Obdržimo mlade in identiteto_Tratteniamo i giovani e l’identità

9Marjan PascoloV gorskih vaseh občine Tipana prebiva dandanes nekaj več kot 600 duš, pred približno petdesetimi leti jih je bilo več kot 2000. Kot v mnogih drugih gorskih občinah v Furlaniji – Julijski krajini so tudi tu domačini najprej odpotovali s trebuhom za kruhom, nadaljnji hud udarec za prebivalstvo pa je predstavljal potres leta 1976 s svojimi posledicami. Tudi tu vasi oživijo predvsem v poletnih mesecih, ko se izseljenci vračajo v rojstne kraje. V vasi Tipana prebiva Marjan Pascolo, star 23 let. Po izobrazbi je izvedenec za elektroniko, na univerzi je diplomiral iz računalniških ved. Trenutno je zaposlen kot računalniški programer v podjetju s sedežem v občini Čenta (v italijanščini Tarcento).
Na nedavnih lokalnih volitvah, ki so se odvijale 11. junija, ste bili izvoljeni za občinskega svetnika večine v upravi novega župana Alana Cecuttija. Že od nekdaj je precej nenavadno, da se mlada oseba približa aktivni politiki. Iz katerih razlogov ste se odločili za to?
»Razlogi, iz katerih sem se za to odločil, so bili ljubezen do območja, na katerem sem se rodil in zrasel, ter želja, da bi lahko prispeval k njegovemu izboljšanju na tehnološkem in telekomunikacijskem področju. Tehnologija in telekomunikacije so na žalost boleča točka za vsa gorska območja.«
Aktivni ste tudi v domačih društvih, pojete na primer v zboru Naše vasi. Katero vlogo igrajo po vašem domača društva pri ohranjanju domače kulture?
»Kulturna društva lahko igrajo zelo pomembno vlogo pri ohranjanju domače kulture, saj omogočajo tistim, ki so očarani nad lokalnimi navadami ali se zanje zanimajo, da jih spoznajo, poglobijo in da na neki način postanejo njihov del. Vendar pa je ob pomanjkanju splošnega zanimanja mlajšega dela prebivalstva za lastno zgodovino dejavnost društev v nevarnosti, da v prihodnosti postane nišna in tako izgubi svojo vlogo ohranjanja tradicije.«
Do katere mere in kako se v občini Tipana slovenščina še uporablja?
»V občini Tipana slovensko narečje kot glavni jezik v medsebojnih pogovorih še vedno uporabljajo starejše osebe. Osebe srednje starosti v javnosti govorijo italijanščino, vendar je kdaj pa kdaj še mogoče naleteti na pogovor v narečju. Pri mlajših generacijah, tudi pri moji, pa je težko najti osebe, ki obvladajo narečje.«
Mladi še govorijo slovensko?
»Na žalost mladi ne govorijo narečja, ker tega niso vajeni. Vendar nekateri še vedno dobro razumejo pogovor v narečju.«
In vi?
»Na žalost spadam v kategorijo “razumem, a ne govorim”, četudi se vseskozi trudim uporabljati in govoriti narečje, da bi izboljšal svoje znanje.«
Na občini, v cerkvi, v baru, po vaških cestah … ali je slovenščina v javnem življenju še v rabi?
»Slovenščino uporabljajo v baru in na vaških ulicah, vendar le starejši domačini.«
9Cufina1Katere dejavnosti bi po vašem lahko prispevale k predajanju domačega slovenskega narečja mlajšim generacijam?
»Narečje je na žalost nekaj, česar se naučimo v družinskem in kasneje v vaškem okolju. Ob pomanjkanju obeh dejavnikov prenašanje jezika na nove generacije usiha. Pri izobraževanju je treba upoštevati lokalno okolje in posebnosti narečja. Za poučevanje v šolah bi potrebovali domače učitelje, ki jih je pogosto težko najti. Sposobni bi morali biti poučevati jezikovno različico brez zapisanih slovničnih pravil. Mislim pa, da je z vidika ohranjanja lokalne kulturne identitete pri novih generacijah tudi poučevanje slovenskega knjižnega jezika učinkovito sredstvo. S tem bi se lahko končno znebili starega tabuja, ki slovenščino povezuje z določenim političnim taborom.«
Ste v šoli imeli možnost, da bi se naučili pisati in brati v slovenščini ali v slovenskem narečju?
»Ja, imel sem srečo, da sem v osnovni šoli imel nekaj let pouka slovenščine – čeprav zaradi omejenega števila ur in kratkotrajnosti ne prav poglobljenega.«
Se vam zdi poučevanje slovenščine v domači šoli pomembno?
»Ja, mislim, da je pouk slovenščine v šoli odločilnega pomena za ohranitev naše slovenske identitete in naših korenin, ki jih v zadnjih generacijah izgubljamo – in v nekaterih primerih tudi zaničujemo. A najprej je treba razložiti, da govoriti en jezik več, še posebej jezik svojih prednikov, ne pomeni politično se opredeliti ali biti različen od tistih, ki ga ne govorijo.«
Veliko mladih iz gorskih občin na meji s Slovenijo se v iskanju boljših delovnih in življenjskih pogojev seli drugam. V katera področja bi bilo treba po vašem vlagati, da bi mladi ostali na tem območju?
»Na žalost je problematika izseljevanja razširjena po gorskih območjih nasploh, ne samo pri nas. Ljudje so se skozi stoletja v iskanju boljših življenjskih pogojev vedno selili iz enega kraja v drugega. Mladi tako zapuščajo rojstne vasi, da bi našli ugodnejše življenjske razmere, na primer hišo bližje delovnemu mestu ali pa storitve, ki doma niso na voljo v zadostni količini ali pa niso dovolj kakovostne. Da bi te mlade obdržali na našem območju, bi bile torej potrebne naložbe v tej smeri: izboljšati bi bilo treba cestno omrežje, omogočiti razvoj proizvodnih dejavnosti v naših dolinah ali v neposredni okolici ter okrepiti ponudbo storitev, ki pa jih je pri nas čedalje manj.« (Luciano Lister in Janoš Ježovnik)

9Tipajski kamunNel comune di Taipana/Tipana, coi suoi paesi di montagna, risiedono oggigiorno 600 anime. Circa cinquant’anni fa di anime il comune ne contava oltre 2.000. Proprio come in molti altri comuni montani del Friuli Venezia Giulia, prima gli abitanti hanno iniziato a partire spinti dalla necessità; il successivo duro colpo alla densità abitativa del territorio è stato inferto dal terremoto del Friuli del 1976 e dalle sue conseguenze. Anche qui i paesi riprendono vita soprattutto nei mesi estivi, quando gli emigranti ritornano alle case d’origine.

Proprio nel paese di Taipana abita Marjan Pascolo, che a 23 anni dispone di un diploma da perito elettronico e di una laurea in informatica. Attualmente lavora come programmatore in un’azienda che ha sede nel comune di Tarcento.

Dopo le recenti elezioni amministrative, che anche a Taipana/Tipana si sono svolte l’11 giugno, è stato eletto consigliere comunale di maggioranza nell’amministrazione del neosindaco Alan Cecutti. Già da qualche tempo è insolito che un giovane si avvicini alla politica attiva. Quali motivi la hanno spinta a farlo?

«I motivi che mi hanno spinto a farlo sono stati l’amore per il territorio in cui sono nato e cresciuto e il cercare di dare un contributo per poterlo migliorare nel campo tecnologico e delle telecomunicazioni, punto dolente, purtroppo, di tutte le zone montane».

È attivo anche nel mondo associazionistico locale; ad esempio canta nel coro «Naše vasi». Quale ruolo giocano, secondo Lei, i circoli locali nel mantenimento della cultura locale?

«Potenzialmente il ruolo dei circoli culturali nel mantenimento della cultura locale è molto importante, perché permette a chi è affascinato e interessato alle proprie tradizioni di conoscerle, approfondirle e diventarne anche, in qualche modo, parte. Però, senza un interessamento generale da parte della popolazione più giovane alla propria storia, l’attività dei circoli rischia di diventare, in futuro, una cosa di nicchia, perdendo quindi la funzione di mantenimento».

In che misura e come si parla ancora lo sloveno nel comune di Taipana?

«Nel comune di Taipana, il dialetto sloveno viene tuttora utilizzato dalle persone più anziane come idioma principale per parlare tra di loro. Tra le persone di mezza età, invece, in occasioni pubbliche viene utilizzato l’italiano, ma in rare occasioni è possibile assistere anche a qualche discorso in dialetto. Mentre nelle generazioni più giovani, come la mia, diventa difficile trovare persone in grado di capire il dialetto».

I giovani lo parlano ancora?

«Purtroppo i giovani non parlano dialetto, perché non sono abituati a farlo. In compenso alcuni sono ancora in grado di capire bene un discorso fatto in dialetto».

E Lei?

«Io purtroppo rientro nella categoria del “lo capisco ma non lo parlo”, anche se ultimamente sto cercando di esercitarmi a parlarlo, per migliorare la mia conoscenza».

In Comune, in chiesa, al bar, per le vie del paese… Lo sloveno è ancora usato in pubblico?

«Lo sloveno è in uso al bar e nelle vie del paese, ma solo dalle fasce più anziane della popolazione».

Quali attività potrebbero, secondo Lei, contribuire alla trasmissione del dialetto sloveno locale alle generazioni più giovani?

«Il dialetto, purtroppo, è un qualcosa che si impara partendo dal contesto familiare, ed arrivando, in seguito, anche al contesto paesano. Mancando entrambi i fattori, viene meno la trasmissione della lingua alle nuove generazioni nel contesto familiare e di paese. Dal punto di vista dell’istruzione, considerando la località e la particolarità di un dialetto, per insegnarlo nelle scuole occorrono insegnanti autoctoni, che spesso è difficile trovare, e in grado di insegnare, da un punto di vista “scolastico”, una variante linguistica che non possiede regole scritte. Però, dal punto di vista del mantenimento di un’identità culturale sul territorio nelle nuove generazioni, ritengo che anche l’insegnamento della lingua slovena standard sia un mezzo efficace, anche per poter rompere finalmente questo polveroso tabù che lega lo sloveno a un particolare schieramento politico».

A scuola ha avuto la possibilità di imparare a leggere e a scrivere in sloveno o in dialetto sloveno?

«Sì, alle elementari ho avuto la fortuna di ricevere l’insegnamento della lingua slovena per un paio d’anni – seppur poco approfondito per il piccolo numero di ore e visto il breve periodo».

Secondo lei insegnare lo sloveno nella scuola locale è importante?

«Sì, ritengo che insegnare la lingua slovena nella scuola sia determinante per poter mantenere la nostra identità slovena e le nostre radici, che si stanno perdendo – e in alcuni casi addirittura disprezzando – in queste ultime generazioni. Ma ancora prima bisogna far capire che parlare una lingua in più, in particolare quella dei propri avi, non significa schierarsi politicamente o essere diversi dagli altri che non la parlano».

Molti giovani provenienti dai comuni montani al confine con la Slovenia si trasferiscono altrove, alla ricerca di migliori occasioni di lavoro e di vita. In quali ambiti bisognerebbe, secondo Lei, investire per mantenerli sul territorio?

«Purtroppo il problema dello spopolamento è un problema che coinvolge tutte le aree montane, non solo la nostra. La gente, nel corso dei secoli, si è sempre spostata da un posto all’altro alla ricerca di condizioni di vita migliori, e così, questi giovani abbandonano i loro paesi d’origine alla ricerca di condizioni di vita più agiate, come ad esempio avere una casa vicina al posto di lavoro oppure poter ricevere un maggior numero di servizi a casa e di migliore qualità. Per mantenere questi giovani sul territorio occorre, quindi, investire in questa direzione, ovvero: migliorare la viabilità, permettere lo sviluppo di attività produttive nelle nostre vallate o nelle immediate vicinanze e aumentare la copertura dei servizi sul nostro territorio, di cui diventa, invece, sempre più sprovvisto».

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp