Skgz in Sso proti predlogu_Skgz e Sso contrarie alla proposta

LipavacSlovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) videnske pokrajine izražata svoje nezadovoljstvo in nasprotovanje v zvezi s predlogom zakonskega osnutka o zaščiti jezikovnih različic iz Rezije ter Kanalske, Nediških in Terskih dolin, ki ga je pred kratkim predložil deželni svetnik Roberto Novelli.
Deželni zakon 26/2007 za zaščito slovenske manjšine v FJK nudi že z 22. členom – tako menita organizaciji – možnost, da se promovirajo slovenske jezikovne različice, ki jih govorijo v Reziji ter v Kanalski, Nediških in Terskih dolinah. Številna slovenska društva v videnski pokrajini od Trbiža do Prapotnega že izvajajo projekte za vrednotenje vseh tamkajšnjih jezikovnih različic. Prav tako že več let obstaja in plodno deluje v Špetru Inštitut za slovensko kulturo, ki je izraz društev in posameznikov, ki se vsakodnevno ukvarjajo s problematiko slovenskega jezika in kulture na obmejnem pasu v videmski pokrajini, in predstavlja oporno točko tako za ohranitev vseh narečij kot bogatega izročila slovenske kulture na tem območju.
SKGZ in SSO sta mnenja, da ustanovitev novega inštituta ni potrebna, saj bi to pomenilo samo dodatne stroške za javno upravo (torej za vse nas).
Da ne bi omenjena narečja izginila, je treba primerno izkoristiti inštrumente, ki jih že imamo na razpolago. V tem smislu se krovni organizaciji tudi sprašujeta, kako so občinske uprave na obmejnem pasu videnske pokrajine od leta 2008 naprej uporabile deželne prispevke za izvajanje ukrepov v korist slovenskih jezikovnih različic, ki jih govorijo v Reziji ter v Kanalski, Terskih in Nadiških dolinah.

Le sezioni della provincia di Udine dell’Unione culturale-economica slovena-Skgz e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso esprimono la propria insoddisfazione e la propria contrarietà rispetto alla proposta di legge di tutela delle varianti linguistiche di Resia, della Valcanale, delle Valli del Natisone e delle Valli del Torre, che è stata da poco depositata dal consigliere regionale Roberto Novelli.
La legge regionale 26/2007 di tutela della minoranza linguistica slovena del Fvg già offre all’art. 22 – ritengono le due organizzazioni – la possibilità di promuovere le varianti linguistiche slovene parlate a Resia, in Valcanale, nelle Valli del Natisone e nelle Valli del Torre. I numerosi circoli sloveni presenti in provincia di Udine da Tarvisio/Trbiž a Prepotto/Prapotno già attuano progetti di valorizzazione di tutte le varianti linguistiche locali. Già da diversi anni, inoltre, a San Pietro al Natisone/Špietar esiste e opera con successo l’Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo, che è espressione di circoli e singoli che si occupano quotidianamente della problematica relativa a lingua e cultura slovene nella fascia confinaria della provincia di Udine. L’Istituto rappresenta un punto di riferimento per la conservazione sia di tutti i dialetti sia del ricco patrimonio culturale sloveno presente nella zona.
Skgz e Sso ritengono che l’istituzione di un nuovo istituto non sia necessaria, visto che comporterebbe solo ulteriori spese per la pubblica amministrazione (ossia per tutti noi).
Per scongiurare la scomparsa dei dialetti menzionati vanno adeguatamente sfruttati gli strumenti già disponibili. In tal senso le due organizzazioni confederative si chiedono in che modo le amministrazioni comunali della fascia confinaria della provincia di Udine abbiano, dal 2008 in poi, impiegato i contributi regionali per interventi in favore delle varianti linguistiche slovene parlate a Resia, in Valcanale, nelle Valli del Torre e nelle Valli del Natisone.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp