Razstava o “pregonu” 1942_Mostra sulla “persecuzione” 1942

V  avstrijskem parlamentu na Dunaju so 5. novembra slovesno otvorili potujočo razstavo z naslovom »Pregon koroških Slovencev leta 1942«, ki je osredotočena na nasilnem pregonu koroških Slovencev med drugo svetovno vojno. Zbirani material za potujočo razstavo je urejala zgodovinarka Brigitte Entner in poroča o pripravah, izvedbi, življenju v taboriščih in vrnitvi izseljenih ljudi; njegovo jedro pa so slike iz zbirnega taborišča v Žrelcu/Ebenthal.
Aprila 1942 je v okviru t.i. »K-Aktion« (»K-Akcija«) nacionalsocialistična oblast več kot 200 slovenskih družin nasilno razlastila in izgnala iz domačih krajev. Večino teh 1.075 ljudi je poslala v taborišča ali na prisilno delo. Taborišča niso pravzaprav bila dokončna destinacija: nacionalsocialistična oblast je predvidevala, da bi koroške Slovence kasneje usmerila proti vzhodni meji tretjega rajha – vendar je potem potek zgodovine in vojne tovrstni načrt preprečil. Evakuirana posestva pa so vsekakor bila na razpolago za nove nemško govoreče sodržavljane. S temi dogodki je povezana tudi Kanalska dolina, saj je med ljudmi, ki jih je nacionalsocialistična oblast namestila v evakuirane hiše, bilo tudi 224 kmetov, ki se je v okviru Opcij leta 1939 iz Kanalske doline odselilo v tretji rajh. Po koncu vojne so se evakuirani lastniki posestev vrnili; Kanalčani pa so morali hiše pustiti in so ostali na cesti, saj so tudi prej zapuščene hiše v rojstni Kanalski dolini že bile prodajane.
Na Dunaju je razstavo otvorila predsednica zveznega sveta Ana Blatnik. Izbira povabljenih diskutantov za del koroške javnosti pa je bila sporna. Diskusije se je poleg predsednika Zveze slovenskih organizacij Marjana Sturma, dveh bivših učencev in ene maturantke Slovenske gimnazije v Celovcu namreč udeležil tudi predsednik koroškega Heimatdiensta (“Koroška domovinska služba”) Josef Feldner (slika). Njegova prisotnost je bila sporna še posebej zaradi tega, da je koroški Heimatdienst v preteklosti dejansko deloval proti slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem. Da je predsednik Feldner v zadnjih letih prispeval k izboljšanju v odnosih med dvojezično in nemško govorečimi in da je na slovesnosti priznal, da Heimatdienst ni ravnal prav, po nekaterih ni bilo dovolj.

Al Parlamento austriaco è stata solennemente inaugurata il 5 novembre la mostra itinerante dal titolo »La deportazione degli sloveni carinziani nel 1942« (»Pregon koroskih Slovencev leta 1942/Zwangsweise Aussiedlung slowenischer Familien aus Kärnten«), incentrata sulla brutale deportazione degli sloveni carinziani durante la Seconda Guerra Mondiale. Il materiale raccolto per la mostra è stato composto dalla storica Brigitte Entner e documenta i preparativi, l’esecuzione, la vita nei lager ed il ritorno della gente deportata; il suo nucleo è costituito dalle foto del lager di raccolta di Ebenthal/Žrelec. Nell’aprile del 1942, nell’ambito della cosiddetta »K-Aktion« le autorità nazionalsocialiste espropriarono ed esiliarono brutalmente oltre 200 famiglie di sloveni carinziani dai propri luoghi di residenza. La maggior parte di queste 1.075 persone fu mandata in lager o ai lavori forzati. I lager, in verità, non rappresentavano la destinazione finale: le autorità nazionalsocialiste avevano programmato, in futuro, di indirizzare gli sloveni carinziani verso i confini orientali del Reich – ma il successivo svolgersi della storia e della guerra impedì questi propositi. Le proprietà evacuate erano, comunque, a disposizione per nuovi concittadini parlanti tedesco. A questi avvenimenti è collegata anche la Valcanale – dal momento che, tra coloro che furono mandati dalle autorità nazionalsocialiste ad occupare le case evacuate, vi erano anche 224 contadini valcanalesi, che nell’ambito delle Opzioni del 1939 avevano deciso di trasferirsi nel Terzo Reich. Alla fine della guerra i proprietari evacuati fecero ritorno; i valcanalesi dovettero, quindi, sgomberare le nuove case e rimasero per strada, visto che le case lasciate in Valcanale (per insediarsi in quelle fornite dal Reich, ndr.) erano già state vendute. A Vienna la mostra è stata inaugurata dalla presidente del Consiglio federale (Bundesrat, la seconda camera del parlamento austriaco, ndr.) Ana Blatnik. Parte dell’opinione pubblica carinziana ha, in ogni caso, ritenuto la scelta degli oratori invitati controversa. Oltre al presidente della Zveza slovenskih organizacij (Unione delle organizzazioni slovene di Carinzia), Marjan Sturm e due ex alunni ed una licenzianda del Ginnasio sloveno di Klagenfurt/Celovec, era presente, infatti, anche il presidente del Kärntner Heimatdienst (importante associazione patriottica carinziana di destra). La sua presenza è stata ritenuta controversa soprattutto perchè, in passato, il Kärntner Heimatdienst ha, di fatto, operato contro la minoranza slovena in Carinzia. E che il presidente Feldner negli ultimi anni abbia contribuito al miglioramento dei rapporti tra carinziani di lingua tedesca e di lingua slovena ed abbia ammesso alla cerimonia che il Kärntner Heimatdienst non ha agito in modo giusto, per alcuni non è stato sufficiente.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp