Kmalu kulturni dom v Špietru_Centro sloveno a San Pietro

Slovenci v Benečiji bodo kmalu razpolagali z novim in funkcionalnim večnamenskih središčem v sklopu poslopja nekdanje Gorske skupnosti v Špetru, kjer začasno domujejo tudi nekateri razredi dvojezične šole. »Formalno naj bi šlo za etnografski muzej in kulturni center krajevne slovenske narodne skupnosti, že na prvi pogled pa je vsem jasno, da gre za sodobno zamišljeno strukturo, ki bo obogatila dejavnosti in ponudbo širšega prostora Nadiških dolin,« je poudaril deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki si je pred dnevi ogledal delovišče in se seznanil s potekom del.

»Gre za skoraj štiristopetdeset tisoč euro vredno investicijo, ki jo skoraj v celoti krije deželni prispevek v višini 400.000 euro iz 20. člena deželnega zaščitnega zakona št. 26 iz leta 2007, preostalih približno 47.000 euro pa prihaja iz sklada za gorato območje« je deželnemu svetniku Gabrovcu pojasnil funkcionar Gorske skupnosti Ter, Nadiža in Brda Miha Coren, ki je v prvi osebni sledil poteku gradbenih del. Novo večnamensko središče bo potrebno uokviriti in koordinirati s ponudbo, za katero že danes skrbijo slične strukture zlasti v Špetru in v Čedadu.

Deželni svetnik se je zanimal tudi za stanje dvojezične šole, ki še vedno deluje razpršeno in v za prvo silo prilagojenih prostorih same Gorske skupnosti. Pogovor je nanesel na postopek izvajanja deželnega zakona o preustroju Gorskih skupnosti, ki se v videmski pokrajini spreminjajo v Zveze goratih občin in na dodeljevanje sredstev iz sklada za gorata območja. »Pri obeh vprašanjih beležimo vrsto hudih kritičnosti, na kar smo iz opozicijskih klopi tudi v Deželnem svetu in v rednih stikih s pristojnimi odborniki in funkcionarji večkrat zaman opozarjali,« je še povedal Gabrovec, ki ga še zlasti skrbi počasna in mestoma še nedorečena ustanovitev naslednikov Gorskih skupnosti. »Ob vsem tem moramo še posebej skrbeti, da bodo nove Zveze občin brez oklevanja prevzele štafetno palico starih goratih institucij tudi na področju zaščite in promocije slovenskega jezika in krajevnih narečij« je še dejal Gabrovec. Na sedežu Gorske skupnosti se je Gabrovec o tem med drugim pogovarjal tudi z njenim trenutnim vodjo Giuseppejem Sibauom, o delovanju tamkajšnje Lokalne akcijske skupine-GAL Torre Natisone pa z direktorjem Guglielmom Favi.

Gli sloveni della Benecia avranno tra poco a disposizione il nuovo centro polifunzionale nell’edificio di quella che era la Comunità montana a San Pietro e dove vengono temporaneamente ospitate alcune classi della scuola bilingue. «Formalmente si dovrebbe trattare di un museo etnografico e di un centro culturale per la comunità slovena locale, ma già a prima vista è chiaro a tutti che si tratta di una struttura moderna che arricchirà le attività e l’offerta del territorio delle Valli del Natisone», ha affermato il consigliere regionale della Slovenska skupnost, Igor Gabrovec, che qualche giorno fa ha visitato il «cantiere» e si è informato sull’avanzamento dei lavori.
«Si tratta di circa 450 mila euro di investimento, che vengono quasi interamente coperti dal contributo della regione per un totale di 400.000 euro in base all’articolo 20 della legge di tutela regionale 26/2007, mentre i restanti, ovvero circa 47.000 euro, arrivano dal fondo per la montagna», ha spiegato al consigliere regionale Gabrovec Michele Coren, funzionario della Comunità montana Torre, Natisone e Collio, che ha seguito in prima persona l’avanzamento dei lavori. Sarà necessario inserire e coordinare il nuovo centro polifunzionale con l’offerta alla quale già oggi provvedono strutture simili soprattutto a San Pietro e a Cividale.
Il consigliere regionale si è interressato anche della condizione della scuola bilingue che continua ad essere dispersa e ad operare anche nei locali adattati per l’emergenza dalla stessa Comunità montana. L’argomento del colloquio si è in seguito spostato sull’attuazione della legge di tutela regionale, per quanto riguarda la riorganizzazione delle Comunità montane, che nella provincia di Udine si trasformeranno in Unioni dei comuni di montagna, e sulla distribuzione dei finanziamenti provenienti dal fondo per la  montagna. «Per quanto riguarda entrambe le questioni notiamo gravi punti critici, sui quali, dai banchi dell’opposizione, abbiamo più volte e invano richiamato l’attenzione degli assessori e funzionari competenti anche in Consiglio regionale», ha ancora detto Gabrovec, che è preoccupato soprattutto dalla lenta e in parte ancora incompleta istituzione degli eredi delle Comunità montane. «In tutto questo, dobbiamo occuparci soprattutto del fatto che le nuove Unioni dei comuni prendano senza indugi il testimone delle istituzioni per la montagna, anche per quanto riguarda la tutela e la promozione della lingua slovena e dei dialetti locali», ha detto ancora Gabrovec. Nella sede della Comunità montana Gabrovec ha parlato anche con il commissario temporaneo Giuseppe Sibau e, a proposito dell’attività del Gal (Gruppo d’azione locale) Torre Natisone, con il direttore Guglielmo Favi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp