom želijo predvsem zmanjšati preobremenjenost rek in zagotoviti več sredstev za investicije v infrastrukturo vstopno-izstopnih mest ter ponudbo dvigniti na višjo raven. Čeprav v Gospodarskem interesnem združenju (GIZ) raftarjev Dolina Soče nameravanim spremembam odločno nasprotujejo, bodo Posoške občine nadaljevale pripravo predloga novega odloka, ki bo določil nove cene. Vsakršno spremembo bodo morale sicer medsebojno uskladiti vse tri občine, za končno sprejetje spremenjenega odloka pa bo potrebna tudi potrditev na vseh treh občinskih svetih.

Lani so s prodajo dovolilnic za plovbo po Soči in Koritnici zbrali skoraj 177.000 evrov, od katerih so za investicije namenili okrog 103.000 evrov, preostanek pa porazdelili med občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Ta sredstva so namenili za obnovo brvi čez Sočo na območju Trnovega ter rekonstrukcijo vstopno-izstopnega mesta Srpenica 1 in Srpenica 2. Uredili so tudi več dostopnih poti in parkirišč. Vsako leto je potrebno tudi redno čiščenje struge in odstranjevanje raznih ovir iz rek, kar je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti uporabnikov. Poleg tega si morajo plovci, preden se podajo na reko, natančno preveriti vsa opozorila, informacije in stanje nameravane plovbne poti.

Čeprav ne gre zanemariti tudi drugih aktivnosti, kot so pohodništvo, alpinizem, kolesarstvo, ribolov, padalstvo, jadralno letalstvo, golf pa vodni športi, predvsem v Bovcu, poleti prinašajo večino zaslužka od turizma in Sočo postavljajo na zemljevid desetih najbolj priljubljenih središč vodnih športov na svetu.

Letos poleti bo po več letih nedelovanja na Kanin znova vozila gondola. Če bodo snežne razmere dopuščale, pa v Bovcu obljubljajo še dolgo zimsko sezono vse do prvomajskih počitnic. (P. U.)

Da parte slovena, ogni anno l’Isonzo attira migliaia di visitatori. Non ci sono dati circa il numero annuale di natanti, ma all’apice della stagione e col bel tempo, spesso sul fiume la calca è fin troppa.

Nel 2008, al culmine della stagione, tra le cascate di Boka e di Trnovo ob Soči sono stati registrati 400 natanti al giorno, con a bordo 1200 persone. Nello scorso anno, i servizi legati all’Isonzo sono stati offerti da circa trenta imprese. Stando ai primi dati raccolti circa i natanti sull’Isonzo nella scorsa stagione, questa è stata tra quelle di maggiore successo.

Anche quest’anno è permesso navigare sull’Isonzo e sul Koritnica dal 15 marzo al 31 ottobre, dalle 9.00 alle 18.00. Per usare i natanti va acquistata un’autorizzazione, in vendita in tutti i punti informativi della Valle dell’Isonzo e alcuni altri punti. Le tariffe saranno uguali all’anno scorso, ma in futuro i Comuni intendono alzarle. Tra gli utenti del fiume, questo ha già generato un’ondata di malcontento.

Il caos di un tempo in riva all’Isonzo è stato risolto con una serie di interventi normativi, come il decreto sulla navigazione sull’Isonzo – emanato da tutti e tre i comuni della Valle dell’Isonzo – la determinazione dei requisiti per la navigazione, delle tariffe e del manutentore dell’area di navigazione e la sistemazione infrastrutturale dei punti di ingresso e uscita. A occuparsi dell’attuazione del regolamento di navigazione è l’amministrazione intercomunale di Bovec, Kobarid, Tolmin e Kanal ob Soči, che, insieme agli esecutori a contratto, verifica tutti i tratti navigabili dell’Isonzo e la sicurezza della navigazione.

Le entrate generate dalla vendita dei fogli d’autorizzazione sono rivolte alla manutenzione d’investimento; l’eccedenza delle entrate sulle uscite, invece, è suddivisa tra i tre comuni della Valle dell’Isonzo, sul cui territorio sono presenti, in totale, 18 punti di accesso e uscita. I comuni investono tali risorse nella sistemazione delle infrastrutture e dell’area nelle vicinanze dell’Isonzo, sul loro utilizzo vigila una commissione composta da rappresentanti di tutti e tre i Comuni e dell’amministrazione intercomunale, che coordina gli investimenti e determina le finalità di utilizzo delle risorse.

Col rincaro dei fogli di autorizzazione, che gli utenti temono, si mira soprattutto a ridurre il sovraccarico sui fiumi e assicurare maggiori risorse per investire nelle infrastrutture dei punti di accesso e uscita e alzare di livello l’offerta. Sebbene il Gruppo d’interesse economico sia fermamente contrario ai cambiamenti che si prospettano, i comuni della Valle dell’Isonzo proseguiranno nella preparazione della nuova proposta di decreto di determinazione delle tariffe. Ogni modifica andrà concordata tra i tre comuni; l’approvazione definitiva del decreto dovrà passare anche per i tre consigli comunali.

Tramite le vendite dei fogli d’autorizzazione per la navigazione sull’Isonzo e sul Koritnica l’anno scorso sono stati raccolti quasi 177.000 euro. Di questi, 103.000 sono andati agli investimenti; la parte rimanente è stata suddivisa tra i comuni di Bovec, Kobarid e Tolmin. Tali risorse sono state destinate alla ristrutturazione delle passerelle sull’Isonzo nell’area di Trnovo e alla ricostruzione dei punti di accesso e uscita Srpenica 1 e Srpenica 2. Sono stati, inoltre, approntati diversi parcheggi e vie d’accesso. Ogni anno va regolarmente pulito l’alveo, come vanno rimossi diversi ostacoli dai corsi d’acqua, aspetto fondamentale per la sicurezza degli utenti.

Anche escursionismo, alpinismo, ciclismo, pesca, paracadutismo, velivolistica e golf hanno la propria importanza, ma in estate gli sport acquatici, soprattutto a Bovec, generano la maggior parte del profitto in ambito turistico e portano l’Isonzo nella lista delle dieci località più amate al mondo per gli sport acquatici.

Dopo diversi anni di inattività, quest’estate sarà di nuovo operativa la cabinovia per il Canin. Situazione neve permettendo, a Bovec la stagione turistica invernale sarà ancora lunga, fino alle vacanze del Primo maggio.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp