Prošnje za prispevke_čas do 31. januarja

Manjše ustanove in organizacije slovenske manjšine, ki nameravajo zaprositi za prispevek iz sklada, ki ga predvideva 18. člen dež. zak. št. 26/2007 – za podporo svojih kulturnih, umetniških, športnih, rekreacijskih, znanstvenih, vzgojnih, informativnih in založniških dejavnosti – morajo v roku do 31. januarja 2012 predložiti ustrezno (kolkovano -14,62 €) prošnjo na priloženem obrazcu v uradih Stalne strukture za slovensko manjšino, ki deluje v sklopu Službe za rojake v tujini in manjšinske jezike pri Glavni direkciji za kulturo, šport, mednarodne in evropske odnosev (Miramarski drevored št. 9 – vhod Ul. Degli Stella). Prošnjo lahko v istem roku pošljejo s priporočenim pismom na isti naslov (za določitev datuma bo veljal datum na poštnem žigu pošiljke). K prošnji je treba priložiti dokumentacijo, v smislu pravilnika, sprejetega z odlokom predsednika Dežele št. 340/2005, in sicer:

– obračun finančnega leta 2011 in poročilo o izvedeni dejavnosti v letu 2011;

– načrtovane pobude in njihov razpored v letu 2012;

– predračun stroškov za načrtovano dejavnost v letu 2012;

– kopijo ustanovnega akta in statuta, v primeru, da navedena dokumenta nista še bila oddana deželnim uradom ali so se pojavile spremembe;

– sestavo društvenega odbora, v primeru, da je prišlo do zamenjav.

Opozorilo:

– izpolniti vsa okenca obrazca, s posebno pozornostjo na finančno-knjigovodski del;

– vnesti bančne podatke v način izplačila, potem ko so bili preverjeni pri lastnem bančnem zavodu;

– oproščena so koleka le tista združenja, ki so vpisana v seznam ONLUS (8. čl. zakona št. 266/91).

Odgovorna za obravnavo prošenj: Nilva Lunghi (040 3775724)

Odgovorni za postopek: Paolo Slamič (040 3775729)

Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che intendono accedere ai contributi del Fondo previsto dall’art. 18 L.R. 26/2007, a sostegno delle proprie attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, devono presentare – presso gli uffici della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie – Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie – Struttura stabile per la minoranza slovena in Viale Miramare 9 (entrata Via degli Stella), oppure a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale) – entro il termine del 31 gennaio 2012, l’apposita domanda di contributo bollata (marca da bollo da 14,62 €), utilizzando il modello allegato, assieme alla seguente documentazione prevista dal Regolamento di cui al DPR n. 340/2005:

– bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2011 e relazione riepilogativa sull’attività svolta sempre nel 2011;

– programma e calendario delle attività previste per l’anno 2012;

– bilancio preventivo relativo al programma di attività 2012;

– atto costitutivo e statuto in copia, se non già in possesso degli Uffici e se non oggetto di modifiche;

– composizione degli organi sociali, se non già risultante agli atti degli Uffici e se non oggetto di modifiche.

Avvertenze:

– compilare tutti i quadri del modello, prestando particolare attenzione alla parte finanziario/contabile

– inserire gli estremi bancari della modalità di pagamento, dopo averli verificati con il proprio istituto bancario

– sono esenti dall’imposta di bollo le associazioni iscritte nel registro ONLUS (art. 8 Legge 266/91)

Responsabile dell’istruttoria: Nilva Lunghi (040 3775724)

Responsabile del procedimento: Paolo Slamič (040 3775729)

(https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT5/ARG3/FOGLIA10/)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp