Pogovarjali so se v slovenščini_Conversando in sloveno a Tarvisio

davTudi za letos, sicer že na koncu maja, se je zaključil tečaj slovenskega jezika za odrasle, ki ga že nekaj let Združenje Don Mario Cernet organizira v sodelovanju s trbiško izobraževalno ustanovo »Università del Tempo libero«.

Od konca januarja so se enkrat na teden, sicer ob ponedeljkih od 15. do 17., udeleženci srečali na sedežu trbiške izobraževalne ustanove v ulici Vittorio Veneto. Tam je tečaj slovenskega jezika vodila Eva Gregorčič, ki je sicer tudi po glavnem poklicu učiteljica na osnovni šoli Bled. Povedala nam je, da so se učenci redno udeležili tečaja: »Običajno je bilo šest udeležencev; včasih malce več, včasih malce manj. Njena povprečna starost je bila okoli petdeset let.« Med poukom so tečajniki z raznimi dejavnostmi delali na besedišču, slovnici in strukturi: »Veliko smo se pogovarjali, ker so nekateri udeleženci letos že tretje leto zapored hodili na tečaj in so kar dobro razumeli slovensko. Več ali manj smo se pogovarjali o tistih temah, ki bi jih oni v vsakdanosti potrebovali – na primer o trgovini ali prostem času.« Udeležencem so pomagala predhodna znanja, je učiteljica ugotavljala: »Imeli so že predhodna znanja še posebej tisti, ki so hodili na tečaj prejšnja leta. Vsako leto nadgrajujemo in prav zaradi tega smo letos delali več ali manj na pogovoru, da so tudi oni govorili. Udeleženci so bili zelo navdušeni; so tudi sami izrekli željo, kaj bi radi delali.« Ob zaključku tečaja niso za letos še nič naredili, ker je udeležencem na žalost zmanjkalo časa zaradi raznih obveznosti.

Eva Gregorčič nam je pa razkrila: »Skupno srečanje bomo prestavili na oktober ali november, ko bomo šli na večerjo v gostilno.« Za zdaj so se že zmenili, da naj bi se tečaj ponovno začel že oktobra ali novembra letos, ne pa januarja 2019. Učiteljica Gregorčič izkoristi tudi priložnost, da se zahvaljuje kolegici iz Kanalske doline, ki jo je po potrebi nadomestila: »Ko nisem mogla priti zaradi službenih obveznosti, je učencem priskočila na pomoč učiteljica Alma Hlede Prešeren, tako da sva obe slovenski jezik utrjevali v Kanalski dolini.« Hkrati pa izraža željo: »Po poletnem odmoru bi bilo lepo, če bi udeležence lahko razdelili v dve skupini, za nadaljevalce in za začetnike – za tiste, ki nekaj že znajo in za tiste, ki ne. Če bo dosti kandidatov, bi bilo zelo dobro, saj je težko usklajevati tiste, ki že znajo, s tistimi, ki ne znajo ničesar.«

Già a fine maggio, anche per quest’anno si è concluso il corso di sloveno per adulti che l’Associazione/Združenje Don Mario Cernet organizza in collaborazione con l’Università del Tempo Libero di Tarvisio/Trbiž.

Da fine gennaio, una volta a settimana, ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00 i partecipanti si sono incontrati nella sede dell’Università in via Vittorio Veneto. A curare il corso è stata Eva Gregorčič, che nella vita è anche maestra alla scuola elementare di Bled. Come ci ha detto la stessa maestra Gregorčič, i corsisti hanno partecipato al corso con regolarità: «In genere c’erano sei partecipanti a volte più, a volte meno con un’età media intorno ai cinquant’anni».  Tramite diverse attività, durante il corso i partecipanti hanno potuto lavorare su lessico, grammatica e struttura: «Abbiamo parlato molto, perché quest’anno alcuni alunni frequentavano il corso già per il terzo anno di fila e capivano lo sloveno piuttosto bene. In linea di massima abbiamo parlato di quelle tematiche per loro più necessarie nel quotidiano ad esempio il negozio o il tempo libero. L’insegnante ha constatato come i partecipanti siano stati molto aiutati dalle conoscenze già acquisite: «Di conoscenze pregresse disponevano soprattutto coloro che hanno frequentato il corso degli anni precedenti. Ogni anno implementiamo un po’ e, proprio per questo, quest’anno abbiamo lavorato perlopiù sul parlato. Perché anche loro potessero parlare. I corsisti sono stati piuttosto entusiasti; con riguardo ai contenuti del corso, loro stessi hanno espresso i propri desideri»Alla fine delle lezioni, per quest’anno il gruppo non ha ancora fatto niente; a causa di diversi impegni, purtroppo ai partecipanti è mancato il tempo.

Eva Gregorčič ci ha, però, svelato: «Il momento d’incontro tutti insieme è stato rinviato a ottobre o novembre, quando andremo a cena in una trattoria». Per il momento il gruppo ha già preso accordi affinché il corso inizi di nuovo già a ottobre o novembre di quest’anno e non a gennaio 2019. La maestra Gregorčič coglie l’occasione per ringraziare la collega della Valcanale che l’ha sostituita in caso di necessità: «Quando non ho potuto andare a tenere il corso per altri impegni di lavoro, è venuta in aiuto dei corsisti l’insegnante Alma Hlede Prešeren. Così, entrambe abbiamo consolidato lo sloveno in Valcanale». Al tempo stesso esprime un desiderio: «Dopo la pausa estiva, sarebbe bello poter dividere i partecipanti in due gruppi, per progrediti e per principianti per quelli che hanno già qualche conoscenza e per quelli che non ne hanno. Se ci fossero abbastanza partecipanti, sarebbe molto bello, perché è difficile conciliare coloro che già sanno qualcosa coi principianti».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp