15 Marzo 2019 / 15. marec 2019

Primorska poje, 50 let za Slovence
Primorska poje, 50 anni per gli sloveni

Lietošnja jubilejna 50. revija »Primorska poje« je začela 22. febrarja in bo šla naprej do 28. obrila.

Na 34 koncertah bo nastopilo vse kupe 216 zboru iz Italije, Slovenije, Harvaške in Avstrije.

Štierje koncerti bojo tudi v videnski provinci. V nediejo, 17. marča, ob 14.30 v kulturnem centru na Tarbižu, v nediejo, 24. marca, ob 16. v farni cierkvi na Liesah, v nediejo, 14. obrila, ob 16. v Rozajanski kulturski hiši na Ravanci in v nediejo, 28. obrila, ob 15.30 v farni cierkvi v Zavarhu.

Nastopili bojo tudi trije slovenski zbori iz Benečije. Zbor Rečan_Aldo Klodič bo zapieu v saboto, 16. marča, ob 20. v Šempasu, zbor Naše vasi in Barski oktet pa 14. obrila na Ravanci.

Koncerta v sklopu revije Primorska poje bota tudi v Posočju, in sicer v Drežnici v saboto, 27. obrila, ob 20. in natuo že tradicionalno v Trenti, v nediejo, 28. aprila, ob 17. uri.

3. marča se je v Avditoriju Portorož odviju slavnostni koncert ob 50-lietnici Primorke poje, katere je lietos častni pokrovitelj predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Revijo primorska poje kupe parpravjajo Zveza pevskih zborov Primorske, Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica, Zveza cerkvenih zborov Trst in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s primorskimi izpostavami.

Predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete Franca Padovan je poviedala: »Primorska poje je revija, ki že 50 let združuje vse, ki do petja gojijo posebno ljubezen in ki jim stoji pri srcu ohranjanje in širjenje slovenske pesmi in kulture. Petje je namreč govorica, ki jo lahko vsak razume, s petjem se razvijata prijateljstvo in sodelovanje in na teh osnovah želimo graditi našo prihodnost.« (R. D.)

Quattro concerti si svolgeranno anche in provincia di Udine. Domenica, 17 marzo, alle 14.30 al centro culturale di Tarvisio/Trbiž, domenica, 24 marzo, alle 16.00 nella chiesa di Liessa/Liesa, domenica, 14 aprile, alle 16.00 alla Rozajanska kulturska hiša di Prato di Resia/Ravanca e domenica, 28 aprile, alle 15.30 nella chiesa di Villanova delle Grotte/Zavarh.

A esibirsi saranno anche tre cori riconducibili alla minoranza slovena della Slavia. Il coro Rečan_Aldo Klodič si esibirà sabato, 16 marzo, alle 20.00 a Šempas, il coro Naše vasi e il Barski oktet, invece, il 14 aprile a Prato di Resia.

Sempre nell’ambito della rassegna corale Primorska poje, due concerti si svolgeranno anche nella Valle dell’Isonzo, a Drežnica sabato, 27 aprile, alle 20.00 e a Trenta, domenica, 28 aprile, alle 17.00.

Il 3 marzo all’auditorium di Portorož/Portorose si è svolto il concerto solenne in occasione del cinquantennale della rassegna Primorska poje, che quest’anno si svolge sotto il patronato del presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

A organizzare la rassegna Primorska poje sono l’unione dei cori della Primorska Zveza pevskih zborov Primorske, l’Unione dei circoli culturali sloveni in Italia-Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji, l’Unione culturale cattolica slovena di Gorizia-Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica, l’Unione dei cori parrocchiali sloveni di Trieste-Zveza cerkvenih zborov Trst e lo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Fondo per le attività culturali della Repubblica di Slovenia) tramite le proprie filiali nella regione slovena della Primorska.

La presidente dell’Unione culturale cattolica slovena-Zskp, Franca Padovan, ha dichiarato: «Primorska poje è una rassegna che già da 50 anni unisce tutti coloro che coltivano un particolare amore per il canto e che hanno a cuore il mantenimento e la diffusione del canto e della cultura slovene. Il canto è, infatti, un linguaggio comprensibile a tutti, tramite il canto si sviluppano amicizia e collaborazione e su queste basi desideriamo costruire il nostro futuro».