Nagrade Slovenskega Raziskovalnega Inštituta

Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI razpisuje nagrade za zakljucčena univerzitetna dela druge in tretje stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Razpis je namenjen interesentom, ki so do zapadlosti razpisa opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se večinoma ukvarja SLORI.

Z nagradami namerava SLORI stimulirati mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu oziroma sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom pri specifičnih raziskovalnih projektih.

Razpisni pogoji 2012

Na razpis SLORI-ja v letu 2012 za nagrade zaključenih zgoraj omenjenih diplomskih in podiplomskih del se lahko prijavijo kandidati:

– ki so diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah v akademskem letu 2010/2011;

– izjemoma se lahko letos prijavijo tudi kandidati, ki so diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah v akademskih letih 2008/2009 in 2009/2010, sicer pa pod pogojem, da se niso prijavili na SLORI-jeva razpisa v letih 2010 in 2011.

Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren doprinos k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Doprinos lahko zadeva tudi druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s stvarnostjo slovenske skupnosti v Italiji.

Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako “Razpis SLORI za univerzitetne naloge 2012” priložiti še:

a) fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je mogoče razbrati kandidatove osebne podatke, državljanstvo in kraj stalnega bivanja;

b) kopijo diplomske / magistrske / doktorske naloge;

c) kratko predstavitev obdelane tematike, razlogov za njeno izbiro in pomena dela za slovensko skupnost v Italiji diplomske naloge, magisterija oz. doktorata z lastnoročnim podpisom in datumom (v obsegu največene tipkane strani).

Izbor izbranih prošenj in nalog bo opravljen predvidoma v 60-ih dneh od datuma zapadlosti razpisa. Selekcijski postopek predvideva preverjanje ustreznosti prejetih nalog z vidika formalnih pogojev, ki jih določa razpis, v drugi fazi pa recenzijo in izdelavo strokovnega mnenja o nalogah, ki zadosčajo razpisnim pogojem. Izbor nagrajencev opravi Znanstveni svet SLORI na podlagi recenzentskih mnenj in predlaga kandidate Upravnemu odboru. Na sklep Upravnega odbora ni pritožbe.

Naloge (diplomske, magistrske, doktorske) bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi

 

 

 

 

 

 

 

SLORI lahko najboljša prejeta dela tudi objavi. Del ne bomo vračali. Prejeta dela bo SLORI vključil v svojo zbirko univerzitetnih del. Po predhodnem dovoljenju kandidatov bodo dela na razpolago možnim interesentom za konzultacijo.

Razglasitev nagrajencev bo potekala v septembru 2012.

Kandidati bodo pred tem pravočasno obveščeni.

Prijavne obrazce z razpisnimi pogoji lahko interesenti dobijo v Narodni in študijski knjižnici (NŠK) v Trstu (ul. Sv. Frančiška 20/I), v Slovenski ljudski knjižnici D. Feigel v Gorici (Korzo Verdi 51), na sedežu društva I. Trinko v Čedadu (ul. IX. Avgusta), na sedežu društva Planika v Ukvah (ul. Tablja) in na sedežu Slovenskega raziskovalnega inštituta – SLORI, Trst, Ul. Beccaria 6 (nov sedež), tel.040-636663, kjer nudimo tudi dodatne informacije, oz. na spletni strani www.slori.org.

Rok oddaje prijavne dokumentacije je 9.7.2012 na sedežu SLORI ali po pošti (s priporočenim pismom oddanim najkasneje 9.7.2012).

Prijavni obrazec na razpis SLORI 2012

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp