7 Gennaio 2018 / 7. januar 2018

Podpiši manjšinam v prid!
Firma per le minoranze linguistiche!

minority-safepack-slowenisch-cmyk_logo-2__largeFUEN – Federativna zveza evropskih narodnosti, ki deluje od leta 1949 in ima danes skoraj 90 članic ter predstavlja okoli 400 narodnih in jezikovnih skupnosti, je v mesecu maju začela z državljansko pobudo MINORITY SAFEPACK. Gre za zbiranje 1 milijona podpisov evropskih državljanov, da se Evropsko Unijo spodbudi k aktivnejšemu zavzemanju za vprašanje zaščite narodnih in jezikovnih manjšin.

Med pobudniki te državljanske pobude je tudi slovenski rojak z avstrijske Koroške, dr. Valentin Inzko.

Zbiranje podpisov za državljansko pobudo MINORITY SAFEPACK poteka v vseh državah članicah Evropske Unije.

Pomembno je, da se kot slovenska narodna skupnost v Italiji odločno zavzamemo, da skupno z drugimi narodnimi manjšinami v Evropi dosežemo primeren prostor v naši skupni evropski hiši. Gre za enkratno solidarnost med narodnimi in jezikovnimi skupnostmi v Evropi, da ne ostanemo sami.

K pobudi so pristopile:

 • Stranka Slovenska skupnost (članica FUEN),
 • SSO – Svet slovenskih organizacij,
 • SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza,
 • »Primorski dnevnik«,
 • »Novi glas«,
 • petnajstdnevnik »Dom«.

Kje lahko podpišemo?

Preko spleta na spletni povezavi https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, kjer lahko izberemo, da prijavo podpišemo v slovenščini, pri tem pa moramo obvezno izbrati državo, v kateri živimo.

V Uradih:

 • SSO – Čedad, Borgo San Domenico, 78 (od ponedeljka do petka, med 8.30 in 16.30)
 • SSO – Gorica, drev. XX Settembre, 85 (v prvem nadstropju, od 9.00 do 14.00).

L’Unione federalista dei gruppi etnici europei-FUEN, che opera dal 1949 e che oggi conta circa 90 membri e rappresenta circa 400 comunità etnico-linguistiche, ha intrapreso a maggio l’iniziativa civile dal nome MINORITY SAFEPACK. Con essa si mira a raccogliere 1 milione di firme di cittadini europei, per spronare l’Unione Europea a un impegno più attivo rispetto alla questione della tutela delle minoranze etnico-linguistiche.

Tra i promotori dell’iniziativa civile figura anche il dott. Valentin Inzko, esponente della minoranza slovena carinziana.

La raccolta di firme MINORITY SAFEPACK si sta svolgendo in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.

È importante che anche la minoranza slovena in Italia ci si impegni con decisione, insieme alle altre minoranze etniche d’Europa, in modo da poter acquisire un adeguato spazio nell’ambito della comune casa europea. Quest’iniziativa civile rappresenta un momento unico di solidarietà tra le comunità etnico-linguistiche d’Europa, che non le fa restare sole.

All’iniziativa hanno aderito:

 • il partito Unione Slovena/Stranka Slovenska skupnost (membro della FUEN),
 • la Confederazione delle organizzazioni slovene/Svet slovenskih organizacij,
 • l’Unione culturale economica slovena/Slovenska kulturno-gospodarska zveza,
 • il quotidiano della minoranza slovena in Italia «Primorski dnevnik»,
 • il settimanale della minoranza slovena «Novi glas»,
 • il quindicinale della comunità slovena della provincia di Udine «Dom».

Dove si può firmare?

Su internet all’indirizzo https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, dove si può anche scegliere di compilare il modulo in sloveno; nel farlo, va obbligatoriamente scelto lo stato di residenza.

Negli uffici:

 • Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO – Cividale, Borgo San Domenico, 78 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30)
 • Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO – Gorizia, viale XX Settembre, 85 (al primo piano, dalle 9.00 alle 14.00).