Resolucija za trijezično šolo_Documento per la scuola trilingue

trijezicnostV četrtek, 19. januarja, ob 11.00 v Beneški palači v Naborjetu, bodo na konferenci za medije predstavili resolucijo, s katero slovenska društva Don Mario Cernet, Planika in Don Eugenio Blanchini, društvo nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein in občinski upravi v Naborjetu-Ovčji vasi in na Trbižu enotno pristojne oblasti spet opozarjajo na zahtevo prebivalcev Kanalske doline po večjezičnem šolstvu. Ob isti priliki bodo predsednica Anna Wedam, podpredsednik Rudi Bartaloth, predsednik Giorgio Banchig, in predsednik Alfredo Sandrini ter župana Boris Preschern in Renato Carlantoni uradno podpisali resolucijo. Dogodka se bosta udeležila tudi odbornika za kulturo in šolstvo občine Naborjet-Ovčja vas Alberto Busettini in občine Trbiž Nadia Campana ter trbiški občinski svetnik Paolo Molinari. Skupna resolucija je nastala po posvetu z naslovom »Želja po dvo- in trijezičnem šolstvu v videnski pokrajini«, ki sta ga prav v Beneški palači novembra lani organizirali slovenski združenji Don Mario Cernet in Don Eugenio Blanchini. Novi dokument povzema nekatere izmed pobud, ki so jih izvedle institucije v prid poučevanju domačih jezikov in obenem predstavlja glavne rezultate posveta. Prav gotovo enotnost vseh kanalskodolinskih dejavnikov nudi več možnosti, da bi končno prišlo do ustanovitve večjezičnega šolskega sistema v dolini. Po novembrskem posvetu, na katerem so kot govorniki nastopili razni strokovnjaki in krajevni predstavniki, so skupno zahtevo po večjezičnem šolstvu povzeli v resoluciji. Že med posvetom sta namreč trbiški občinski svetnik Paolo Molinari in podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec organizatorje pozvala, naj pripravijo skupnen dokument osredotočen na želji po šolstvu v italijanščini, slovenščini in nemščini. Na ta dokument naj bi potem oba opozorila vrhove deželne in državne oblasti. Tako se je rodila resolucija, ki so jo vodstva omenjenih štirih društev takoj podpisala. Resolucijo so kasneje posredovali trbiški in naborješko-oški občinski upravi, ki sta zanjo pokazali precejšnje zanimanje in jo sprejeli s sklepom obeh občinskih odborov. Pobude v prid boljšega in učinkovitejšega poučevanja domačih jezikov v šolah Kanalske doline izvajajo že desetletja, sicer z redkim odzivom s strani pristojnih oblasti. S sklepom občinskih svetov sta leta 2011 tudi občini Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, doslej neuspešno, prosila za institucionalizirano poučevanje slovenščine in nemščine od otroških vrtcev do srednjih šol v okviru krajevnega šolskega zavoda Bachmann. Trijezičnega jezikovnega izobraževanja v Kanalski dolini še ni, a v okviru načrta za vzgojno pobudo starši vsako šolsko leto pristopijo 100 odstotno k pouku slovenskega in nemškega jezika, ter z absolutno večino k dejavnostim v furlanskem jeziku. Na novembrskem posvetu so izpostavili različne nasvete, na podlagi katerih bi uresničili učni model, ki naj bi odgovoril zahtevam staršev v Kanalski dolini. Zdaj so na vrsti pristojne oblasti.

Con una conferenza stampa al Palazzo Veneziano di Malborghetto, giovedì 19 gennaio alle 11.00 sarà presentata la risoluzione con cui i sodalizi della minoranza slovena Don Mario Cernet, Planika e Don Eugenio Blanchini, di quella tedesca Kanaltaler Kulturverein e le amministrazioni comunali di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio rimarcano unite alle autorità competenti la loro richiesta di scuola plurilingue. In tale occasione, inoltre, la risoluzione sarà ufficialmente sottoscritta dalla presidente Anna Wedam, dal vicepresidente Rudi Bartaloth, dal presidente Giorgio Banchig e dal presidente Alfredo Sandrini e dai sindaci Boris Preschern e Renato Carlantoni. All’evento parteciperanno anche gli assessori a cultura e istruzione di Malborghetto, Alberto Busettini, e di Tarvisio, Nadia Campana, nonché il consigliere comunale a Tarvisio Paolo Molinari. La risoluzione comune è frutto del convegno su «La richiesta di istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine», organizzato a novembre, sempre al Palazzo Veneziano, dalle associazioni slovene Don Mario Cernet e Don Eugenio Blanchini. Il nuovo documento sintetizza alcune tra le iniziative condotte dalle istituzioni a favore dell’insegnamento delle lingue locali e presenta i principali risultati del convegno. Una comunità unita ha maggiori probabilità di realizzare un obiettivo comune e questo vale anche per l’avvio di un sistema scolastico plurilingue in Valcanale. Dopo il convegno di novembre, al quale sono intervenuti in veste di relatori numerosi esperti e esponenti locali, la comune richiesta di istruzione plurilingue è stata riassunta nella risoluzione. Già durante il simposio, infatti, il consigliere comunale a Tarvisio Paolo Molinari e il vicepresidente del consiglio regionale Igor Gabrovec avevano esortato gli organizzatori a preparare un documento comune a tutti i sodalizi delle minoranze linguistiche valcanalesi, in cui sintetizzare il desiderio locale di istruzione in italiano, sloveno e tedesco. Tale documento sarebbe stato portato all’attenzione dei più alti livelli politici regionali e statali. È nata, così, la risoluzione, subito sottoscritta dai presidenti dei quattro sodalizi già menzionati. Prontamente inviata alle amministrazioni comunali di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, la risoluzione, che ha subito riscontrato grande interesse, è stata fatta propria con rispettive delibere di giunta. Iniziative a favore di un più strutturato insegnamento delle lingue locali nelle scuole della Valcanale si susseguono da decenni, con scarse reazioni da parte delle autorità competenti. Con delibera consiliare, nel 2011 anche i comuni di Malborghetto e Tarvisio hanno, finora invano, chiesto l’istituzionalizzazione dell’insegnamento di sloveno e tedesco dalle scuole d’infanzia a quelle secondarie di primo grado del locale istituto Bachmann. In mancanza di un’istituzionalizzazione dell’insegnamento plurilingue, in Valcanale ogni anno scolastico i genitori confermano la frequenza dei loro figli alle attività linguistiche offerte al 100% per quelle in sloveno e tedesco e a maggioranza assoluta per quelle in friulano. Al convegno di novembre sono emersi diversi spunti con cui potere avviare un modello didattico corrispondente alle esigenze dei genitori valcanalesi. Ora la palla è nel campo delle istituzioni preposte.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp