Pot miru je najboljši evropski projekt_Via di pace miglior progetto europeo

Fundacija Poti miru se je skupaj s Posoškim razvojnim centrom in drugimi partnerji odzvala na razpis EU Project Interact za izbor najboljše EU projektne ideje 2020. Prijavilo se je 150 projektnih idej iz cele Evrope. Strokovna komisija je izbrala najboljših 30, med katerimi je bila tudi Walk of Peace, ki se izvaja na Interreg Programu V-A Italija-Slovenija.

Izbrani projekti so se nato predstavili s promocijskimi filmi. Partnerji projekta Walk of Peace so s svojim promocijskim filmom prepričali komisijo, da ga je izbrala med najboljših 6 finalistov.

Konec septembra se je zaključilo spletno glasovanje za najboljšega izmed šestih projektov in Walk of Peace je zasedal 2. mesto, takoj za grško-italijanskim projektom Ciak. Pred finalisti je bila še zadnja predstavitev.

Projektni partnerji iz Fundacije Poti miru, Posoškega razvojnega centra in PromoTurisma FVG so v kratki predstavi skozi igro prikazali poslanstvo in vizijo Walk of Peace ideje. Zaključni dogodek 14. oktobra je namesto v Bruslju zaradi covid razmer potekal on-line. Finalisti so se na ta dan predstavili kar na daljavo in po zaključnem nastopu je bil Walk of Peace izglasovan za zmagovalni projekt.

Idejni in vsebinski vodja projekta Fundacija Poti miru idejo Walk of Peace gradi na temelju tragične zgodbe 1. svetovne vojne, ki pa je skupna vsej Evropi in svetu, zato danes lahko povezuje. Srž projekta je ohranjanje in raziskovanje dediščine in spomina, razvoj kulturnega turizma ter širjenje vrednote miru, prijateljstva in sodelovanja med narodi sedaj in za prihodnje rodove.

Walk of Peace je ideja, ki temelji na tesnem čezmejnem sodelovanju Slovenije in Italije v zadnjih 10-ih letih ter skozi EU projekte in druge pobude povezuje institucije tudi iz drugih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija, Romunija, Rusija, Slovaška, Ukrajina …). V njeno moč, odgovornost in priložnost snovalci ideje verjamejo že 20 let.

Zmaga na Interreg Project Slam tekmovanju v času 30-letnice delovanja Kobariškega muzeja in 20-letnice Fundacije Poti miru ni prinesla denarne nagrade.

Njeno bistvo je potrditev, da je Fundacija Poti miru skupaj s številnimi partnerji (občine, razvojne agencije, muzeji, ZRC SAZU, ZVKD, turistične destinacije in ponudniki, zasebni zbiratelji, društva, TNP, ministrstva…) na pravi poti, da tudi EU in njeni prebivalci prepoznavajo Walk of Peace idejo kot pomembno za Evropo in vsakega izmed nas. (P. U.)

Insieme al Posoški razvojni center e altri partner, la Fondazione Poti miru ha partecipato al bando dell’Unione europea Project Interact per la selezione della migliore idea progettuale dell’Unione europea nel 2020. Al bando hanno concorso 150 idee progettuali da tutta Europa. Una commissione di esperti ha selezionato le migliori trenta, tra cui anche Walk of Peace, attuata nell’ambito del programma Interreg V-A Italia-Slovenia.

I trenta progetti selezionati si sono, quindi, presentati con filmati promozionali – e Walk of Peace è stato selezionato tra i sei finalisti.

A fine settembre la votazione on line per designare il migliore tra i progetti ha decretato per Walk of Peace il 2. posto, dietro al progetto greco-italiano Ciak. I finalisti si sono, quindi, preparati alla presentazione finale del 14 ottobre, che a causa della pandemia di Covid-19 si è svolta on line invece che a Bruxelles.

I partner di Fondazione Poti miru, Posoški razvojni center e Promoturismo Fvg hanno illustrato missione e visione di Walk of Peace, che dopo l’ultima presentazione è stato dichiarato progetto vincitore.

L’idea di Walk of Peace parte dalla tragica storia della prima guerra mondiale, comune a tutta l’Europa e al mondo. Oggigiorno questa storia può rappresentare un elemento d’unione. Il progetto mira a conservarne e ricercarne patrimonio e ricordo, a svilupparne il turismo culturale e a dffondere i valori di pace e amicizia tra i popoli anche in futuro.

Walk of Peace è un’idea che parte dalla collaborazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia negli ultimi dieci anni. Attraverso progetti europei e altre iniziative mette in collegamento anche istituzioni di altri Stati.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp