Skupaj za evropska sredstva_Insieme per i fondi europei

11Chinese Mlekuz Fuccaro1Občine Bovec, Kluže (Chiusaforte) in Rezija so pričele z dogovori o pripravi na skupen nastop k razvoju čezmejnega smučišča pod imenom Kanin-Sella Nevea. Čezmejno smučišče na Kaninu požene naprave s prvim decembrom, višje ležeča slovenska smučišča pa že teden prej.

Tri sosednje občine okoli smučišča na Kaninu se pa letos bolj odločno borijo za skupno pridobitev evropskih razvojnih sredstev. Tako so se v sredo, 22. novembra, župani Občin Kluže (Chiusaforte) Fabrizio Fuccaro, Rezije Sergio Chinese, in Bovec Valter Mlekuž, dogovorili o skupnem nastopu za razvoj čezmejnega smučišča Kanin. Srečanje se je odvijalo na povabilo župana Občine Kluže. Skupaj s turističnim gospodarstvom menijo, da je razvoj smučarsko-poletnega centra Kanin-Sella Nevea v prednostnem interesu vseh treh občin in zato tudi dežele Furlanije Julijske krajine in Slovenije.

Na slovenski strani Kanina je ključnega pomena postavitev novih žičniških naprav in umetnega zasneževanja. Na smučišču Sella Nevea nameravajo urediti novo bolj sončno smučarsko progo iz Golovca do obstoječe proge. Na celotnem sistemu si želijo posodobiti varnostni sistem zaščite proti plazovom ob novozapadlem snegu, da bo smuka vzpostavljena prej kot doslej. Od obiska na žičnici je odvisen množičen obisk turnih smučarjev na grebenih Kanina in njihov spust v Rezijo.

Župani se bodo o pobudi čezmejnega projekta pogovorili. Tako pripravljen projekt bodo skupaj predstavili pristojnim institucijam obeh držav in s podporo skupnemu projektu kandidirali za evropska sredstva.

Po 6. januarju se bodo župani ponovno srečali, da ocenijo napredek pri realizaciji dogovorjenega. Na ta sestanek bodo vabljeni tudi predstavniki resornih ministrstev Slovenije in FJK. Glede na dosedanje sodelovanje s predsednico FJK Deboro Serracchiani in s predsednikom slovenske republike Borutom Pahorjem, je pričakovati njuno podporo pri izvajanju čezmejnih projektov. (m.m.)

I comuni di Bovec, Chiusaforte e Resia/Rezija hanno iniziato a prendere accordi in vista di un approccio comune allo sviluppo del demanio sciabile transfrontaliero di Canin-Sella Nevea. La pista da sci transfrontaliera del Canin vedrà gli impianti in funzione dall’1 di dicembre, mentre le piste da sci slovene più in quota già una settimana prima.

I tre comuni a ridosso delle piste da sci del Canin quest’anno si battono con più decisione per accaparrarsi, insieme, i fondi europei di sviluppo. Per questo mercoledì, 22 novembre, i sindaci dei comuni di Chiusaforte, Fabrizio Fuccaro, Resia/Rezija, Sergio Chinese, e Bovec, Valter Mlekuž, hanno concordato un approccio comune a sostegno dello sviluppo del comprensorio sciistico transfrontaliero del Canin. L’incontro si è svolto su invito del sindaco del comune di Chiusaforte. I tre sindaci ritengono che, accanto all’economia turistica, lo sviluppo del polo sciistico e estivo Canin-Sella Nevea sia di interesse prioritario per tutti e tre i comuni e, quindi, anche per la Regione Friuli Venezia Giulia e la Slovenia.

Sul versante sloveno del Canin è d’importanza chiave la posa di nuovi impianti di seggiovia e di innevamento artificiale. Nel comprensorio sciistico di Sella Nevea si intende predisporre una nuova pista maggiormente soleggiata, che vada dal Golovec fino alla pista esistente. Sull’intero sistema s’intende mettere al passo coi tempi il sistema di sicurezza a protezione dalle valanghe in caso di neve fresca, in modo che le discese da sci siano preparate in minor tempo rispetto a ora. Dalle utenze della seggiovia dipende l’arrivo in gran numero di sciatori fuori pista sulle creste del Canin e la loro discesa a Resia.

I sindaci proseguiranno la discussione in merito all’iniziativa di progetto transfrontaliero. Una volta predisposto, il progetto sarà presentato congiuntamente alle istituzioni preposte di entrambi gli stati; col sostegno al progetto comune si concorrerà, in seguito, ai fondi europei.

Dopo il 6 di gennaio i sindaci s’incontreranno di nuovo, per valutare gli sviluppi rispetto alla realizzazione di quanto concordato. A tale incontro saranno invitati anche rappresentanti dei ministeri competenti in Slovenia e del Friuli Venezia Giulia. In considerazione della buona collaborazione con la presidente del Fvg, Debora Serracchiani, e col presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, c’è da aspettarsi il loro sostegno nell’attuazione di progetti transfrontalieri.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp