Manj vpisov v otroške vrtce in šole_Meno iscritti a asili e scuole

Podatki predvpisu v šuolsko lieto 2020-2021 v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini kažejo, de je iz lieta v lieto manj šuolarju. Sa’ če se na rodijo otroci, se na more napuniti šuolskih klopi.

Narbuj dramatična slika nam lietos parhaja iz Tipane, kjer niemajo nobednega novega vpisanega takuo v vartacu takuo v primarni šuoli. Šetemberja bo v šuolskim hramu ostalo le 11 otruok, 5 v vartacu in 6 v primarni šuoli.

V Nediških dolinah bo v vartacu vse kupe 105 otruok, adan manj ku lietos. V dvojezični (slovensko-italijanski) vartac v Špietru in Sauodnji so vpisali 51 otruok, kar je 9 manj ku lietos. Adnojezični vartaci bojo pa imieli vič otruok: 16 (+1) v Ažli, 16 v Podbuniescu (+4) in 22 v Gorenji Miersi (+3).

V primarnih šuolah Nediških dolin bo kar 21 otruok manj ku lietos: 151 v dvojezični v Špietru (-7), 68 v adnojezični v Špietru (-14) in 43 (-) v adnojezični v Podutani.

Za dva učenca je narastlo število vpisanih v nižjih sriednjih šuolah: 74 v dvojezični (+6), 81 v Špietru (-5) in 37 (+1) v Gorenji Miersi).

V Idarski dolini (Prapotno) bo 22 otruok, glih tarkaj ku lietos, v vartacu in 65 v primarni šuoli (+1).

Na Njivici, v Terski dolini, bota šetemberja dva otroka manj v vartacu (8) pa kar dvet vič (36) v primarni šuoli.

V Reziji so vpisali 19 otruok v vartac (-3), 16 v primarno šuolo (+1) in 15 (+3) v nižijo sriednjo šuolo.

Pokukajmo še v Kanalsko dolino, kjer se uveljavlja trijezični pouk. V Ukvah so vpisali 15 otrok v vartac (-7), in 53 (=) v primarno šuolo. V tarbiškem kamunu bo v vartacu 9 otruok v Žabnicah (-4) in 65 v dvieh vartacah na Tarbižu (+9). Primarni šuoli na Tarbižu bojo obiskovali 104 otroci (8 manj ku lietos), v nižji sriednji šuoli bota pa 102 otroka, kar je 5 manj ku v lietošnjim šuolskim lietu. (U. D.)

I numeri delle preiscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 nelle scuole di Slavia, Resia e Valcanale ci dicono che non si possono riempire le scuole, se non nascono bambini.

A Taipana/Tipana non cè nessun nuovo iscritto nè alla scuola d’infanzia nè alla primaria. A settembre resteranno, così, 5 bimbi alla scuola d’infanzia e 6 alla primaria.

A livello complessivo, nelle scuole d’infanzia della Valli del Natisone ci saranno 105 bimbi, uno in meno rispetto all’anno scolastico in corso. Alla scuola d’infanzia con lingua d’insegnamento italiano-sloveno di San Pietro al Natisone/Špietar e Savogna/Sauodnja sono stati iscritti 51 bimbi, 9 in meno rispetto a quest’anno. Ci saranno più iscritti alle scuole d’infanzia con lingua d’insegnamento italiano: 16 (+1) a Azzida/Ažla, 16 a Pulfero/Podbuniesac (+4) e 22 a Merso di Sopra/Gorenja Miersa (+3).

Nelle scuole primarie della Valli del Natisone ci saranno ben 21 bimbi in meno rispetto all’anno scolastico 2019-2020: 151 alla bilingue di San Pietro/Špietar (-7), 68 alla scuola con lingua d’insegnamento italiano di San Pietro/Špietar (-14) e 43 (=) a quella con lingua d’insegnamento italiano di San Leonardo/Podutana.

Il numero d’iscritti alle scuole secondarie di primo grado è salito di due alunni: 74 alla bilingue (+6), 81 a San Pietro/Špietar (-5) e 37 (+1) a Merso di Sopra/Gorenja Miersa.

A Prepotto/Prapotno ci saranno 22 bambini (come quest’anno) alla scuola d’infanzia e 65 alla primaria (+1).

A Vedronza/Njivica, nelle Valli del Torre, a settembre ci saranno due bimbi in meno alla scuola d’infanzia (8) e 9 bimbi in più alla scuola primaria (36).

A Resia sono iscritti 19 bimbi alla scuola d’infanzia (-3), 16 alla primaria (+1) e 15 (+3) alla scuola secondaria di primo grado.

In Valcanale, dove l’insegnamento plurilingue prende piede, a Ugovizza/Ukve ci sono 15 bimbi alla scuola d’infanzia (-7) e 53 (=) alla primaria. Nel comune di Tarvisio/Trbiž ci sono 9 bimbi alla scuola d’infanzia di Camporosso/Žabnice (-4) e 65 nelle due scuole d’infanzia di Tarvisio (+9). Le due scuole primarie di Tarvisio saranno frequentate da complessivi 104 bambini (8 in meno rispetto all’anno scolastico in corso), alla scuola secondaria di primo grado sono iscritti 102 bambini, 5 in meno rispetto a quest’anno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp