Prostori manjšine v Gorski skupnosti_Spazi per gli sloveni a San Pietro

9kd nacrtV četrtek, 22. februarja, se je v Slovenskem kulturnem domu v Špietru odvijalo srečanje, da bi preverili možnosti uporabe spodnjih prostorov v nekdanjem sedežu Gorske skupnosti Ter, Nediža, Brda, kjer zdaj (začasno) domuje Nediška medobčinska zveza, s strani slovenskih krovnih organizacij SSO in SKGZ.

Po preteklem začetnem projektu so ti prostori bili namenjeni etnografskemu muzeju. Pred reformo krajevnih avtonomij je Gorska skupnost Ter, Nediža in Brda sklenila pogodbo, po kateri je krovnima zaupala omenjene prostore, da bi jih preuredili v kulturne namembe. Po reformi je lastništvo celotnega poslopja prevzela Medobčinska teritorialna unija Nediža, ki s strani slovenskih organizacij Sso in Skgz še čaka na predloge v zvezi z namembnostjo omenjenih prostorov. Le-ti obsegajo veliko dvorano s premičnimi stenami, ki odvisno od potreb lahko ustvarijo večje in manjše prostore. V ureditev strukture so v letih naložili kar več sto tisoč evrov tudi iz zaščitnega zakona za Slovence.

Srečanja v Slovenskem kulturnem domu so se udeležili predsednik Inštituta za slovensko kulturo Giorgio Banchig s podpredsednico Živo Gruden, članom upravnega odbora Riccardom Ruttarjem in ravnateljico Marino Cernetig, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj s podpredsednico za vidensko pokrajino Anno Wedam ter predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič s podpredsednico za vidensko Luigijo Negro.

Ob upoštevanju, da nedaleč od prostorov bivše Gorske skupnosti (v samem Slovenskem kulturnem domu) deluje muzej Smo, se je v okviru srečanja pojavil predlog, da bi v tistih prostorih uredili etnografske zbirke in občasne razstave o domači kulturi, ki naj bi nekako nadgradile vsebine muzeja SMO. V prostorih Gorske skupnosti naj bi tako gostovali in katalogizirali stare predmete iz tradicionalnih poklicev, ki bi drugače utonili v pozabo. Prisotni na srečanju so pokazali navdušenje še nad predlogom, da bi prostori bili tudi na razpolago ljudem, ki se ukvarjajo z domačo slovensko kulturo in s tradicionalnimi obrtniškimi dejavnostmi.

Prostori so javni in bi bili na razpolago tudi domačim društvom in ustanovam, ki spoštujejo in podpirajo razvoj domače slovenske skupnosti.

Vprašanje je zdaj kateri subjekt, naj bi jih prevzel in s katerimi ne zanemarljivimi sredstvi jih vzdrževal, saj gre za razsežno površino. Prisotni na srečanju so se strinjali glede tega, da se bodo v naslednjih dneh srečali s predsednikom Nediške medobčinske teritorialne unije Stefanom Ballochom, da bi z njim temeljito obravnavali vprašanje. (Luciano Lister)

Giovedì, 22 febbraio, al Centro culturale sloveno-Slovenski kulturni dom di San Pietro al Natisone/Špietar si è svolto un incontro per verificare le possibilità di utilizzo, da parte delle organizzazioni confederative della minoranza slovena, la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e l’Unione culturale-economica slovena-Skgz, degli spazi al piano inferiore nell’ex sede della Comunità montana Torre, Natisone, Collio, dove ha (temporaneamente) sede l’Uti del Natisone, .

Secondo un passato progetto iniziale, tali spazi erano stati destinati a un museo etnografico. Prima della riforma delle autonomie locali la Comunità montana Torre, Natisone, Collio aveva stipulato un accordo, affidando alle due organizzazioni gli spazi di cui sopra, per una loro conversione a fini culturali. Dopo la riforma la proprietà di tutto lo stabile è passata all’Uti del Natisone, che attende ancora, da parte delle due organizzazioni Sso e Skgz, proposte in merito alla destinazione degli spazi. Stiamo parlando di una grande sala a pareti mobili, che a seconda delle necessità permettono di creare spazi più grandi o più piccoli. Per sistemare la struttura sono state investite, negli anni, diverse centinaia di migliaia di euro provenienti dalla legge di tutela della minoranza linguistica slovena.

All’incontro svoltosi al Centro culturale sloveno hanno partecipato il presidente dell’Istituto per la cultura slovena-Isk, Giorgio Banchig, assieme alla vicepresidente, Viviana Gruden, al membro del consiglio di amministrazione Riccardo Ruttar e alla direttrice, Marina Cernetig; il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene, Walter Bandelj, con la vicepresidente per la provincia di Udine, Anna Wedam, e il presidente dell’Unione culturale-economica slovena, Rudi Pavšič, con la vicepresidente per la provincia di Udine, Luigia Negro.

Tenendo presente che non lontano dai locali dell’ex Comunità montana (nello stesso Centro culturale sloveno) è attivo il museo multimediale Smo, nell’ambito dell’incontro è stata espressa la proposta che in quegli spazi siano allestite una raccolta etnografica e mostre temporanee sulla cultura locale, che in qualche modo implementino i contenuti del museo Smo. Negli spazi della Comunità montana sarebbero, così, ospitati e catalogati antichi strumenti legati alle professioni tradizionali, altrimenti dimenticati. I presenti all’incontro hanno mostrato entusiasmo anche per la proposta di mettere gli spazi a disposizione di quanti si occupano della locale cultura slovena e delle attività artigianali tradizionali.

Gli spazi sono pubblici e sarebbero anche a disposizione di quegli enti e circoli locali che rispettano e sostengono lo sviluppo della locale comunità slovena.

La questione è, ora, quale soggetto si farà carico degli spazi e con quali non trascurabili mezzi li mantenga, visto che si tratta di diversi metri quadrati. I presenti all’incontro si sono trovati concordi circa la necessità di incontrare, nei prossimi giorni, il presidente dell’Uti del Natisone, Stefano Balloch, e di esaminare approfonditamente con lui la questione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp