Ozadje slovenske samostojnosti_I retroscena dell’indipendenza

Za samostojnost Slovenije, ki je bila razglašena pred tridesetimi leti 25. junija in jo je mednarodna skupnost priznala v začetku naslednjega leta, je bila poleg zmagovite obrambe ljudske volje proti jugoslovanski armadi odločilna tudi podpora nekaterih evropskih sil.
Evropska in svetovna politika sta bili večinoma nasprotni razkosanju Jugoslavije in sta kazali veliko simpatijo do Srbije. V tem okviru je Slovenija imela srečo, da je njeno vlado takrat vodil krščanski demokrat Lojze Peterle, ki je bil zelo spoštovan v Nemčiji in Italiji – v dveh izmed glavnih evropskih sil, ki so ju vodili krščanski demokrati. To je spremenilo stvari do mere, da je bilo premagano sleherno nezaupanje zaradi dejstva, da je bil slovenski predsednik Milan Kučan, pravi neznanec izven Jugoslavije, zadnji vodja komunistične partije te zvezne države.
Uradno je tudi Italija nasprotovala samostojnosti Slovenije; njen zunanji minister, socialist Gianni De Michelis, je Ljubljano celo opominjal, da nova država ne bo priznana niti v stotih letih. Pa vendar je kasneje, po manj kot šestih mesecih, italijanski predsednik republike Francesco Cossiga odpotoval v Ljubljano, da bi sosednji republiki osebno predal uradno priznanje državne samostojnosti in suverenosti.
Pri tej nenadni spremembi smeri sta imeli odločilno vlogo deželi Furlanija-Julijska krajina, s predsednikom Adrianom Biasuttijem in dežela Veneto, zlasti pa Carlo Bernini, vodja dorotejske struje v KD in minister za prevoze v sedmi vladi Giulia Andreottija.
Pri Berninijevi angažiranosti za Slovenijo, umrl je leta 2011, star 74 let, ne smemo spregledati dejstva, da je bil njegov tesni sodelavec na ministrstvu Benečan Armando Noacco, tedanji župan v Tipani.
Po tridesetih letih nam je Berninijev osebni tajnik Mario Po’ razkril pomembno ozadje. »Že ko je bil predsednik Dežele Benečija, je Bernini spodbujal vključitev Slovenije, (ko je še bila del Zvezne republike Jugoslavije), v delovno Skupnost Alpe Adria, pri kateri so bile udeležene italijanske, avstrijske, nemške, madžarske, švicarske in jugoslovanske poddržavne enote, ki so sodelovale na raznih področjih. To se je dogajalo deset let pred slovensko osamosvojitvijo in je bil takrat edini možen način za potrditev popolne pripadnosti Slovenije evropski zgodovini, kulturi in družbi», piše Po’, ter nadaljuje: «Ta poskus pa ni bil vedno po godu središčnim vladam, ker so nanj gledale kot na vtikanje v notranje zadeve ali Italiji, kjer so nanj gledali kot na nevarno spodrivanje državnih posebnih pravic in usklajenosti. Prav zaradi tega je Berniniju vedno uspelo pridobiti ves možni prostor v korist deželnega sodelovanja s Slovenijo, ne da bi se pri tem ustvarile resnične krizne situacije med vladami. Vpletenost Slovenije je doživela panevropski impulz ob njeni udeležbi na Zboru evropskih regij, pod Berninijevim predsedstvom, tudi takrat, ko je on leta 1989 že prevzel nalogo italijanskega ministra za prevoze (v usodnem letu padca “Železne zavese”). To politično prioriteto je pravzaprav Bernini zastopal že v letih 1987-1988 med sestanki na vrhu v Benetkah in na Dunaju ustanove KVSE-Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi
Po’ se spominja tudi, da je med sestankom na vrhu najpomembnejših predstavnikov italijanske KD v Padovi 10. in 11. februarja 1990 (Op. ur.: Pred svobodnimi volitvami v Sloveniji) minister Bernini poudaril »nujnost večje politične zavzetosti Zahodne Evrope za Slovenijo in tako razširil institucionalni okvir sodelovanja.« Po mnenju ministrovega tajnika je ta izjava »pomenila prelomnico v odnosih med Evropsko skupnostjo in Slovenijo. Tega sestanka sta se na Berninijevo povabilo udeležila tudi tedaj mladi tajnik Slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle, ki je kasneje postal ministrski predsednik, in ljubljanski nadškof msgr. Alojzij Šuštar.«
Za tem nam Po’ razkrije še malo znano dejstvo: »V junijskih dneh 1991, ko se je Slovenija ločevala od Jugoslavije, se je minister Bernini odločil, da se iz Rima z avtomobilom odpelje v Slovenijo, da bi tako izrazil zaščitniško držo (v soglasju z italijanskim zunanjim ministrom) do nove, porajajoče se državne entitete. Ni mu uspelo priti do Ljubljane, ker ga je ustavilo streljanje takoj po italijanski meji. O tem lahko pričam v prvi osebi, saj sem dogodkom sledil neposredno po telefonu iz mojega urada v rimskem Ministrskem kabinetu.«
Končno pa, »v tednih pred diplomatskim priznanjem Republike Slovenije s strani držav Evropske skupnosti, do katerega je prišlo 15. januarja 1992, je minister Bernini gojil pogoste stike s predstavnikom (čigar imena ne morem razkriti) nove slovenske vlade pri Svetem sedežu, (ki je po odločitvi Janeza Pavla II. že priznal novo republiko). Minister mi je večkrat naročil, naj nesem politična sporočila omenjenemu predstavniku v njegov rimski urad v ul. della Conciliazione. Vse to s ciljem pomagati Sloveniji pri začetnih fazah njenega političnega obstoja.«
Po’ zaključuje svojo beležko z besedami, da lahko govori samo »o dejstvih, ki niso državna tajna.« Zato, da bomo kaj več izvedeli o dogodkih izpred 30 let, bo pač treba še počakati.
Ezio Gosgnach

Per l’indipendenza della Slovenia, proclamata il 25 giugno di trent’anni fa e riconosciuta dalla comunità internazionale all’inizio dell’anno successivo, oltre alla vittoriosa difesa della volontà popolare contro l’armata jugoslava, furono determinanti gli appoggi di alcune potenze europee. La politica europeo e mondiale era in gran parte ostile allo smembramento della Jugoslavia e nutriva forti simpatie nei confronti della Serbia.
Per l’indipendenza della Slovenia, proclamata il 25 giugno di trent’anni fa e riconosciuta dalla comunità internazionale all’inizio dell’anno successivo, oltre alla vittoriosa difesa della volontà popolare contro l’armata jugoslava, furono determinanti gli appoggi di alcune potenze europee. La politica europeo e mondiale era in gran parte ostile allo smembramento della Jugoslavia e nutriva forti simpatie nei confronti della Serbia.
In questo quadro, la Slovenia ebbe la fortuna di avere alla guida del proprio Governo un democristiano, Lojze Peterle, molto stimato in Germania, in Italia – due delle principali potenze europee, allora entrambe a guida democratico cristiana. E questo fece la differenza, portando anche al superamento delle diffidenze per il fatto che il presidente sloveno, Milan Kučan, tra l’altro illustre sconosciuto fuori dalla Jugoslavia, fosse l’ultimo leader del Partito comunista.
Anche l’Italia era ufficialmente contraria all’indipendenza della Slovenia, tanto che il ministro degli Esteri, il socialista Gianni De Michelis, ammonì Lubiana che il nuovo Stato non sarebbe stato riconosciuto nemmeno in cent’anni. Eppure, dopo nemmeno sei mesi il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, si recò a Lubiana a consegnare di persona il riconoscimento ufficiale della vicina Repubblica come Stato indipendente e sovrano.
Nel repentino cambio di rotta ebbero un ruolo determinante le Regioni Friuli Venezia Giulia – presidente Adriano Biasutti – e Veneto, ma soprattutto Carlo Bernini, leader della componente Dorotea nella Dc e ministro dei Trasporti nel settimoGoverno di Giulio Andreotti.
Nell’impegno di Bernini, morto nel 2011 all’età di 74 anni, nei confronti della Slovenia, c’è il non trascurabile fatto che suo stretto collaboratore al ministero fosse il beneciano Armando Noacco, all’epoca sindaco di Taipana.
A trent’anni di distanza, il segretario particolare di Bernini, Mario Po’, ci ha rivelato importanti retroscena. «Già da presidente della Regione Veneto, Bernini aveva promosso l’adesione della Slovenia (ancora parte della Federazione della Jugoslavia) alla Comunità di lavoro Alpe Adria a cui partecipavano entità substatali italiane, austriache, tedesche, ungheresi, svizzere e jugoslave, cooperando su vari temi. Ciò avvenne dieci anni prima dell’indipendenza slovena ed era il modo allora possibile per affermare la piena appartenenza della Slovenia alla storia, alla cultura, alla società europea», scrive Po’.
«Questa esperienza – prosegue – non era sempre ben vista dai governicentrali, che la consideravano un’ingerenza negli affari interni o, in Italia, un rischioso scavalcamento delle prerogative e compatibilità statali. Per questo Bernini riuscì sempre a guadagnare tutto lo spazio possibile a favore della collaborazione regionale con la Slovenia, senza creare vere situazioni di crisi con i governi. Il coinvolgimento della Slovenia ricevette un impulso paneuropeo con la partecipazione all’Assemblea delle Regioni d’Europa, sotto la presidenza di Bernini, anche quando egli assunse l’incarico di ministro italiano dei Trasporti nel 1989 (anno cruciale per la caduta della “Cortina di ferro”). Questa priorità politica era stata posta del resto da Bernini nel corso dei Vertici a Venezia e Vienna della CSCE-Conferenza per la Sicurezza e Cooperazione in Europa già nel 1987-1988».
Po’ ricorda che nel corso di un summit dei maggiori esponenti italiani della Dc, tenutosi a Padova il 10/11 febbraio 1990 (prima delle libere elezioni in Slovenia, ndr) il ministro Bernini dichiarò «la necessità di un più avanzato impegno politico dell’Europa occidentale verso la Slovenia, innalzando il profilo istituzionale della collaborazione». Questa dichiarazione, secondo il segretario del ministro, «segnò un punto di svolta nei rapporti tra l’Unione Europea e la Slovenia. A questo summit erano presenti, su invito di Bernini, l’allora giovane segretario della Dc slovena Lojze Peterle, poi diventato primo ministro, e l’arcivescovo di Lubiana, mons. Alojzij Šuštar».
Quindi Po’ rivela un fatto poco noto: «Nei giorni del distacco della Slovenia dalla Jugoslavia, giugno 1991, il ministro Bernini decise di lasciare Roma per andare in Slovenia in auto per fare un atto di protezione (concordato con il ministero degli Esteri italiano) della nuova entità statuale che stava nascendo. Non riuscì a raggiungere Lubiana, perché bloccato da una sparatoria subito dopo il confine italiano. Ne sono testimone personale, avendo seguito i fatti in diretta telefonica dal mio ufficio presso il Gabinetto del ministro a Roma».
Infine, «nelle settimane antecedenti il riconoscimento diplomatico della Repubblica di Slovenia, avvenuto dai Paesi della Comunità Europea il 15 gennaio 1992, il ministro Bernini coltivava frequenti contatti con un esponente sloveno (di cui non posso rivelare il nome) che rappresentava il nuovo governo sloveno presso la Santa Sede (che per decisione di Giovanni Paolo II aveva già riconosciuto la nuova Repubblica). Più volte il ministro mi incaricava di portare messaggi politici al predetto esponente nel suo ufficio a Roma in via della Conciliazione. Tutto ciò era finalizzato ad aiutare la Slovenia nelle fasi iniziali della sua esistenza politica».
Po’ conclude sottolineando di poter riferire nella sua nota solo «fatti privi di segreto di Stato». Per saperne di più sui fatti di 30 anni fa bisognerà, dunque, attendere ancora.
Ezio Gosgnach

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp