Povračilo škode merjascev_Cinghiali, più fondi per i danni

cinghiali»Ta deželna uprava je bila in je konstantno pozorna do problema škode, ki jo povzroča divjad,« je na interpelacijo deželnega svetnika Roberta Ziberne, ki je prosil za povečanje odškodninskega sklada, ki je namenjen povračilu škode, ki jo povzročajo v prvi vrsti merjasci, a tudi jeleni, nutrije in vrane, pred dnevi odgovoril v deželnem svetu podpredsednik deželnega odbora Sergio Bolzonello. V minulih mesecih, je obrazložil, so bile izpeljane razne »spodbujevalne akcije« lovcev, še predvsem julija in avgusta, da bi le-ti povečali odstrel merjascev. Istočasno je pristojna deželna služba pospešeno in pozitivno odgovorila na vse zahteve v zvezi s spremembami načrtov za odstrel, ki predvidevajo povečanje števila odstreljenih merjascev v posameznih lovskih revirih. Ob napovedi, da bo ob odobritvi proračuna za leto 2014 Dežela dodelila pokrajinskim upravam 300 tisoč evrov za popravilo škode, ki jo je povzročila divjad, je Bolzonello poudaril, »da se Dežela ne bo upirala predlogom, ki gredo v smer povečanja odškodninskega sklada ob priložnosti odobritve finančnega manevra; obenem, če bo to potrebno, se bo lahko dodatna sredstva temu namenu dodelilo tudi v rebalansu proračuna.« Podpredsednik je tudi spomnil, da se je pred dnevi odvijala v Vidmu »zelo konstruktivna seja s pokrajinskimi odborniki za lov, cilj katere je bilo sprejetje enotnega načina postopanja glede nastale omenjene škode na celotnem deželnem ozemlju.« (ARC/MCH)

Sull’emergenza cinghiali in Friuli Venezia Giulia la Giunta regionale “non si opporra’” a proposte di incremento del fondo indennizzi in sede di manovra finanziaria. Lo ha reso noto il vicepresidente regionale Sergio Bolzonello, rispondendo a un’interpellanza di Rodolfo Ziberna (Pdl). Bolzonello ha ricordato che, a fronte dei crescenti danni a colture e cose prodotti dai cinghiali, esiste un fondo indennizzi per il quale nella finanziaria 2014 e’ confermata la dotazione di 300mila euro gia’ prevista nel 2013. Oltre a possibili incrementi del fondo per effetto di emendamenti, Bolzonello ha assicurato che l’esecutivo si riserva di rimpinguare il fondo in sede di assestamento di bilancio. Altre azioni promosse dalla Giunta regionale sono uno stimolo ai cacciatori perche’ aumentino il prelievo di cinghiali nelle riserve nel periodo estivo e un raccordo tra le amministrazioni provinciali per “comportamenti univoci sui danni”. Un problema che risulta per ora irrisolvibile e’ pero’ la copertura assicurativa dei danni provocati in agricoltura dalla fauna selvatica: le poche compagnie che propongono le polizze, ha detto il vicepresidente regionale, “chiedono premi esorbitanti”. (AGI)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp