Milijon verjetno na voljo že v letu ’22_Valli, un milione in arrivo

Po vsej verjetnosti bo že v deželnem proračunu za leto 2022 přišlo do povečanja s sedanjih 500 tisoč na miljion evrov letne dotacije iz zaščitnega zahona za razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline. Deželni odbornik pristojen za jezikovne manjšine Pierpalo Roberti je članom deželne posvetovalne komisije sporočil naslednje: »V zvezi s porazdelitvijo sredstev iz Zakona 38/2001 za leto 2022 vam glede na zahtevo Deželne posvetovalne komisije za slovensko jezikovno manjšino po povečanju deleža za izvajanje ukrepov, ki naj prispevajo k razvoju območij občin videmske pokrajine iz tretjega odstavka 21. člena Zakona 38/2001, sporočamo, da je s pravnega vidika ta sprememba dopustna. Odstavek 1. člena Zakona 190/2014 določa namreč, da »sme Dežela Furlanija – Julijska krajina spremeniti višino finančnih sredstev za ukrepe in pobude iz 3., 8., 16. in 21. člena Zakona št. 38 z dne 23. 2. 2001 brez poseganja v namen ukrepov in pobud v korist slovenske jezikovne manjšine. Za aktivnosti, ki jih določa ta odstavek, je od leta 2016 dalje predvidenih 10 milijonov evrov letno.«

Po Robertiju bo torej »deželna uprava ponovno določila navedeni delež in temu primerno prilagodila preostale deleže v okviru porazdelitve sredstev, ki bo vključena v predlog Deželnega zakona 150/XII “Zakon o stabilnosti 2022”.« Kakor smo poročali,  je Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino na seji dne 17. novembra z sedmimi glasovi za in šestimi vzdržanimi podprarla pobudo vseh šestih članov in videnske pokrajine, da poveča s sedanjih 500 tisoč na miljion evrov letno dotacija iz zaščitnega zahona za razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline. »Znesek v višini 1 milijarda lir oziroma 516 tisoč evrov, ki je bil z zaščitnim zakonom določen pred več kot 20 leti, zaradi velike razsežnosti območja, ki mu je namenjen, in njegovih številnih in različnih problemov, danes ni več dovolj, da bi zadostili pričakovanjem krajevne skupnosti, ki se vedno bolj zaveda, da predstavlja prisotnost slovenske manjšine ne samo s kulturnega vidika, pač pa tudi z gospodarskega, razvojni potencial,« so poudarili člani iz videnske pokrajine.

I fondi destinati dalla legge di tutela della minoranza slovena a interventi di sviluppo nelle Valli del Natisone e del Torre, a Resia e in Valcanale possono essere aumentati e la Regione ha intenzione di farlo. Lo comunica l’assessore regionale con delega alle identità linguistiche, Pierpaolo Roberti, ai componenti della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, che in relazione al riparto dei fondi ex L. n.38/2001 per l’annualità 2022, ha richiesto di elevare la quota percentuale in favore degli interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine di cui all’art. 21, c.3, L. n.38/2001.  Roberti informa che «tale operazione risulta possibile dal punto di vista giuridico.
Un tanto, in quanto l’art.1, c.524, L. n.190/2014, dispone che “La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall’anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui».

«Pertanto – prosegue Roberti – l’Amministrazione, regionale sta provvedendo a ridefinire tale quota percentuale, adeguando conseguentemente le altre quote, ai fini della presentazione del riparto nell’ambito del disegno di legge regionale n.150/XII “Legge di stabilità 2022». La richiesta di portare da 500 mila a un milione di euro la posta per i territori dell’ex provincia di Udine nei quali è tutelata la minoranza slovena era stata sottoscritta da tutti e sei i membri effettivi e supplenti della Commissione consultiva espressione delle Valli del Natisone e del Torre, Resia e Valcanale, sollecitati anche da diversi sindaci del territorio interessato. La Commissione, nella riunione dello scorso 17 novembre, aveva dato parere favorevole senza alcun voto contrario (7 favorevoli e 6 astenuti).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp