S Svetim Miklavžem v božični čas_Con San Nicolò verso il Natale

11Miklavz na TrbizuV Kanalski dolini, kot tudi v sosednjih deželah, se sprevodi Svetega Miklavža s krampusi tradicionalno odvijajo na večer 5. decembra. Samo na Kokovi, kjer je vaški zavetnik, Miklavž s krampusi otroke obiskuje prav na god Svetega Miklavža, 6. decembra zvečer.

Med obiskom svetnik otrokom prinaša darove, oziroma sladkarije; krampusi, ki so pošasti nekako podobne kozlom, kaznujejo najbolj poredne. Otroci vedno dobijo tudi posebni sladki kruh v obliki krampusa.

Prvi velik sprevod krampusov bo mednarodnega značaja in se bo odvijal v soboto, 2. decembra, izven stare navade. Na Kokovi bo od 18.00 na območju bivšega parkirišča za tovornjake sprevod krampusov, ki se ga bo udeležilo okoli tristo krampusov iz Kanalske doline, Avstrije in Slovenije. Višek zelo priljubljene in ukoreninjene navade bo vsekakor 5. decembra zvečer. Ob velikem sprevodu, ki se bo odvijal na Trbižu, bodo po vaseh v Kanalski dolini manjši sprevodi, ki so bolj povezani s staro obliko te navade (še posebej v Ukvah). Krampusi bodo po vaseh strašili in kaznovali otroke; Svet Miklavž bo pa šel od hiše do hiše s krampusom, ki bo v košu na hrbtu nosil darila. V nekaterih vaseh ju bo spremljal tudi po en ali več angelov.

V okviru običaja so liku krampusa, ki predstavlja hudiča in je zelo verjetno poganskega izvora, v stoletjih dodali lik krščanskega svetnika Miklavža. Svetega Miklavža, oziroma Nikolaja iz Mire, poznamo tudi z imeni Nikolaj iz Barija in sveti Nikolaj. Bil je krščanski škof in svetnik, ki naj bi se rodil med 270 in 286 v Patari (v današnji Turčiji) in naj bi umrl 6. decembra med 326 in 351 v Miri (vedno v današnji Turčiji). Posebej je bil znan po svoji darežljivosti.

V slovenščini ga imenujemo Nikolaj predvsem, kadar govorimo o njem kot o resnični osebnosti; Miklavž ga pa imenujemo, kadar govorimo o dobrem možu, ki otrokom ob začetku decembra prinaša darila. (Luciano Lister)

Nei paesi della Valcanale, come anche nelle zone al di là del confine in Austria e Slovenia, i cortei di San Nicolò coi krampus si svolgono per tradizione il 5 dicembre. Solo a Coccau/Kokova, dove il santo è patrono, Nicolò e i krampus visitano i bambini proprio nel giorno della sua ricorrenza, la sera del 6 dicembre.

Durante la visita il santo porta ai bimbi dei doni consistenti in dolciumi; i krampus, che sono dei mostri che ricordano delle capre, puniscono i piccoli più cattivi. I bambini ricevono sempre anche del pane dolce a forma di krampus.

Il primo grande corteo di krampus sarà a carattere internazionale e si svolgerà sabato, 2 dicembre, al di fuori della tradizione. Dalle 18.00 a Coccau, nella zona dell’ex autoporto, si svolgerà una sfilata di circa 300 krampus provenienti da Valcanale, Austria e Slovenia. Il momento centrale di una tradizione molto sentita e amata sarà, in ogni caso, la sera del 5 dicembre. Oltre alla grande sfilata  che si svolgerà a Tarvisio/Trbiž, nei paesi della Valcanale si svolgeranno cortei più piccoli, maggiormente legati alla vecchia forma dell’usanza (soprattutto a Ugovizza/Ukve). In giro per i paesi i krampus spaventeranno e puniranno i bambini, mentre San Nicolò andrà di casa in casa con un krampus che porterà i doni in una gerla sulla schiena. In alcuni paesi i due saranno accompagnati anche da uno o più angeli.

Nell’ambito dell’usanza alla figura del krampus, che rappresenta il diavolo e che è molto probabilmente di origine pagana, nei secoli è stata aggiunta la figura cristiana di San Nicolò. San Nicolò, ommeglio Nicola di Mira, è conosciuto anche coi nomi di Nicola di Bari e San Nicola. Fu un vescovo e santo cristiano, che nacque tra il 270 e il 286 a Patara (nell’odierna Turchia) e che morì, si dice, il 6 dicembre tra il 326 e il 351 a Mira (sempre nell’odierna Turchia). Era particolarmente noto per la sua generosità.

In sloveno è chiamato «Nikolaj» soprattutto quando ci si riferisce alla persona realmente esistita (un po’ come per «Nicola» in italiano); è chiamato «Miklavž», invece, quando ci si riferisce al buon uomo che porta doni ai bambini a inizio dicembre (un po’ come per «Nicolò» in italiano).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp