Torrenti obiskal Kanalsko dolino_Torrenti in visita in val Canale

Med srečanjem z odbornikom Torrentijem, ki se je 8. februarja odvijalo v Žabnicah, se je večkrat govorilo o morebitni postavitvi štirijezičnih tabel na območju občine Trbiž. Opozicijski svetnik Gabriele Mo- schitz (Drugi Trbiž-Zelena Kanalska dolina) je prisotne opozarja10torrentil na turistični in idealni pomen, ki bi ga imele – še posebej kot viden dokaz krajevnih identitet in večkulturnosti. Možnost postavitve štirijezičnih cestnih tabel ni izključila niti trbiška odbornica za kulturo Nadia Campana, ki sicer sedi v desnosredinski upravi Renata Carlantonija. Kar z ene strani dokazuje, da je na krajevni ravni zanimanje za večjezičnost doline precej medstrankarsko; z druge pa dokazuje, da so mnenja glede vprašanja precej različna znotraj same Carlantonijeve uprave, saj je trbiški župan v preteklosti javno trdil, da zanj vprašanje postavitve štirijezičnih tabel ni strateškega značaja. Javna raba manjšinskih jezikov je med žabniškem srečanjem bila v ospredju pozornosti tudi z zahtevo po štirijezični osebni izkaznici, ki je prišla s strani Alfreda Sandrinija, predsednika nemškega društva »Kanaltaler Kulturverein.« Po njegovem bi se osebna izkaznica, ki bi istočasno bila v italijanščini, furlanščini, slovenščini in nemščini, zgledovala prav po duši Kanalske doline – saj je večina družin v Kanalski dolini jezikovno mešana in se bi težko opredelila. Kar je verjetno delno prispevalo k temu, da med prisotnimi na srečanju ni bilo odprtih nasprotnikov tovrstne zahteve. Bralce spominjamo, da trenutno na občinah Naborjet-Ovčja vas in Trbiž lahko za tiste, ki zanje prosijo, izdajajo samo italijansko-slovenske osebne izkaznice – in to sicer na podlagi zaščitnega zakona za slovensko manjšino. Namreč državna zakonodaja ne jamči izdaje italijansko-nemških ali italijansko-furlanskih izkaznic v deželi Fjk. V drugi polovici leta 2012 je trbiški desnosredinski deželni svetnik Franco Baritussio povprašal takratnega odbornika za kulturo in strankarskega kolega Elia De Anno glede nemožnosti, da pripadniki nemško govoreče skupnosti pridobijo italijansko-nemške osebne izkaznice – za razliko od Slovencev, ki od zaščitenih občin lahko zahtevajo dvojezične izkaznice. Takrat je De Anna odgovoril, da slovenska skupnost drugače od nemško govoreče lahko razpolaga z višjo in podrobnejšo ravnjo zaščite na podlagi zaščitnega zakona za slovensko manjšino (38/01). Vsekakor je obenem odbornik opozarjal na to, da 18. člen zaščitnega zakona za zgodovinske jezikovne manjšine (482/99) predvideva, da dežele s posebnim statutom lahko ukrepajo z normami, ki izvršijo njihove statute. Kar pomeni, da bi dežela v Rim lahko tudi vložila zahtevo po štirijezični izkaznici, ki je prišla iz Kanalske doline. Kljub temu, da ima kot pokrajina v primerjavi z deželo Fjk višjo in naprednejšo raven avtonomije, naj omenimo, da so na Južnem Tirolskem že zdavnaj sprožili postopek za novo večjezično (trijezično!) osebno izkaznico – v italijanščini, nemščini in ladinščini (po nekaterih jezikoslovcih, sicer sorodni jezik furlanščine).

L’avvio di un tavolo con la Regione per lavorare ad un nuovo modello di sviluppo è stato il risultato di un primo incontro conoscitivo avvenuto a Camporosso/Žabnice sabato 8 febbraio tra esponenti del mondo politico e turistico valcanalese e Gianni Torrenti, assessore regionale alla Cultura ed allo Sport. A fornire un primo quadro generale della Valcanale all’assessore è stato l’esponente di opposizione in consiglio comunale a Tarvisio/Trbiž, Gabriele Moschitz. Moschitz ha illustrato a Torrenti le principali problematiche della zona, riconducibili alla scomparsa delle opportunità lavorative create dalla passata presenza del confine, dalla miniera di Cave del Predil/Rabelj e da realtà produttive locali ora indebolite. La Valcanale ha, però e già da qualche tempo, scelto di ricalibrare il proprio modello di sviluppo puntando sul turismo e Moschitz ha prospettato la sinergia strategica che potrebbe generare il binomio bellezza dei luoghi-cultura: questa sinergia sarebbe amplificata dall’unicità culturale della zona quale punto di intersezione delle tre aree linguistiche romanza, slava e germanica. L’idea è stata ripresa da molti fra i presenti – anche del mondo politico e al di là del colore, dal momento che ci hanno riflettuto anche il consigliere Paolo Molinari e l’assessore alla Cultura, Nadia Campana (entrambi membri di maggioranza nell’amministrazione tarvisiana targata Carlantoni) – oltre che, ovviamente, da Antonio Sivec (presidente dell’associazione slovena «Don Mario Cernet») ed Alfredo Sandrini (presidente del sodalizio tedesco «Kanaltaler Kulturverein»). All’assessore sono state ribadite le criticità a livello scolastico locale, legate alla riduzione del numero di ore d’insegnamento di friulano, sloveno e tedesco. Nel commentare la delusione della comunità locale per l’ulteriore ribasso, da parte dello stato, dei fondi relativi alla legge di tutela delle lingue minoritarie, l’assessore Torrenti ha rassicurato l’amministrazione di Tarvisio circa la prossima riattivazione dello sportello tedesco (ora, su tre sportelli linguistici, è operativo solo quello sloveno). Tuttavia, non si è parlato solo di lingue e cultura. Gli operatori del mondo sciistico locale hanno avanzato due proposte concrete, chiedendo una modifica della legge regionale sul turismo che renda possibile il rendiconto delle spese per la messa in sicurezza delle piste e di incentivare maggiormente gli istituti scolastici regionali a portare i propri alunni sulle piste del Fvg.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp