Kompatscher s slovensko manjšino_Kompatscher con gli sloveni

Kompatscher Sso SkgzPredsednik Avtonomne pokrajine Južna Tirolska (Alto Adige/Südtirol) Arno Kompatscher se je včeraj srečal z delegacijama Sveta slovenskih organizacij-Sso  in Slovenske kulturno gospodarske zveze-Skgz. V palači Widmann, kjer se nahaja sedež bocenskega pokrajinskega sveta, je tako južnotirolski deželni glavar lahko spoznal krovni organizaciji, ki si prizadevajo za interese Slovencev v Italiji na raznih področjih družbe. V Italiji šteje avtohtona slovenska manjšina okoli 80.000 pripadnikov, ki v večji meri bivajo na območju dežele Furlanije-Julijske krajine ob meji s Slovenijo  to je v pokrajinah Trst, Gorica in Viden.

Med pogovorom, ki se ga je udeležil pokrajinski odbornik za nemško šolstvo in kulturo Philipp Achammer,  se je govorilo o zaščiti in pravicah manjšin v okviru države, tudi ob upoštevanju ustavne reforme. Beseda je tekla tudi o varovanju maternega jezika, o šolskem sistemu (v slovenske šole hodi 4.000 učencev) ter o učenju jezikov.

Kompatscher je poročal o stanju na Južnem Tirolskem in poudaril, da južnotirolska avtonomija, ki se nasloni na meddržavno podlago, jamči zaščito manjšin in je osnova za razvoj pokrajine. Predsednik je med drugim izpostavil dejstvo, da je avtonomni pokrajini v pogajanjih z Rimom uspelo izboljšati zaščitno klavzulo, ki varuje avtonomijo pred takojšnimi centralistični učinki reforme. Obenem je izpostavil načelo dogovarjanja: sedanji štatut avtonomije bo veljaven vse do svoje spremenitve z ustavnim zakonom in vse do predhodnega dogovora z avtonomno pokrajino.

Il presidente Arno Kompatscher ha incontrato a Palazzo Widmann le delegazioni di due organizzazioni della minoranza slovena in Italia – la Sso, Confederazione organizzazioni slovene, e la Skgz, Unione culturale economica slovena – che rappresentano gli interessi della comunità slovena in Italia nei vari ambiti della società. Sono circa 80mila gli sloveni che vivono in Italia, per la gran parte insediati lungo il confine italosloveno in Friuli-Venezia Giulia tra Trieste, Gorizia e Udine.

Nel colloquio, presente anche l’assessore provinciale a cultura e istruzione tedesche Philipp Achammer, si è parlato di tutela e diritti delle minoranze nel quadro nazionale e alla luce della riforma costituzionale, nonché della salvaguardia della madrelingua, del sistema scolastico (4mila alunni frequentano scuole di lingua slovena) e dell’apprendimento linguistico.

Kompatscher ha illustrato la situazione in Alto Adige e ha ricordato che l’autonomia, ancorata sul piano internazionale, garantisce la tutela delle minoranze e costituisce la base del suo sviluppo. Il Presidente ha tra l’altro spiegato che nelle trattative con Roma si è riusciti a migliorare la clausola di salvaguardia, mettendo l’autonomia al riparo da immediati effetti centralistici della riforma e ribadendo il principio pattizio: l’attuale Statuto di autonomia resta in vigore sino alla sua revisione con legge costituzionale e previa intesa con la Provincia.

https://www.provincia.bz.it/news/it/

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp