Kljub pandemiji je ISK veliko dosegel_L’Istituto per la cultura slovena cresce

Inštitut za slovensko kulturo si naprej prizadeva za vrednotenje slovenske kulture v vseh dolinah, kjer smo Slovenci v videnski pokrajini tradicionalno prisotni. V zadnjih mesecih si še posebej prizadeva, da bi pospešil triletni projekt turističnega razvoja Mi smo tu. Skupaj s predstavniki Posoškega razvojnega centra se je tako pred kratkim vodstvo osrednje kulturne ustanove Slovencev v videnski pokrajini, s predsednikom Giorgiom Banchigem na čelu, pogovorilo o načrtih za prihodnja sodelovanja in projekte, tudi v zvezi z medgeneracijskimi izmenjavami.

V zadnjih letih je Inštitut za slovensko kulturo nadgradil svoje delovanje na marsikaterem področju tudi kljub pandemiji. Osrednja ustanova Slovencev v videnski pokrajini uspešno koordinira Slovenski kulturni dom v Špietru in manjše muzejske zbirke, ki so vzpostavile mrežo v okviru evropskega projekta Zborzbirk. Spet preko triletnega projekta Mi smo tu, ki ga je svojčas financirala dežela Furlanija-Julijska krajina za promocijo celotnega območja, kjer živijo Slovenci, je Inštitut okrepil sodelovanje z Združenjem don Mario Cernet, Muzejem rezijanskih ljudi in Center za kulturne raziskave Bardo. V vseh omenjenih dolinah razpolagajo tako z osebjem, ki vzdržuje tamkajšnje muzejske točke, sprejema turiste in skrbi za turistično promocijo.

Deželna uprava Furlanije-Julijske krajine je odobrila nov triletni projekt, ki ga je predlagal ISK in ki nadgrajuje prejšnjega. Projekt bo potekal do leta 2023 in bo ohranil že vzpostavljeno mrežo. Da bi ga čim bolje nadgradili, so se za pomoč že obrnili na bližnje ustanove v Posočju, še posebej na podjetje Sontius in vodja le-tega Janka Humarja. Naj spomnimo, da je bivši direktor Javnega zavoda za turizem Doline Soče v preteklosti bistveno prispeval k turističnemu razvoju v Posočju.

Tudi na ISK se veselijo konca silnih razmer zaradi pandemije in postopne sprostitve povezanih ukrepov. V zadnjih dveh letih so njegovo delovanje posebne razmere večkrat ovirale, predvsem omejitve in občasne ukinitve obiska muzejskih točk. Prireditev v živo in skupinskih obiskov je bilo precej manj. Več dejavnosti je potekalo v spletni obliki.

Ob pričakovanem izboljšanju pandemijske slike si pričakujejo, da bi obnovili pred pandemijo že ustaljene dejavnosti za mlade, predvsem udeležbo na jezikovnih tečajih in drugih prireditvah v Sloveniji. Prav tako bi radi pospešili sodelovanje z Večstopenjsko šolo s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič iz Špetra in organiziranje dejavnosti za prosti čas. V mejah možnosti naj bi potekale še druge že ustaljene dejavnosti v sodelovanju s krajevnimi društvi, z ostalimi slovenskimi ustanovami iz Furlanije Julijske krajine in Slovenije ter z drugimi jezikovnimi manjšinami v deželi.

Na Inštitutu se zavedajo, da muzej SMO zahteva stalno skrb in dopolnjevanje postavljenih inštalacij. Zlasti zadnja njegova pridobitev Meje, tridimenzionalna interaktivna predstavitev premikov meje na našem območju od časa Langobardov do danes, je tehnično izredno zahtevna in ji je potrebno stalno slediti.

Prostori v Slovenskem kulturnem domu, ki jih upravlja ISK, služijo tudi krajevnim društvom in ustanovam pri opravljanju raznih dejavnosti (gledališke, folklorne in pevske vaje, sestanki, srečanja, prireditve). Iz deželnih sredstev za manjšino je tako ISK pridobil prispevek, ki mu je omogočil izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Tudi z izrednim prispevkom Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je Inštitutu uspelo izboljšati svoje premoženjsko stanje.

Novosti se najbrž obetajo po občnem zboru ISK, ki bo predvidoma aprila in ki bo letos volilnega značaja.

Vendar bo tudi po občnem zboru Inštitut podpiral društva in dejavnosti na celotnem teritoriju, kjer živijo Slovenci v videnski pokrajini. Nenazadnje je v zadnjih letih ustanova, ki združuje Slovence iz Benečije, Rezije in Kanalske doline, močno utrdila svojo prisotnost na celotnem s slovenskim prebivalstvom naseljenem območju videnske pokrajine, uspel se je uveljaviti kot sogovornik krajevnih uprav in spodbujevalec stikov s Posočjem, ki jih v bodoče nameravamo še okrepiti, zlasti z novim triletnim projektom. (L. L.)

L’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo prosegue le proprie attività di valorizzazione della cultura slovena in tutte le vallate in cui gli sloveni della provincia di Udine sono tradizionalmente presenti. Negli ultimi mesi molti dei suoi sforzi sono diretti a un’implementazione ottimale del progetto di sviluppo turistico Mi smo tu. Per questo motivo, di recente il direttivo di Isk, guidato dal presidente Giorgio Banchig, ha incontrato alcuni rappresentanti del Posoški razvojni center, con cui ha discusso di future collaborazioni, progetti e scambi intergenerazionali.

Negli ultimi anni l’Istituto è riuscito a progredire nei più svariati ambiti malgrado e nonostante la pandemia. Quale ente di riferimento per tutta la comunità slovena in provincia di Udine, coordina il centro culturale Slovenski kulturni dom di San Pietro al Natisone/Špietar e le raccolte museali sorte in seno al progetto europeo Zborzbirk. Sempre nell’ambito del progetto Mi smo tu, a suo tempo finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Istituto per la cultura slovena ha rafforzato le collaborazioni con l’Associazione/Združenje don Mario Cernet, il Museo della gente della Val Resia/Muzej rezijanskih ljudi e il Centro ricerche culturali di Lusevera/Center za kulturne raziskave Bardo. Così, ora le vallate dispongono di personale che curi i punti museali e la promozione turistica.

Fino al 2023, la Regione ha finanziato un ulteriore progetto triennale di sviluppo turistico, che implementa il precedente. Per massimizzare i risultati, il direttivo di Isk ha deciso di rivolgersi ad alcuni enti del vicino Posočje, in particolar modo all’azienda Sontius di Janko Humar. Ricordiamo che in passato Humar, in qualità di direttore del locale Ente pubblico per il turismo, ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo turistico della sua zona.

Anche all’Isk c’è aspettativa in vista della fine dello stato di emergenza e del progressivo allentamento delle misure di contenimento della pandemia. Negli ultimi due anni, infatti, le attività sono state spesso limitate o hanno dovuto svolgersi on line. Al migliorare della situazione pandemica, l’Istituto conta anzitutto di riprendere dal vivo quelle rivolte ai giovani, come la partecipazione a corsi di lingua slovena dal vivo in Slovenia. Allo stesso modo conta di rilanciare la collaborazione con l’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone nonché l’organizzazione di attività per il tempo libero. Per quanto possibile, mira anche alla ripresa di sinergie con gli altri circoli locali e altri enti della comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia, della Slovenia e delle altre minoranze linguistiche regionali.

Sia le installazioni multimediali del Museo Smo sia i locali dell’Istituto richiedono una manutenzione costante. Di questi ultimi fruiscono, tra l’altro, anche molti sodalizi delle Valli del Natisone per le proprie attività. Alcuni lavori necessari alla loro manutenzione ottimale sono stati effettuati attingendo ai fondi regionali stanziati per la minoranza slovena; la situazione immobiliare dell’Istituto è stata ulteriormente migliorata grazie un contributo dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo.

Per l’ente di riferimento della comunità slovena di Slavia, Resia e Valcanale si prospettano possibili novità in vista della sua assemblea generale elettiva, in programma per aprile.

Anche dopo, di certo l’Istituto per la cultura slovena proseguirà nel solco di sempre migliori rapporti con le amministrazioni locali, cercando di stimolare sempre maggiori contatti col Posočje. 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp